Szociális Szolgálat Intézményvezető


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületea Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Szociális Szolgálata (Szociális Szolgálat 22.)intézményvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete

a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Szociális Szolgálata

(Szociális Szolgálat 22.)

intézményvezető

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet intézményvezető munkakör ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, nappali ellátást vezető munkakörbe és határozott idejű magasabb vezetői megbízással.

A vezetői megbízás határozott időre 2018. szeptember 17-től 2023. szeptember 16-ig szól.

Az intézmény neve, a munkavégzés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Szociális Szolgálata (székhely: 1221 Budapest, Anna utca 10.)

Az intézmény tevékenységi köre: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális alapszolgáltatások.

Az intézményvezető feladatai:

Az intézmény irányítása, vezetése. Az intézmény által ellátott feladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátások.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 •  egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező végzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezés és a vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének döntése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában foglaltak alapján.

Az állás betölthető: 2018. szeptember 17-ei kezdőnappal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak a szociális ágazatban, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő - végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai alapján, továbbá Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (XII.07.) önk. határozata alapján további 30.000 Ft/hó illetménykiegészítés.

A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Csoportjához „Szociális Szolgálat 22. intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

 

postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

e-mail: palyazat@bp22.hu

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andrea humánszolgáltatási irodavezetőtől a 06-1-229-2611/115-ös telefonszámon.

Önéletrajz