Ugrás a tartalomra

Európai uniós támogatással bővülhetnek az óvodai férőhelyek

Európai uniós támogatással bővülhetnek az óvodai férőhelyek

Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.

Az Új Széche­nyi Terv Közép-ma­gyar­or­szági Ope­ratív Program KMOP-4.6.1-11 számú, „Nevelési intézmények fej­lesztése” című pályázat keretében valósul­hat meg a „Bu­da­fok-Tétény Bp. XXII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével” című pro­jekt.

A kerület­ben és a fej­lesztéssel érin­tett tagóvodában évek óta problémát okoz a túlje­lent­kezés. Most csak­nem 120 millió for­int vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével bővülhet az óvodai férőhe­lyek száma.  Bu­da­pest XXII. kerület Önkormány­za­ta ennyi támogatást nyert el a Maci tagóvoda szom­szédságában lévő önkormány­za­ti irodaépület átalakítására és bővítésére.

A Ke­reszt u. 4. sz. alatt található Maci tagóvodával szom­szédos, Ke­reszt u. 2. sz. alatt található épület az Önkormány­zatnál történt szer­ve­ze­ti változások miatt megüre­se­dett. A pro­jekt­meg­valósítás során ennek a ki­használat­lanná vált épület­nek az átalakításával és bővítésével két csop­ort­szobát lehet létre­hoz­ni ki­szolgáló he­lyiségek­kel, s ezzel 50 új óvodai férőhely létesülhet. A gyer­me­kek fej­lesztéséhez szükséges tor­na­szo­ba is meg­valósul­hat, me­lyet a szom­szédos épület­ben, a tagóvoda régebbi épületében el­he­lye­zett gyer­me­kek is használhat­nak majd. A Maci tagóvoda ezt követően két egymás mel­lett álló épület­ben működik majd tovább. A pro­jekt ke­re­te­in belül kültéri és beltéri játékok, csop­ort­szo­bai és kony­hai be­ren­dezések, eszközök be­szerzésére is sor kerül majd.

A Támogatási Szerződést 2012. de­cem­ber második felében írták alá. Je­len­leg a ki­vi­te­lezésre vo­nat­kozó közbe­szerzési eljárás fo­lyik. A pro­jekt ter­ve­zett be­fe­jezése 2014. ápri­lis vége.

A pályázat

címe: Bu­da­fok-Tétény Bp. XXII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével
azo­n­osító száma: KMOP-4.6.1-11-2012-0015 tel­jes költsége: 135 008 078 Ft
elszámol­ható összköltsége: 126 314 840 Ft
megítélt támogatás: 119 999 098 Ft

Ked­vezménye­zett:

Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. Kerületi Önkormányzat
1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

Kiíró szer­ve­zet: Közreműködő Szer­ve­zet:
Nem­ze­ti Fej­lesztési Ügynökség MAG Zrt. – Ma­gyar Gaz­daságfej­lesztési
1077 Bu­da­pest, Wes­selényi u. 20-22. Központ Zrt.
1039 Bu­da­pest, Váci út 81-83.

A Nem­ze­ti Fej­lesztési Ügynökség és a közreműködő szer­ve­zet hon­lap­ja:

www.ujszechenyiterv.gov.hu
www.magzrt.hu