Nyilvános ajánlattételi felhívás LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE PIACI ALAPÚ BÉRLETI DÍJ VÁLLALÁSÁVAL 2018.04.20.


Nyilvános ajánlattételi felhívás

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE

PIACI ALAPÚ BÉRLETI DÍJ VÁLLALÁSÁVAL

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet 16. §-ában foglaltak, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti eljárásrend szerint, valamint a Képviselő-testület Gazdasági, Vállalkozási-, és Turizmusfejlesztési Bizottsága 70/2017. (XI. 13.) valamint 9/2018. (II.19.) határozatai alapján piaci alapú bérleti díj vállalásával nyilvánosan meghirdeti bérbeadásra az alábbi lakásokat:

 

helyrajz szám

cím

komfort

fokozat

alapterület

m2

szobaszám

bérleti díj

223281

Péter-Pál utca 13.

fszt.1.

összkomfortos

46

1

76 500 Ft/hó

228882/31/A/39

Rákóczi Ferenc út 10. IV. emelet 19.

összkomfortos

58

2,5

         94 100 Ft/hó

 

 224774

 

 

Nagytétényi út 56-58. A ép.

fszt. 1.

 

 

   komfortos

 

 

56

 

 

2

 

69 100 Ft/hó

 

A lakások részletes leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

                                              

 1. Az ajánlat kötelező mellékletei:

 

1. Ajánlattevő személyes adatainak (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő) valamint telefonszámának, levelezési címének megadása (formanyomtatványon kell megadni).

 

2.

- Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

 

- Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa megpályázott lakásra vállalja a felújítási kötelezettséget a lakás birtokbaadásának napjától számított 90 napon belül, legalább a felhívás szerinti műszaki tartalommal (formanyomtatványon kell megadni),

 

- Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a felújítás megkezdése előtt, a birtokbavétel feltételeként vállalja háromhavi lakbérnek, mint óvadéknak a megfizetését. A felújítás megvalósítását és az Önkormányzat általi elfogadását követően, a bérleti szerződés megkötésekor ezt az óvadékösszeget 6 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékra kell kiegészíteni az Önkormányzat által megjelölt határidőre. Az óvadék teljes összege a lakásbérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn közmű és bérleti díj hátraléka, valamint amennyiben rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a lakást, kamatmentesen visszajár (nyilatkozatot formanyomtatványon kell megtenni),

 

 • 50 000 Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

 

 

3. A lakásba kizárólag az ajánlattevő, és az ajánlattevő házastársa, gyermeke, gyermekének a gyermeke, szülője, élettársa, élettársának gyermeke, testvére, és gyermekének házastársa költözhet. A rokonsági fokozatot igazolni kell (házassági anyakönyvi kivonat másolat, gyermekek esetén születési anyakönyvi kivonat másolat, nyilatkozat élettársi kapcsolatról stb.).

A lakásba költözők számát a ajánlattételi felhívás mellékletét képező formanyomtatványon kell megadni. A lakásba költözhető személyek max. létszáma minden lakás esetén külön feltüntetésre került.

A bérleti szerződés megkötését követő egy éven belül – a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 21. § (2) bekezdés szerinti kivétellel – a bérlő nem fogadhat be a lakásba más személyt.

 

4. Az ajánlatot benyújtó és a vele együtt költöző személyek egy főre eső nettó jövedelme az ajánlat benyújtását megelőző három hónap átlagában legalább a bérbe venni kívánt lakás lakbérének

a) egyedül költöző esetében a                           220%-a;

b) két együtt költöző személy esetében a          150%-a;

c) három együtt költöző személy esetében a     90%-a;

d) négy együtt költöző személy esetében a        65%-a;

e) öt vagy több együtt költöző személy esetében az 55%-a.

 

Jövedelemigazolást minden együttköltöző személynek be kell nyújtania.

 

Ezt az adatot az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban (2018. január, február, március vagy 2018. február, március, április) megszerzett jövedelem igazolásával kell igazolni (elfogadott jövedelemtípusok: 2. sz. melléklet) Az egy főre eső jövedelemhatárok kiszámításánál segítséget nyújt az 1. sz. melléklet, minden lakásnál meghatározásra került a minimális, igazolandó egy főre eső nettó jövedelem mértéke. Valamennyi igazolt jövedelmet folyószámla kivonattal kell alátámasztani (gyerektartást, családi pótlékot, egyéb családtámogatási ellátást is!).

Kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő ajánlattevő esetében elegendő a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítését (zöld színű) csatolni.

 

5. Ajánlattevőnek cselekvőképes Európai Gazdasági Térségbeli (EU tagállamai és Izland, Liechtenstein, Norvégia) állampolgárnak kell lennie; amennyiben az ajánlattevő korábban már bérelt lakást az Önkormányzattól, csak abban az esetben lehet érvényes az ajánlata, amennyiben az ajánlatának benyújtását megelőző két évben nem állt fenn 30 napon túli, lejárt határidejű lakbér- vagy közüzemi díj-tartozása Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata felé.

 

Felújítási kötelezettség:

 

A nyertes ajánlattevővel Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata - a felújítás időtartamára - 90 napra használati szerződést köt.

 

A beépített ingóságok, berendezések, építőanyagok a lakás alkotórészét képezik, az önkormányzat tulajdonába kerülnek, ennek megtérítését vagy kiszerelését a bérlő a szerződés megszűnése esetén nem igényelheti.

 

A felújításra biztosított határidő meghosszabbítását – indokolt esetben, annak leteltét megelőzően – egy alkalommal legfeljebb további 30 napra kérheti a nyertes ajánlattevő.

A felújítási időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a bérleti díj 50%-át, valamint a külön szolgáltatási díjakat (pl. ház közös áramfogyasztásának arányos része, hulladékszállítás, rovarirtás, technikai vízfogyasztás arányos része stb.) és a közüzemi díjakat köteles megfizetni. Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata legfeljebb 90 napra biztosítja az 50%-os használati díjfizetést, illetve az esetleges felújítás hosszabbítás esetén legfeljebb 120 napra.

 

A felújítási munkák elvégzéséig és elfogadásáig, és a bérleti szerződés megkötéséig a lakásban életvitelszerűen nem lehet tartózkodni!

 

A nyertes ajánlattevő a felújítási munkák befejezését írásban köteles bejelenteni Budafok – Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának, aki az elvégzett munka minőségét és a nyilvános ajánlattételi felhívásnak való megfelelőségét ellenőrzi.

 

 

 1. A szerződéskötés feltételei

 

Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a felújítási kötelezettséget teljesítő nyertes ajánlattevővel öt (5) évre szóló határozott idejű szerződést köt. A szerződés a bérlő kérelmére az öt éves határozott idő lejártakor meghosszabbítható, amennyiben a bérlő hátralékkal nem rendelkezik, és a lakástörvény szerinti egyéb felmondási ok nem áll fenn vele szemben, valamint amennyiben Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata továbbra is hasznosítani kívánja az ingatlant.

 

A lakbér mértékét Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a szerződés hatályba lépésekor, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

Bérlő az ajánlat benyújtásával és a bérleti szerződés megkötésével elfogadja, hogy amennyiben a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendeletben megállapított bérleti díjakat vagy a külön szolgáltatási díjak viselésére vonatkozó szabályokat, vagy a bérleti díjak és a külön szolgáltatási díjak mértékéről vagy viseléséről új önkormányzati rendeletet alkot, bérbeadó jogosult a megkötésre kerülő bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződés megszűnése esetén a használati díjat egyoldalúan módosítani a bérlőhöz írásban intézett értesítés alapján.

 

Egyéb feltételek: (ezeknek való megfelelésről az ajánlattevőnek és az együttköltözőknek büntetőjogi felelőssége tudatában kell írásban nyilatkoznia a megadott formanyomtatványon, a megadott nyilatkozatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti)

 

Ajánlattevő

 a) a bérleti szerződés megkötésekor cselekvőképes;

b) a bérbevételre irányuló ajánlat benyújtásakor és a bérleti szerződés megkötésekor nem használ az Önkormányzat tulajdonában álló lakást jogcím nélkül;

c) Önkormányzat tulajdonában álló lakására vonatkozó bérleti szerződése nem neki felróható okból szűnt meg az ajánlat elbírálása vagy pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötését megelőző öt évben;

d) a bérleti szerződés megkötésekor nem tartozik lakbér jogcímén az Önkormányzatnak;

e) a bérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik – önkormányzati lakásbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozással;

f) vállalja, hogy a  bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen tartózkodik a lakásban;

g) nem vásárolt önkormányzati tulajdonban álló lakást az ajánlat vagy a lakás bérbevételére vonatkozó kérelem benyújtását megelőző 10 évben, vagy nem volt ilyen lakásban együttköltöző, befogadott vagy jogcím nélkül lakó személy.

 

 1.  Benyújtási és bírálati feltételek:

 

Az ajánlatokat kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján, zárt borítékban a fenti feltételek fennállását igazoló dokumentumokkal, valamint nyilatkozatokkal együtt lehet benyújtani Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31.)

 

2018. május 16-án (szerdán) 8,00-12,00 és 14,00-18,00 óra között.

 

Amennyiben egy lakás bérbevételére ugyanazon a napon több ajánlat is érkezik, azzal az ajánlattevővel kell szerződést kötni, aki annak benyújtásakor a legmagasabb egy főre eső nettó jövedelemigazolással rendelkezik, és az igazolt jövedelmeket a benyújtást megelőző 3 hónapban folyószámla-kivonattal igazolja.

Amennyiben az ajánlattevők egy főre eső jövedelme megegyezik, a bérbeadó jogosult dönteni a bérlő személyéről.

 

A bérbeadó a hiányosan benyújtott ajánlatokra nem köteles hiánypótlást bekérni, és az ilyen ajánlatokat érdemben nem köteles vizsgálni.

 

A bérbeadó az ajánlat elfogadásáról írásban értesíti az ajánlattevőt, aki az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles megfizetni a háromhavi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot.

 

A bérbeadó fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlattételi felhívás eredménytelenségét indokolás nélkül megállapíthassa, vagy az ajánlattételi felhívást annak benyújtási határideje letelte előtt indokolás nélkül visszavonja, szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen. A bérbeadó a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az ajánlattételi felhívás soron következő helyezettjével szerződést kötni.

 

Az ajánlat érvénytelen, ha:

- azt a nyilvános ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő letelte után nyújtották be;

- nem felel meg a nyilvános ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, a nyilvános ajánlattételi felhívásban hivatkozott jogszabályoknak, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, így különösen, ha:

- ajánlattevő az 50.000 Ft összegű ajánlati biztosítékot, az ajánlat benyújtásakor nem fizeti meg Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának letéti számlájára;

- az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el a 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet szerinti, a nyilvános ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megadott értéket;

- az együttköltözők valamelyike nem rendelkezik jövedelemigazolással (kivéve a kizárólag öregségi nyugdíjban részesülő személyek), folyószámla kivonattal;

 

Az ingatlanok megtekintési időpontját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A megtekintés nem kötelező.

 

Bontás napja: 2018. május 22. (kedd) 10,00 óra.

Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31.) földszint 31. A bontáson jogi képviselő vesz részt, de a bontás nem nyilvános.

Az ajánlattevők 2018. május 31-ig írásban értesítést kapnak az ajánlat eredményéről.

Használati szerződések megkötésének várható időpontjai: 2018. június 15.

 

 

 

 

 

 1. Csatolandó mellékletek:

 

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • kitöltött bérbevételi ajánlat formanyomtatvány

 

Formanyomtatványon kívül csatolandó:

 •  jövedelemigazolások (valamennyi együttköltöző személy jövedelemigazolását csatolni kell);
 •  iskolalátogatási igazolás (nagykorú nappali tagozatos diák esetén);
 •  folyószámla kivonatok, valamennyi együttköltöző személy esetén (internet banki kivonat is  elegendő, kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő ajánlattevő esetén a Nyugdíjfolyósító   Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítését (zöld színű) elég az ajánlathoz csatolni!).

A nyertes ajánlattevő esetén a megfizetett ajánlati biztosíték összege beszámításra kerül az óvadék összegébe.

A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték összege kamatmentesen visszafizetésre kerül, a befizetés módjával azonos módon, az ajánlat eredményes lezárását követő nyolc napon belül.

A bérbevétellel kapcsolatban érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában Gulyás Erzsébet vagy dr. Szentesi Ádám ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31. szoba, telefonszám: 229-2499).

A bérbeadásra és a bérleti jogviszony részletes feltételeire a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet vonatkozik.

 

A bérleti díj az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.

 

A lakástörvény és az önkormányzati rendeletek a http://njt.hu honlapon megtekinthetőek.

 

Budapest, 2018. április 19.                                                                                         

 

 

   Karsay Ferenc polgármester

                                                                                                           megbízásából

      

 

 

 

        Zathureczky Zsolt

                                                                                                           irodavezető         

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

                                                                                    Lakások bemutatása

 

1. Péter Pál utca 13. fszt. 1.   *

 

 

helyrajz szám

cím

komfort

fokozat

alapterület m2

szobaszám

bérleti díj

223281

Péter-Pál utca 13. fszt.1.

 

összkomfortos

 

46

 

1

   

        76 500 Ft/hó

 

Értékelési szempont: egy főre eső nettó jövedelem. Igazolás: 3 havi folyószámla kivonattal.

Értékelési súly: 100%.

 

Megtekintés: 2018. május 3. (csütörtök) 9.00-9:20 óra között.

 

A lakás adatai:

46 m2 alapterületű, egy szobás, összkomfortos komfortfokozatú lakás. Állapota: felújítandó. Fűtés: gázcirkó.

 

Közművek: víz- csatorna, gáz, áram. Méretek és szoba alapterületek a helyszíni bejáráskor megtekinthetőek.

 

Beköltözhető személyek száma: max. három fő.

 

Felújítási kötelezettség:

 

 • szükség szerinti vakolatjavítások, páraáteresztő javítóvakolat használatával,
 • korábbi festékréteg lekaparása, utána a lakás teljes körű festése és mázolása. Festésnél kizárólag mész vagy szilikátalapú festék használható, műanyag bázisú festék (pl. Diszperzit, Héra stb.) használata nem engedélyezett!
 • konyhabútor, tűzhely, konyha padló burkolatának cseréje
 • bejárati ajtó cseréje, kültérre nyíló, hőszigetelt kivitelben
 • ablakok, belső ajtók mázolása
 • hajópadló csiszolása, lakkozása

 

Felújítás becsült költsége: bruttó 600 000 Ft.

Bérbeszámítással elszámolható a felújítás tételes költségvetésében Bérbeadó által elfogadásra kerülő összeg 50%-a, legfeljebb 300 000 Ft

Minimálisan elvárt egy főre eső nettó jövedelem (ajánlat benyújtását megelőző, igazolható hónapok átlaga):

 

 

együttköltözők száma

1

2

3

egy főre eső nettó jövedelem Ft/ hó

168 300

114 750

68 850

*Fontos! A lakás nem felel meg a korszerű, mai előírásoknak megfelelő hőszigetelési előírásoknak, ezért a felújítás megvalósítását követően különös gondot kell fordítani az állandó szellőztetésre, kiemelten a fűtési időszakban. Ennek megvalósítása érdekében ajánlott a ventillátoros kényszer-szellőztetés, amit össze kell kapcsolni a világítással vagy egy pára érzékelős kapcsolóval. Ablakcsere esetén minimálisan elvárt megoldás a páratartalom érzékeléssel működő ablakszellőztetés. Kerülni kell a tapétázást és a gyanta vagy olaj alapú falfestést, valamint a falhoz szorosan illeszkedő bútorokat. Minden esetben biztosítani kell a keresztszellőzés lehetőségét. Az e pontba foglalt követelmények megszegésével végzett kivitelezésből eredő állagromlásért, hibákért a bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

2. Nagytétényi út 56 – 58. A ép. fszt. 1. *

 

helyrajzi szám

 cím

komfort

fokozat

alapterület m2

szobaszám

bérleti díj

 

 224774

 

 

Nagytétényi út 56-58. A ép. fszt. 1.

 

 

   komfortos

 

 

56

 

 

2

 

69 100 Ft/hó

 

Értékelési szempont: egy főre eső nettó jövedelem. Igazolás: 3 havi folyószámla kivonattal.

Értékelési súly: 100%.

 

Megtekintés: 2018. május 3. (csütörtök) 9:30 - 9:50 óra között

 

A lakás adatai:

56 m2 alapterületű, kettő szobás, komfortos komfortfokozatú lakás; fűtési mód: kályha

Állapota: felújítandó.

 

Közművek: víz- csatorna, áram. Méretek és szoba alapterületek a helyszíni bejáráskor megtekinthetőek.

 

Beköltözhető személyek száma: max hét fő.

 

Felújítási kötelezettség:

 

 • A lakás elektromos hálózatának teljes körű felülvizsgálata és felújítása, melybe beletartozik a szerelés szakszerűségének igazolása és érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv elkészíttetése;
 • konyha: új konyhabútor elhelyezése, tűzhellyel, mosogatóval, csapteleppel, valamint a helyiségben új padlóburkolat készítése csúszásmentes padlóburkolattal;
 • fürdőszoba: a fürdőszoba szakszerű, teljes felújítása, új szaniterekkel, csaptelepekkel, új burkolatokkal, szellőző ventilátor beépítésével, szükség szerint használati víz elleni szigeteléssel
 • nappali: parketta csiszolása és lakkozása;
 • tetőtér: parketta csiszolása és lakkozása, hiányzó kályha pótlása, feljáró lépcső megerősítése;
 • a lakás teljes festése mész vagy szilikátalapú festékkel (műanyag bázisú festék pl. Diszperzit, Héra stb. használata nem engedélyezett), belső ajtók mázolása;
 • nyílászárók cseréje: földszinten (bejárati ajtó, 1db szoba ablak, 1 db fürdőszoba ablak) és tetőtérben (2 db szoba ablak) meglévővel azonos méretben, anyaga fa vagy műanyag kivitelezésben.

 

Felújítás becsült költsége: bruttó 1 600 000 Ft.

 

Bérbeszámítással elszámolható a felújítás tételes költségvetésében Bérbeadó által elfogadásra kerülő összeg 50%-a, legfeljebb 800 000 Ft.

 

Minimálisan elvárt egy főre eső nettó jövedelem (ajánlat benyújtását megelőző, igazolható hónapok átlaga):

 

 

együttköltözők száma

1

2

3

4

5

egy főre eső nettó jövedelem Ft/ hó

 

152 020

 

103 650

 

  62 190

 

44 915

 

38 005

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fontos! A lakás nem felel meg a korszerű, mai előírásoknak megfelelő hőszigetelési előírásoknak, ezért a felújítás megvalósítását követően különös gondot kell fordítani az állandó szellőztetésre, kiemelten a fűtési időszakban. Ennek megvalósítása érdekében ajánlott a ventillátoros kényszer-szellőztetés, amit össze kell kapcsolni a világítással vagy egy pára érzékelős kapcsolóval. Ablakcsere esetén minimálisan elvárt megoldás a páratartalom érzékeléssel működő ablakszellőztetés. Kerülni kell a tapétázást és a gyanta vagy olaj alapú falfestést, valamint a falhoz szorosan illeszkedő bútorokat. Minden esetben biztosítani kell a keresztszellőzés lehetőségét. Az e pontba foglalt követelmények megszegésével végzett kivitelezésből eredő állagromlásért, hibákért a bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

 

3. Rákóczi Ferenc út 10. IV. em. 19.

 

helyrajzi szám

cím

komfort

fokozat

alapterület m2

szobaszám

bérleti díj

228882/31/A/39

Rákóczi Ferenc út 10. IV. emelet 19.

 

összkomfortos

 

 

58

 

 

    2,5

 

          94 100 Ft/hó

 

Értékelési szempont: egy főre eső nettó jövedelem. Igazolás: 3 havi folyószámla kivonattal.

Értékelési súly: 100%.

 

Megtekintés: 2018. május 3. (csütörtök) 10:10 - 10:30 óra között.

 

A lakás adatai:

58 m2 alapterületű, kettő és fél szobás, összkomfortos komfortfokozatú lakás. Fűtési mód: távfűtés

Állapota: közepes állapotú

 

Közművek: víz, csatorna, távfűtés, gáz, áram. Méretek és szoba alapterületek a helyszíni bejáráskor megtekinthetőek.

 

Beköltözhető személyek száma: max.öt fő.

Felújítási kötelezettség: 

 

 • a lakás teljes körű festése, tapétázása;
 • a szőnyegpadló burkolatú kisszobában új padlóburkolat készítése (javasolt laminált parketta használata);
 • villanyszerelés: a hatályos szabványnak megfelelően elvégzendő a lakás elektromos hálózatának felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, hiányzó dugaszoló aljzatok pótlása. A szerelés szakszerűségének igazolása és érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv elkészíttetése.

Az előírt felújítási munkákat saját költségen és kockázatra kell elkészíteni, bérbeszámításra nincs lehetőség!!!!

 

Minimálisan elvárt egy főre eső nettó jövedelem (ajánlat benyújtását megelőző, igazolható hónapok átlaga):

 

együttköltözők száma

1

2

3

4

5

egy főre eső nettó jövedelem Ft/ hó

 

207 020

 

141 150

 

84 690

 

61 165

 

51 755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

Elfogadható jövedelemtípusok

(tételes felsorolás)

 

 • munkaviszonyból, közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy szolgálati jogviszonyból származó, az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban megszerzett munkáltatói jövedelemigazolás (folyószámla-kivonat csatolása is szükséges);
 • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén az ajánlat benyújtását megelőző legalább három hónap alatt megszerzett nettó jövedelem egy havi átlagát igazoló NAV igazolás, ebben az esetben folyószámlára utalt jövedelmet nem kell igazolni; az adóbevallás tervezet csatolása nem elegendő, a NAV által hitelt érdemlően befogadott bevallást vagy hiteles igazolást kell benyújtani;
 • megbízási szerződéssel szerzett jövedelem az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban elfogadható, azonban a megbízási díj átutalását a megbízott részére igazolni kell megbízotti folyószámla-kivonattal;
 • kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítését (zöld színű) kell csatolni;
 • baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítését kell csatolni, melyben szerepel az adott évre megállapított ellátás összege és jogcíme és csatolni kell az ajánlat benyújtását megelőző három hónapban a folyószámla kivonatot, melyen a nyugellátás jóváírása látszik;
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapításáról szóló okirat és a benyújtást megelőző három havi folyószámla- kivonat másolata;
 • megállapító határozat csatolásával a gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások, ezek: csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermek ellátásához kapcsolódó árvaellátás, illetve a benyújtást megelőző három havi folyószámla kivonat, ahol a jóváírás látszik;
 • egyéb jövedelem: kapott tartásdíj hitelt érdemlő igazolása. Kapott tartásdíj esetén annak összegét bírósági ítélettel vagy a benyújtást megelőző három havi folyószámla kivonattal kell igazolni;
 • amennyiben az együttköltöző személyek egyike nagykorú tanuló, csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is;
 • az Európai Gazdasági Térségben vagy külföldön szerzett jövedelmet a 2018. március 21-én érvényes MNB középárfolyam szerint kell forintra átszámítani;
 • amennyiben ajánlattevő olyan igazolást vagy dokumentumot nyújt be, mely nem magyar nyelvű, csatolnia kell ahhoz a magyar nyelvű, hivatalos fordítást is.