Ugrás a tartalomra

Energiatakarékossági fejlesztés és esztétikai felújítás a Halacska Református Óvodában

Energiatakarékossági fejlesztés és esztétikai felújítás a Halacska Református Óvodában

Befejeződött az EU pályázati forrásból finanszírozott energiatakarékossági fejlesztés és a budafoki önkormányzati forrású belső esztétikai felújítás kivitelezése a Halacska Református Óvodában

Bu­da­pest, 2014.12.10.

Ha­lacs­ka Re­formátus Óvoda
1221 Bu­da­pest, Törley tér 3-4

Sajtóközlemény

A Ha­lacs­ka Re­formátus Óvoda épületének épület­ener­ge­ti­kai fej­lesztése megújuló ener­gia­forrás hasz­nosítással kom­binálva című, KEOP pályázati pro­jekt be­fe­jezése

Be­fe­jeződött az EU pályázati forrásból fi­nanszíro­zott, megújuló ener­giával kom­binált ener­gia­ta­karékossági fej­lesztés és a bu­da­fo­ki önkormány­za­ti forrású belső esztétikai felújítás ki­vi­te­lezése a Ha­lacs­ka Re­formátus Óvodában, Bu­da­fo­kon.

A ki­vi­te­lezés be­fe­jezéseként, Bu­da­fo­kon (1221 Bu­da­pest, Törley tér 3-4) alatt le­foly­ta­tott, si­ke­res átadás-átvételi eljárással 2014. októberében lezárul­tak a Ha­lacs­ka Re­formátus Óvoda ener­gia­ta­karékossági és megújuló ener­gia fej­lesztésének ki­vi­te­lezési munkálatai.

A külön szerződésben, elkülönítet­ten, de szintén 2014 nyarán meg­valósított belső, esztétikai felújítás, ami­hez a Bu­da­fo­ki Önkormányzat 3 millió for­int­os forrást biz­tosított szintén elkészült, méghozzá határidőben, és kitűnő minőségben.

A fej­lesztés keretében az óvoda kívül-belül je­lentős mértékben megújult, az ovi­sok a 2014/15-ös óvodai évben nem­csak kel­le­mes klímájú és ener­gia­ta­karékos, de nagyrészt újszerű, esztétikus épületbe járhat­nak már. Az Európai Uniós forrásból fi­nanszíro­zott ener­ge­ti­kai felújítás keretében ki­cserélték a nyílászárókat, szi­ge­telték a külső fa­la­kat, elvégezték a radiátorok cseréjét, fűtőtes­tenkénti hőmérséklet-szabályozó rend­szert építet­tek ki, va­la­mint fűtés-rásegítő nap­kol­lek­torok és áram­ter­melő nap­elem pa­ne­lek kerültek a tetőre. A beruházást 85%-ban európai uniós forrásból fi­nanszírozzák, a pro­jekt zárása és elszámolása fo­lya­mat­ban van.

Az ener­ge­ti­kai kor­szerűsítés követ­keztében az intézmény ener­gia­fo­gyasztása, és így re­zsi­je is je­lentősen csökken, az óvodások télen-nyáron kel­le­mes környe­zet­ben játsz­hat­nak, sőt, Ma­gyar­or­szág széndi­o­xid ki­bocsátása is je­lentősen csökken. Ez utóbbi CO2 (pont­osab­ban szólva: üvegházhatású gáz) ki­bocsátás csökkenést a szi­ge­telés-nyílászárócsere ener­gia meg­ta­karítása, az új radiátorok hatéko­nyabb hőleadó-képessége és a radiátoronkénti hőmérséklet­szabályozás hatékonyságnövelése mel­lett a háztetőre sze­relt nap­ele­mek és nap­kol­lek­torok megújuló ener­gia­forrásból történő ener­gia­ter­melése is fo­koz­za.

A beruházás ki­vi­te­lezési részét az óvodai időszak meg­kezdésére, azaz 2014. szep­tem­ber végére nagyrészt be­fe­jezték, az októberi átadás-átvételre csak néhány sze­relési munka ma­radt, az óvoda eközben már szep­tem­bertől fogva za­var­ta­la­nul üze­melt.A pro­jektzárás most folyik,erre tehát 2014 de­cem­ber­ben kerül sor.

A beruházás alap­vető ada­tai:

  • A pro­jekt 2013. de­cem­berében kelt támogató levél sze­rint támogatásban részesült.
  • 2014. február végén aláírásra került a támogatási szerződés.
  • 2014. július közepén megkötötték a ki­vi­te­lezési szerződést a le­foly­ta­tott közbe­szerzés eredményeként.
  • 2014. október­ben, határidőben és si­ke­re­sen le­foly­tatták a ki­vi­te­lezés átadás-átvételi eljárását.
  • 2014. de­cem­berében történik a pro­jektzárás.
  • A pályázat címe: „A Ha­lacs­ka Re­formátus Óvoda épületének épület­ener­ge­ti­kai fej­lesztése megújuló ener­gia­forrás hasz­nosítással kom­binálva”
  • A pályázat jele: KE­OP-5.5.0/B/12-2013-0393
  • A pályázati támogatás össze­ge:56 349 900,- Ft, mértéke: 85%
  • A pályázat kiírója: Az Új Széche­nyi Terv ke­re­te­in belül a Nem­ze­ti Fej­lesztési Ügynökség (NFÜ) volt, e szer­ve­zet megszűnésével a pro­jekt támogatása a Nem­ze­ti Fej­lesztési Mi­nisztéri­um­hoz (NFM) került

 

További in­formáció kérhető: Kristóf Emőke 20/241 8284