Nyilvános ajánlattételi felhívás LAKÁS BÉRBEVÉTELÉRE PIACI ALAPÚ BÉRLETI DÍJ VÁLLALÁSÁVAL


 

 

Nyilvános ajánlattételi felhívás

LAKÁS BÉRBEVÉTELÉRE

PIACI ALAPÚ BÉRLETI DÍJ VÁLLALÁSÁVAL

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet 16. §-ában foglaltak, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti eljárásrend szerint, valamint a Képviselő-testület Gazdasági, Vállalkozási, és Turizmusfejlesztési Bizottsága 70/2017. (XI. 13.) határozata alapján piaci alapú bérleti díj vállalásával nyilvánosan meghirdeti bérbeadásra az alábbi bérlakást:

 

helyrajz szám

cím

komfort

fokozat

alapterület

m2

szobaszám

bérleti díj

 

 224774

 

 

Nagytétényi út 56-58. A ép.

fszt. 1.

 

 

   komfortos

 

 

56

 

 

2

 

69 100 Ft/hó

 

A bérlakás részletes leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

                                              

 1. Az ajánlat kötelező mellékletei:

 

1. Ajánlattevő személyes adatainak (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő) valamint telefonszámának, levelezési címének megadása (formanyomtatványon kell megadni).

 

2.

- Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

 

- Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa megpályázott bérlakásra vállalja a felújítási kötelezettséget a bérlakás birtokbaadásának napjától számított 90 napon belül, legalább a felhívás szerinti műszaki tartalommal (formanyomtatványon kell megadni),

 

- Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a felújítás megkezdése előtt, a birtokbavétel feltételeként vállalja három havi lakbérnek, mint óvadéknak a megfizetését. A felújítás megvalósítását és az Önkormányzat általi elfogadását követően, a bérleti szerződés megkötésekor ezt az óvadékösszeget 6 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékra kell kiegészíteni az Önkormányzat által megjelölt határidőre. Az óvadék teljes összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn közmű- és bérleti díj hátraléka, valamint amennyiben rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a bérlakást, kamatmentesen visszajár (nyilatkozatot formanyomtatványon kell megtenni),

 

 • 50 000 Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

 

 

3. A bérlakásba kizárólag az ajánlattevő, és az ajánlattevő házastársa, gyermeke, gyermekének a gyermeke, szülője, élettársa, élettársának gyermeke, testvére, és gyermekének házastársa költözhet. A rokonsági fokozatot igazolni kell (házassági anyakönyvi kivonat másolat, gyermekek esetén születési anyakönyvi kivonat másolat, közjegyzői okirat élettársi kapcsolatról stb.).

A bérlakásba költözők számát az ajánlattételi felhívás mellékletét képező formanyomtatványon kell megadni. A bérlakásba költözhető személyek max. létszáma 7 fő!

A bérleti szerződés megkötését követő egy éven belül – a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 21. § (2) bekezdés szerinti kivétellel – a bérlő nem fogadhat be a bérlakásba más személyt.

 

4. Az ajánlatot benyújtó és a vele együtt költöző személyek egy főre eső nettó jövedelme az ajánlat benyújtását megelőző három hónap átlagában legalább a bérbe venni kívánt bérlakás lakbérének

a) egyedül költöző esetében a                           220%-a;

b) két együtt költöző személy esetében a           150%-a;

c) három együtt költöző személy esetében a      90%-a;

d) négy együtt költöző személy esetében a        65%-a;

e) öt vagy több együtt költöző személy esetében az 55%-a.

 

Jövedelemigazolást minden együtt költöző személynek be kell nyújtania.

 

Ezt az adatot az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban (2018. május, június, július) megszerzett jövedelem igazolásával kell igazolni (elfogadott jövedelemtípusok: 2. sz. melléklet). Az egy főre eső jövedelemhatár kiszámításánál segítséget nyújt az 1. sz. melléklet, a bérlakásnál meghatározásra került a minimális, igazolandó egy főre eső nettó jövedelem mértéke. Valamennyi igazolt jövedelmet folyószámla kivonattal kell alátámasztani (gyerektartást, családi pótlékot, egyéb családtámogatási ellátást is!).

Kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő ajánlattevő esetében elegendő a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött (zöld színű) értesítését csatolni.

 

5. Ajánlattevőnek cselekvőképes Európai Gazdasági Térségbeli (EU tagállamai és Izland, Liechtenstein, Norvégia) állampolgárnak kell lennie; amennyiben az ajánlattevő korábban már bérelt lakást az Önkormányzattól, csak abban az esetben lehet érvényes az ajánlata, amennyiben az ajánlatának benyújtását megelőző két évben nem állt fenn 30 napon túli, lejárt határidejű lakbér-, vagy közüzemi díj tartozása, vagy köztartozása Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata felé.

 

Felújítási kötelezettség:

 

A nyertes ajánlattevővel Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata - a felújítás időtartamára - 90 napra használati szerződést köt.

 

A beépített ingóságok, berendezések, építőanyagok a bérlakás alkotórészét képezik, az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, ennek megtérítését vagy kiszerelését a bérlő a szerződés megszűnése esetén nem igényelheti.

 

A felújításra biztosított határidő meghosszabbítását – indokolt esetben, annak leteltét megelőzően – egy alkalommal legfeljebb további 30 napra kérheti a nyertes ajánlattevő.

A felújítási időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a bérleti díj 50%-át, valamint a külön szolgáltatási díjakat (pl. ház közös áramfogyasztásának arányos része, hulladékszállítás, rovarirtás, technikai vízfogyasztás arányos része stb.) és a közüzemi díjakat köteles megfizetni. Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata legfeljebb 90 napra biztosítja az 50%-os használati díjfizetést, illetve az esetleges felújítás-hosszabbítás esetén legfeljebb 120 napra.

 

A felújítási munkák elvégzéséig és elfogadásáig, és a bérleti szerződés megkötéséig a bérlakásban életvitel szerűen nem lehet tartózkodni!

 

A nyertes ajánlattevő a felújítási munkák befejezését írásban köteles bejelenteni Budafok – Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának, aki az elvégzett munka minőségét, és a nyilvános ajánlattételi felhívásnak való megfelelőségét ellenőrzi.

 

 

 

 1. A szerződéskötés feltételei

 

Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a felújítási kötelezettséget teljesítő nyertes ajánlattevővel öt (5) évre szóló határozott idejű szerződést köt. A szerződés a bérlő kérelmére az öt éves határozott idő lejártakor meghosszabbítható, amennyiben a bérlő hátralékkal nem rendelkezik, és a lakástörvény szerinti egyéb felmondási ok nem áll fenn vele szemben, valamint amennyiben Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata továbbra is hasznosítani kívánja a lakást.

 

A lakbér mértékét Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete állapítja meg.

Bérlő az ajánlat benyújtásával és a bérleti szerződés megkötésével elfogadja, hogy amennyiben a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendeletben megállapított bérleti díjakat, vagy a külön szolgáltatási díjak viselésére vonatkozó szabályokat, vagy a bérleti díjak és a külön szolgáltatási díjak mértékéről vagy viseléséről új önkormányzati rendeletet alkot, bérbeadó jogosult a megkötésre kerülő bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződés megszűnése esetén a használati díjat egyoldalúan módosítani, a bérlőhöz írásban intézett értesítés alapján.

 

Egyéb feltételek: (ezeknek való megfelelésről az ajánlattevőnek és az együtt költözőknek büntetőjogi felelőssége tudatában kell írásban nyilatkoznia a megadott formanyomtatványon, a megadott nyilatkozatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti)

 

Ajánlattevő

 a) a bérleti szerződés megkötésekor cselekvőképes;

b) a bérbevételre irányuló ajánlat benyújtásakor és a bérleti szerződés megkötésekor nem használ az Önkormányzat tulajdonában álló lakást jogcím nélkül;

c) Önkormányzat tulajdonában álló lakására vonatkozó bérleti szerződése nem neki felróható okból szűnt meg az ajánlat elbírálása vagy pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötését megelőző öt évben;

d) a bérleti szerződés megkötésekor nem tartozik lakbér jogcímén az Önkormányzatnak;

e) a bérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik – önkormányzati bérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozással;

f) vállalja, hogy a  bérleti szerződés fennállása alatt életvitel szerűen tartózkodik a lakásban;

g) nem vásárolt önkormányzati tulajdonban álló lakást az ajánlat, vagy a lakás bérbevételére vonatkozó kérelem benyújtását megelőző 10 évben, vagy nem volt ilyen lakásban együtt költöző, befogadott vagy jogcím nélkül lakó személy.

 1.  Benyújtási és bírálati feltételek:

 

Az ajánlatokat kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján, zárt borítékban a fenti feltételek fennállását igazoló dokumentumokkal, valamint nyilatkozatokkal együtt lehet benyújtani Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31.)

 

2018. augusztus 6-án (hétfőn) 13:30 – 18:00 óra között.

 

Amennyiben a bérlakás bérbevételére ugyanazon a napon több ajánlat is érkezik, azzal az ajánlattevővel kell szerződést kötni, aki annak benyújtásakor a legmagasabb egy főre eső nettó jövedelemigazolással rendelkezik, és az igazolt jövedelmeket a benyújtást megelőző 3 hónapban folyószámla-kivonattal igazolja.

Amennyiben az ajánlattevők egy főre eső jövedelme megegyezik, a bérbeadó jogosult dönteni a bérlő személyéről.

 

A bérbeadó a hiányosan benyújtott ajánlatokra nem köteles hiánypótlást bekérni, és az ilyen ajánlatokat érdemben nem köteles vizsgálni.

 

A bérbeadó az ajánlat elfogadásáról írásban értesíti az ajánlattevőt, aki az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles megfizetni a három havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot.

 

A bérbeadó fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlattételi felhívás eredménytelenségét indokolás nélkül megállapíthassa, vagy az ajánlattételi felhívást annak benyújtási határideje letelte előtt indokolás nélkül visszavonja, szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen. A bérbeadó a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az ajánlattételi felhívás soron következő helyezettjével szerződést kötni.

 

Az ajánlat érvénytelen, ha:

- azt a nyilvános ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő letelte után nyújtották be;

- nem felel meg a nyilvános ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, a nyilvános ajánlattételi felhívásban hivatkozott jogszabályoknak, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, így különösen, ha:

- ajánlattevő az 50 000 Ft összegű ajánlati biztosítékot, az ajánlat benyújtásakor nem fizeti meg Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának letéti számlájára;

- az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el a 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet szerinti, a nyilvános ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megadott értéket;

- az együtt költözők valamelyike nem rendelkezik jövedelemigazolással (kivéve a kizárólag öregségi nyugdíjban részesülő személyek), folyószámla kivonattal;

 

A bérlakás megtekintési időpontját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A megtekintés nem kötelező.

 

Bontás napja: 2018. augusztus 7. (kedd).

Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31.) földszint 31. A bontáson jogi képviselő vesz részt, de a bontás nem nyilvános.

Az ajánlattevők 2018. augusztus 31-ig írásban értesítést kapnak a pályázat eredményéről.

Használati szerződés megkötésének várható időpontja: 2018. szeptember 15.

 

 1. Csatolandó mellékletek:

 

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • kitöltött bérbevételi ajánlat formanyomtatvány

 

Formanyomtatványon kívül csatolandó:

 •  jövedelemigazolások (valamennyi együtt költöző személy jövedelemigazolását csatolni kell);
 •  iskolalátogatási igazolás (nagykorú nappali tagozatos diák esetén);
 •  folyószámla kivonatok, valamennyi együtt költöző személy esetén (internet banki kivonat is elegendő, kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő ajánlattevő esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítését (zöld színű) elég az ajánlathoz csatolni!).

A nyertes ajánlattevő esetén a megfizetett ajánlati biztosíték összege beszámításra kerül az óvadék összegébe.

A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték összege kamatmentesen visszafizetésre kerül, az ajánlat eredményes lezárását követő nyolc napon belül, az ajánlattevő által megadott bankszámlaszámra, vagy a Magyar Posta Zrt. által a pályázó lakcímén, vagy postán kézpénzben kerül kifizetésre.

A bérbevétellel kapcsolatban érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában Gulyás Erzsébet vagy dr. Szentesi Ádám ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31. szoba, telefonszám: 229-2499).

A bérbeadásra és a bérleti jogviszony részletes feltételeire a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet vonatkozik.

 

A bérleti díj az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.

 

A lakástörvény és az önkormányzati rendeletek a http://njt.hu honlapon megtekinthetők.

 

Budapest, 2018. július 04.                                                                              

 

 

   Karsay Ferenc polgármester

                                                                                                           megbízásából

      

 

        Zathureczky Zsolt

                                                                                                            irodavezető         

                                                                      

 

1. sz. melléklet

                                                      

 Lakás bemutatása

 

 

Nagytétényi út 56 – 58. A ép. fszt. 1. *

 

helyrajzi szám

 cím

komfort

fokozat

alapterület m2

szobaszám

bérleti díj

 

 224774

 

 

Nagytétényi út 56-58. A ép. fszt. 1.

 

 

   komfortos

 

 

56

 

 

2

 

69 100 Ft/hó

 

Értékelési szempont: egy főre eső nettó jövedelem. Igazolás: 3 havi folyószámla kivonattal.

Értékelési súly: 100%.

 

Megtekintés: 2018. július 12. (csütörtök) 14:00 – 14:30 között

 

A lakás adatai:

56 m2 alapterületű, kettő szobás, komfortos komfortfokozatú lakás; fűtési mód: kályha

Állapota: felújítandó.

 

Közművek: víz, csatorna, áram. Méretek és szoba alapterületek a helyszíni bejáráskor megtekinthetők.

 

Beköltözhető személyek száma: max. hét fő.

 

Felújítási kötelezettség:

 

 • A lakás elektromos hálózatának teljeskörű felülvizsgálata és felújítása, melybe beletartozik a szerelés szakszerűségének igazolása és érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv elkészíttetése;
 • konyha: új konyhabútor elhelyezése, tűzhellyel, mosogatóval, csapteleppel, valamint a helyiségben új padlóburkolat készítése csúszásmentes padlóburkolattal;
 • fürdőszoba: a fürdőszoba szakszerű, teljes felújítása, új szaniterekkel, csaptelepekkel, új burkolatokkal, szellőző ventilátor beépítésével, szükség szerint használati víz elleni szigeteléssel
 • nappali: parketta csiszolása és lakkozása;
 • tetőtér: parketta csiszolása és lakkozása, hiányzó kályha pótlása, feljáró lépcső megerősítése;
 • a lakás teljes festése mész- vagy szilikátalapú festékkel (műanyag bázisú festék pl. Diszperzit, Héra stb. használata nem engedélyezett), belső ajtók mázolása;
 • nyílászárók cseréje: földszinten (bejárati ajtó, 1db szoba ablak, 1 db fürdőszoba ablak) és tetőtérben (2 db szoba ablak) meglévővel azonos méretben, anyaga fa vagy műanyag kivitelezésben.

 

Felújítás becsült költsége: bruttó 1 600 000 Ft.

Bérbeszámítással elszámolható a felújítás tételes költségvetésében Bérbeadó által elfogadásra kerülő összeg 50%-a, legfeljebb 800 000 Ft.

 

Minimálisan elvárt egy főre eső nettó jövedelem (ajánlat benyújtását megelőző, igazolható hónapok átlaga):

 

 

együtt költözők száma

1

2

3

4

5

egy főre eső nettó jövedelem Ft/ hó

 

152 020

 

103 650

 

  62 190

 

44 915

 

38 005

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fontos! A bérlakás nem felel meg a korszerű, mai előírásoknak megfelelő hőszigetelési előírásoknak, ezért a felújítás megvalósítását követően különös gondot kell fordítani az állandó szellőztetésre, kiemelten a fűtési időszakban. Ennek megvalósítása érdekében ajánlott a ventilátoros kényszer-szellőztetés, amit össze kell kapcsolni a világítással, vagy egy páraérzékelő kapcsolóval. Ablakcsere esetén minimálisan elvárt megoldás a páratartalom-érzékeléssel működő ablakszellőztetés. Kerülni kell a tapétázást és a gyanta- vagy olaj alapú falfestést, valamint a falhoz szorosan illeszkedő bútorokat. Minden esetben biztosítani kell a keresztszellőzés lehetőségét. Az e pontba foglalt követelmények megszegésével végzett kivitelezésből eredő állagromlásért, hibákért a bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

Elfogadható jövedelemtípusok

(tételes felsorolás)

 

 • munkaviszonyból, közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy szolgálati jogviszonyból származó, az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban megszerzett munkáltatói jövedelemigazolás (folyószámla kivonat csatolása is szükséges);
 • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén az ajánlat benyújtását megelőző legalább három hónap alatt megszerzett nettó jövedelem egy havi átlagát igazoló NAV igazolás, ebben az esetben folyószámlára utalt jövedelmet nem kell igazolni; az adóbevallás tervezet csatolása nem elegendő, a NAV által hitelt érdemlően befogadott bevallást vagy hiteles igazolást kell benyújtani;
 • megbízási szerződéssel szerzett jövedelem az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban elfogadható, azonban a megbízási díj átutalását a megbízott részére igazolni kell megbízotti folyószámla-kivonattal;
 • kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött (zöld színű) értesítését kell csatolni;
 • baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítését kell csatolni, melyben szerepel az adott évre megállapított ellátás összege és jogcíme és csatolni kell az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban a folyószámla kivonatot, melyen a nyugellátás jóváírása látszik;
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapításáról szóló okirat és a benyújtást megelőző három havi folyószámla- kivonat másolata;
 • megállapító határozat csatolásával a gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások, ezek: csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermek ellátásához kapcsolódó árvaellátás, illetve a benyújtást megelőző három havi folyószámla kivonat, ahol a jóváírás látszik;
 • egyéb jövedelem: kapott tartásdíj hitelt érdemlő igazolása. Kapott tartásdíj esetén annak összegét bírósági ítélettel vagy a benyújtást megelőző három havi folyószámla kivonattal kell igazolni;
 • amennyiben az együtt költöző személyek egyike nagykorú tanuló, csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is;
 • az Európai Gazdasági Térségben vagy külföldön szerzett jövedelmet a 2018. június 21-én érvényes MNB középárfolyam szerint kell forintra átszámítani;
 • amennyiben ajánlattevő olyan igazolást vagy dokumentumot nyújt be, mely nem magyar nyelvű, csatolnia kell ahhoz a magyar nyelvű, hivatalos fordítást is.