FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODAVEZETŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODAVEZETŐ

munkakör betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

A Főépítészi és Városrendezési Irodán főépítész, főépítészi és városrendezési irodavezető munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, főosztályvezető-helyettes besorolásban, határozatlan időre.

 

FELADATOK:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott egyes feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása (a továbbiakban: Rendelet); az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott egyes feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott egyes feladatok ellátása; Budafok-Tétény Budapest XXII: kerület Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletében foglalt egyes feladatok ellátása különös tekintettel az alábbiakra:

 

 • az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
 • a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendeletet rendszeres felülvizsgálja és szükség esetén azok módosítását javasolja,
 •  folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére,
 • koordinálja a településképi véleményezési eljárással, településképi bejelentési eljárással kapcsolatos feladatok ellátását,
 • közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 • a településkép védelméről szóló rendeletben foglaltak alapján szakmai konzultációt tart,
 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
 •  közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
 • részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
 • vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
 •  gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek.
 • A Főépítészi és Városrendezési Iroda irodavezetői feladatainak ellátása

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-ában foglaltaknak való megfelelés,
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés (A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb 6 hónapig látható el)
 • legalább 8 éves szakmai gyakorlat,

 

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • főépítész munkakörben szerzett, legalább 5 éves tapasztalat

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,
 • főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó szakmai programot,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2019. január 03.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2018.12.31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához főépítész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

 

ÖNÉLETRAJZ