Bp., Magasház u. 1. I.10. 25 m2-es összkomfortos nyugdíjasházi lakás


HIRDETMÉNYI FELHÍVÁS

 

NYUGDÍJASHÁZI LAKÁS BÉRBEVÉTELÉRE

 PÉNZBELI TÉRÍTÉS MEGFIZETÉSE MELLETT

 

 

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés e.) pontja alapján bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévő 224582/4 hrsz. alatti felvett

 1. 1222 Budapest, Magasház utca 1. szám

I. emelet 10. szám alatti

25 m2 alapterületű, összkomfortos lakást.

 

A lakás egy szoba, fürdőszoba és WC, előszoba és főzőfalból áll.

A lakásba legfeljebb kettő fő (házaspár vagy élettársak) költözhet.

 

 

 1. Pénzbeli térítés megfizetése

 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az ajánlattevő vállalja pénzbeli térítésként a bérlakás forgalmi értéke 80 %-ának, azaz 6.600.000 Ft-nak megfizetését egy összegben, az Önkormányzat OTP Bank Rt.-nél vezetett 11784009-15522001-11360009 számú számlájára, a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül.

 

 

 1. Bérleti díj- és óvadékfizetési kötelezettség

 

 1. Bérleti díj, közüzemi díjak

 

Bérleti díj: 22 033 Ft/hó (költségelvű)

Közüzemi díjak: a bérlő a bérleti díjon felül fizeti a közüzemi szolgáltatóval megkötött szerződés, és a fogyasztása alapján a lakás áramdíját, fűtési költségét (távfűtés), hideg- és meleg víz díját, közvetlenül a közüzemi szolgáltató felé. A lakás távfűtéssel rendelkezik, melynek költsége kb. 12-13 000 Ft/hó.

 

 

 1. Óvadékfizetési kötelezettség

 

A nyertes ajánlattevő óvadékot köteles fizetni, melynek összege 66 099 Ft (háromhavi lakbér).

A nyertes ajánlattevő az óvadék összegét az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15522001-06530000 számú letéti számlájára köteles megfizetni, és az Önkormányzat felé igazolni az eredményhirdetés közzétételétől számított öt munkanapon belül.

 

A bérleti szerződés megszűnésekor – amennyiben bérlőnek bérleti díj- és közüzemi szolgáltatási díj-hátraléka nincs, továbbá a lakásban a rendeltetésszerű használatból eredő állagromlást meghaladó mértékű károsodás, jelentős állagromlás nem áll fenn – az óvadék összege kamatmentesen visszajár, a bérlakás Önkormányzat részére történő birtokbaadását, és a nullás igazolások bemutatását követő 15 napon belül.

 

 1. A bérleti szerződés időtartama

 

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű.

 

 

 1.  Részletes pályázati feltételek

 

A bérlakásba egyedül élő személy, házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élők költözhetnek. A házasság fennállását házassági anyakönyvi kivonattal, az élettársi kapcsolat fennállását közjegyzői okirattal kell igazolni.

A házaspár tagjai (férj, feleség), az élettársak a bérleti szerződésben bérlőtársak lesznek. Házastársaknak, illetve élettársaknak egy pályázatot kell együttesen benyújtaniuk.

 

 1. Feltételek:

 

A lakás bérbevételére kizárólag olyan természetes személy nyújthat be pályázatott, aki

 • öregségi nyugdíjban részesül és
 • önmaga ellátására képes (felnőtt háziorvosi igazolással igazoltan).

 

Az ajánlattevőnek rendszeres – a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában számolt – öregségi nyugellátással kell rendelkeznie:

 1. amennyiben a lakásba egy fő költözik: legalább 88 200 Ft/hó;
 2. amennyiben a lakásba házaspár vagy élettársak költöznek, 66. 50 Ft/hó/fő rendszeres öregségi nyugdíjat kell igazolni.

 

Az Önkormányzat az öregségi nyugdíjon felül más jövedelmet az elbírálás során nem vesz figyelembe.

 

A jövedelemigazolás módja:

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött, tárgy évre megállapított öregségi nyugdíj havi összegről szóló értesítése.

 

 1. A pályázattal egyidejűleg benyújtandó nyilatkozatok

 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen kíván tartózkodni a lakásban;

 

Ajánlattevő nyilatkozata arra, hogy a 6 600 000 Ft összegű pénzbeli térítés, az óvadék és a bérleti díj megfizetését vállalja;

 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a kiírásban foglaltakat megértette és a hirdetmény feltételeit elfogadja;

 

Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy cselekvőképes, szerződéskötési képességében nem akadályozott.

 

A nyilatkozatokat a kiíráshoz csatolt formanyomtatványon kell megtenni!

 

 

 1. Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal,  

 

 1. akinek az Önkormányzat tulajdonában álló lakásra vonatkozó bérleti szerződése neki felróható okból szűnt meg a pályázat elbírálását megelőző öt évben;
 2. akinek a bérleti szerződés megkötésekor díjtartozása áll fenn az Önkormányzat felé;
 3. akinek a bérleti szerződés megkötésekor – önkormányzati lakásbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díj-tartozása áll fenn közüzemi szolgáltató felé;
 4. amennyiben az ajánlattevő az Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője volt korábban, az ajánlat benyújtását megelőző két évben 30 napon túli, lejárt határidejű díjtartozása állt fenn az Önkormányzat felé.

A feltételek fennállását az Önkormányzat a pályázati eljárás során ellenőrzi!

 

 1. Érvénytelenség

 

Érvénytelen az ajánlat:

 • ha azt az ajánlattevő nem az előírt formanyomtatványon nyújtja be;
 • az ajánlatot az ajánlattevő határidőn túl vagy nem személyesen (nem meghatalmazott útján) nyújtja be;
 • az ajánlattevő nem csatolja a kötelező mellékletek valamelyikét (jövedelemigazolás, nyilatkozatok, stb.);
 • együtt költözők esetén az ajánlattevők nem csatolják a házassági anyakönyvi kivonat másolatát vagy az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatot;
 • amennyiben bebizonyosodik, hogy az ajánlattevő nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, vagy az ajánlattevővel szemben kizáró okok állnak fenn;
 • nem kerül csatolásra a háziorvos szakvéleménye arról, hogy az ajánlattevő önmaga ellátására képes;
 •  ha az ajánlattevő a hirdetményben meghatározott jövedelemhatárt nem éri el.

 

Az érvénytelen pályázatokat az Önkormányzat az elbírálás során nem veszi figyelembe.

 

 

 1. Elbírálás rendje:

 

A bérlakás bérleti jogát az nyeri el, aki a legmagasabb egy főre eső öregségi nyugdíjat igazolja.

 

 1. Az elbírálás menete:

 

Az ajánlatok benyújtásáról jegyzőkönyv készül, az átvevő ügyintéző ellenőrzi, hogy az ajánlat a formai, tartalmi követelményeknek megfelel-e. Amennyiben az ajánlat valamely melléklete hiányzik, az ajánlat érvénytelen. A jegyzőkönyv egy példányát az ajánlattevő megkapja.

 

A határidők leteltét követően a Vagyongazdálkodási Iroda a beérkezett ajánlatokat előkészíti elbírálásra a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság (SZEB) részére.

 

A SZEB javaslata alapján a Polgármester dönt a nyertes ajánlattevő személyéről, az ajánlattevők sorrendjéről.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevőt az általa megadott címen értesíti, továbbá a nyertes ajánlattevő nevét (anonimizálva) az elbírálásától számított öt napon belül a honlapján és a hirdetőtábláján közzéteszi.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a pénzbeli térítés, vagy az óvadék összegét az előírt határidőben nem, vagy nem teljes összegben fizeti meg, az Önkormányzat a pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, és a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést!

 

 

 1. Az ajánlat benyújtásának szabályai

 

Ajánlatok benyújtásának ideje: 2018. március 26. (hétfő) 8:00 - 2018. április 20. (péntek) 12:00.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1121 Budapest, Városház tér 11. fszt./29.)

 

Ajánlat kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján nyújtható be!

 

Az ajánlat leadásakor az ajánlattevő személyi okmányait be kell mutatni, amennyiben az ajánlattevő nem személyesen nyújtja be ajánlatát, alakszerű meghatalmazás szükséges.

 

Közzététel napja (honlapon és hirdetőtáblán történő megjelenés napja): 2018. március 23.

 

Lakásbérleti szerződés megkötése, beköltözés: 2018. június

 

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 

Csatolt formanyomtatványon

 • személyes adatok megadása;
 • nyilatkozatok dátummal és aláírással ellátva.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított jövedelemigazolás;
 • felnőtt körzeti háziorvos igazolása az egészségi állapotról;
 • házaspár esetén házassági anyakönyvi kivonat.

A bérlakást előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. A hirdetménnyel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában, ügyfélfogadási időben dr. Bardócz Tímea ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 29. szoba, Telefonszám: 229-2611/170).

A bérbeadás és a bérleti jogviszony részletes feltételeire az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet vonatkozik, mely az Önkormányzat honlapján budafokteteny.hu/onkormanyzat/rendelettar megtekinthető.

 

Budapest, 2018. március 23.

 

                                                                                                                                                                 Karsay Ferenc polgármester

                                                                                                                                                                           megbízásából

 

                                                                                                                                                                       Zathureczky Zsolt

                                                                                                                                                                            irodavezető