Ugrás a tartalomra

Adatvédelem

Adatvédelem

Mi, a Bu­da­fok-Tétény Portál mun­katársai megértjük, hogy a személyes adat­ok védelme fon­tos Bu­da­fok-Tétény Portál (www.bp22.hu) és a hozzá tar­tozó web­ol­da­lak fel­használói (látogatói) számára. Az alábbi in­formáció célja, hogy az ol­dalt fel­ke­resők megértsék, mi­lyen in­formációkat gyűjtünk össze in­ter­ne­tes ol­da­lunkról, és eze­ket ho­gyan ke­zeljük.

Általános in­formációkérés

Ha egy fel­használó általános in­formációkéréssel for­dul a Bu­da­fok-Tétény Portál-hoz, meg kell adnia személyes ada­ta­it (pl. elérhetőségét). A Bu­da­fok-Tétény Portál a személyes adat­ok segítségével vála­szol a kérdésekre, és ezt használja fel a további le­ve­lezésben is. Az in­formációt válasz­ke­zelési sta­tisz­ti­ka stb. készítésére is fel­használjuk. A sta­tisz­ti­ka összesítve készül, és nem őrzünk meg ne­ve­ket vagy egyéb személyes adat­o­kat. Az összegyűjtött személyes adat­o­kat sem­mi­lyen egyéb célra nem használjuk fel.

Kap­cso­lat­felvétel a Bu­da­fok-Tétény Portállal a személyes adat­ok védelmére vo­nat­kozó irányelv­vel kap­cso­lat­ban

A Bu­da­fok-Tétény Portál számára fon­tos, mit gon­dol­nak a fel­használók szolgáltatása­inkról és irányel­ve­inkről. Amennyi­ben az ol­dal­ra látogatóknak bármi­lyen kérdése, észrevétele vagy pa­na­sza merülne fel a személyes adat­ok védelmére vo­nat­kozó irányelv­vel kap­cso­lat­ban, vagy tu­dat­ni kívánja velünk észrevéte­le­it In­ter­ne­tes és az In­ter­ne­ten kívüli tevékenységünkről, kérjük, te­kint­se meg Kap­cso­lat című ol­da­lun­kat, amely a hon­lap min­den oldaláról elérhető.

 

 

Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról

Ez év május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított.

Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.

  • Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
  • Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
  • A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.
  • A Hivatal, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv, Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.

Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatvédelmi tájékoztatónkban érhető el.

A hírlevélszolgáltatásokhoz kötődő adatkezelési tájékoztató ide kattintva érhető el.

A Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata ide kattintva érhető el.

Adatvédelmi ügyekben a Hivatal elektronikus úton az adatvedelem@bp22.hu címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.