Ugrás a tartalomra

Befejeződött a Kereszt Utcai Óvoda bővítése

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata a „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat keretében csaknem 120 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.

Az Önkormányzat a megítélt pályázati forrást saját erővel kiegészítve a Ke­reszt utcai Maci Tagóvodájának közvet­len szom­szédságában álló, megüre­se­dett önkormány­za­ti irodaépületet alakította át és bővítette ki. A fej­lesztés eredményeként 50 új óvodai férőhely létesült, ami azért fon­tos, mert a kerület­ben évek óta problémát okoz az óvodai túlje­lent­kezés.

Az Önkormány­zatnál korábban történt szer­ve­ze­ti változások miatt ki­használat­lanná vált egy irodaépület a Ke­reszt utcai Maci Tagóvoda mel­let­ti in­gat­la­non. Az épület átalakításával és cca. 200 m2-es bővítésével külön öltözőkkel, gyer­mek mosdókkal ren­del­kező két új csop­ort­szobát, egy tor­na­szobát, egyéni fej­lesztő szobát, melegítő konyhát és ki­szolgáló he­lyiségeket alakítot­tak ki.

Ta­valy ősszel készült el a 10kW tel­jesítményű nap­ele­mes rend­szer és a játszóudvar. Előbbi az elekt­rom­os hálózatba táplálja vissza a meg­ter­melt áramot, az utóbbi több­funk­ciós; teret ad a sza­badtéri játékok­nak és ren­dezvények­nek is helyszínül szolgál. Az építési, bővítési munkákra közbe­szerzési eljárást követően ta­valy no­vem­ber­ben kötött szerződést az Önkormányzat. A téli időszak­ban a meglévő épület átalakításán dol­goz­ott az Eco Sys­tem Hun­gary Kft. Ta­vasztól gőzerővel foly­tak az építési munkálatok, hogy idén ősszel be­fe­jeződhes­sen a ki­vi­te­lezés. Ezt követően új bútorok­kal, be­ren­dezések­kel, játékok­kal lett fel­sze­rel­ve az épület. A fej­lesztés során nem csak az óvodai férőhe­lyek száma nő, de ezzel összefüggésben új mun­ka­he­lyek is létrejönnek.  Az óvoda szolgáltatásai akadály­men­te­sen elérhetőek.

2014. de­cem­ber 11-én Sza­bolcs At­ti­la országgyűlési képvi­selő és Kar­say Fe­renc polgármes­ter ünnepélyes ke­re­tek között adta át az óvodaépületet, hogy 2015 januárjától fel­vett új óvodás kis­gyer­me­kek ve­hessék azt bir­tok­ba.

A pályázat

címe: Bu­da­fok-Tétény Bp. XXII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével
azo­n­osító száma: KMOP-4.6.1-11-2012-0015

elszámol­ható összköltsége: 126 314 840 Ft
megítélt támogatás: 119 999 098 Ft

Ked­vezménye­zett:

Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. Kerületi Önkormányzat
1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

Közreműködő Szer­ve­zet:

Pro Regio Közép-Ma­gyar­or­szági Re­gi­onális

Fej­lesztési és Szolgáltató Non­pro­fit Közhasznú Kft.
1146 Bu­da­pest
Her­mi­na út 17.

 

A Széche­nyi 2020 és a közreműködő szer­ve­zet hon­lap­ja:

www.szechenyi2020.hu
www.proregio.hu