Ugrás a tartalomra

Birtokba vették a helyiek a felújított szakrendelőt

Birtokba vették a helyiek a felújított szakrendelőt

A 220 millió forintos európai uniós beruházás 15 százalékát az önkormányzat állta

A nyár elején induló beruházást – a ter­ve­zett időpont­ra – 2014. no­vem­ber 30-ra sikerül be­fe­jez­ni – állapították meg az október 6-ai műszaki bejáráson a Káldor Adolf Szak­orv­o­si Ren­delőintézet és az önkormányzat vezetői. A közel 220 millió Ft-os beruházás az Új Széche­nyi-terv keretében valósul meg: 85 százalékátt az unió, 15 százalékát az önkormányzat biz­tosítja.

Október első nap­ja­i­ra min­den olyan felújítási munka be­fe­jeződött, amely apróbb-na­gyobb kényel­met­lenségeket oko­zott az elmúlt hóna­pok­ban a be­teg­ellátásban. Az önkormányzat nevében Kar­say Fe­renc al­polgármes­ter köszönte meg a be­te­gek­nek és az intézmény dol­gozóinak a türel­met, ame­lyet a rekonst­ruk­ció időszakában tanúsítot­tak. Az épület­ben le­cserélték a nyílászárókat, megújult a hom­lok­zat, a lapos­tető és a padlásfödém, rövi­de­sen pedig beüze­me­lik a ter­mosz­ta­ti­kus radiátor­sze­le­pe­ket, ame­lyek­kel szabály­oz­ni lehet a he­lyiségek fűtését. A kor­szerűsítéssel csökken a földgázfo­gyasztás, ezzel évente közel 8,5 millió for­in­tot takarít meg a kerület, és 78 tonnával ke­ve­sebb szén-di­o­xid kerül a levegőbe.

 

(SFI)