Kisgyermeknevelő_ Leányka Tagbölcsőde


"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

Leányka Tagbölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére, tagbölcsődevezető megbízással.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: Határozott

Határozott idejű vezetői megbízás időtartama:   kinevezéstől 5 évig

A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagbölcsődevezető feladata a tagbölcsődében a gyermekek ellátásának megszervezése, a a tagintézmény biztonságos, szakszerű, törvényes működtetése és képviselete a jogszabályokban meghatározottak szerint, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. A bölcsődei ellátáshoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése. Kapcsolattartás az intézményvezetővel, a családokkal, a munkatársakkal, és a társintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján az Egyesített Bölcsődében a tagbölcsődevezető havi bruttó 10.000.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult a vezetői pótlékon felül, a Cafetéria juttatás összege bruttó 200.000.-Ft/év, + éves BKV bérlet juttatás.

                    

Pályázati feltételek:

-        végzettség szintje: felsőfokú iskolai végzettség         

-         kisgyermeknevelő végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,

-         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-         a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés, büntetlen előélet,

-         cselekvőképesség,

-         egészségügyi alkalmasság.

Elvárt tapasztalat:

-        kisgyermeknevelői munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat.           

Elvárt kompetenciák:

-        Kiváló szintű problémamegoldó és döntési képesség,

-        pontos, precíz munkavégzés,

-        szervező- és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,

-         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

-         nyilatkozat a Kjt. 20.§-ának 2 (c)-(e) bekezdésében rögzített kizáró okok fenn nem állásáról,

-         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető nyújt, a 061-2291336, 0620-2493654-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető részére a vezeto@bolcsode22.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: ”tagbölcsődevezető".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelölteket személyes interjúra hívjuk, az interjún részt vevőknek a döntés eredményéről írásban értesítést küldünk.

Az alkalmazás feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és érvényes egészségügyi kiskönyv bemutatása.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 05.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.