Ugrás a tartalomra

Gőzerővel folyik a Kereszt utcai óvoda bővítése

Gőzerővel folyik a Kereszt utcai óvoda bővítése

Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.

Az Új Széche­nyi Terv Közép-ma­gyar­or­szági Ope­ratív Program KMOP-4.6.1-11 számú, „Nevelési intézmények fej­lesztése” című pályázat keretében bővül a Ke­reszt utcai Maci tagóvoda férőhe­lye­i­nek száma.

A kerület­ben és a fej­lesztéssel érin­tett tagóvodában is évek óta problémát okoz a túlje­lent­kezés. Ahogy korábban már beszámol­tunk erről, csak­nem 120 millió for­int vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével bővülhet az óvodai férőhe­lyek száma kerületünkben.  50 új óvodai férőhely létesül a Ke­reszt u. 4. sz. alatt található Maci tagóvodával szom­szédos, Ke­reszt u. 2. sz. alatt található megüre­se­dett önkormány­za­ti épület átalakításával és bővítésével.

A 10kW tel­jesítményű nap­ele­mes rend­szer még 2013-ban elkészült, így a nap­ele­mek által ter­melt áram a je­len­le­gi építkezés ener­gi­a­szükségletét is fe­de­zi. Ta­valy ősszel a játszóudvar építési munkái is be­fe­jeződtek.

Az építési, bővítési munkákra a vállal­kozóval ta­valy no­vem­ber­ben kötött szerződést az Önkormányzat. A téli időszak­ban a meglévő épület átalakításán dol­goz­ott a ki­vi­te­lező. Az épület elérte a szer­ke­zetkész állapo­tot, és nagy se­bességgel foly­nak az egyéb építési munkák is. Je­len­leg 30%-os készültségnél tar­ta­nak. A fej­lesztés során tor­na­szo­ba is épül, me­lyet a szom­szédos épület­ben, a tagóvoda régebbi épületében el­he­lye­zett gyer­me­kek is használhat­nak majd.

A pro­jekt ter­ve­zett be­fe­jezése 2014. de­cem­ber.

A pályázat

címe: Bu­da­fok-Tétény Bp. XXII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével
azo­n­osító száma: KMOP-4.6.1-11-2012-0015
elszámol­ható összköltsége: 126 314 840 Ft
megítélt támogatás: 119 999 098 Ft

Ked­vezménye­zett:

Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. Kerületi Önkormányzat
1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

Közreműködő Szer­ve­zet:

Pro Regio Közép-Ma­gyar­or­szági Re­gi­onális
Fej­lesztési és Szolgáltató Non­pro­fit Közhasznú Kft.
1146 Bu­da­pest
Her­mi­na út 17.

 

A Széche­nyi 2020 és a közreműködő szer­ve­zet hon­lap­ja:

www.szechenyi2020.hu
www.proregio.hu