Ugrás a tartalomra

Napkollektoros rendszerrel korszerűsödött a Hajós Alfréd Tanuszoda

Napkollektoros rendszerrel korszerűsödött a Hajós Alfréd Tanuszoda

A Közép-magyarországi Operatív Program „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati konstrukció keretében napkollektoros rendszerrel korszerűsödött a Hajós Alfréd Tanuszoda

36,1 millió for­int vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az önkormányzat a tu­laj­donában lévő Hajós Alfréd Tan­uszo­da ener­ge­ti­kai kor­szerűsítésére.

Az uszo­da je­lentős hőfo­gyasztó. A használati meleg víz előállítása és a me­dencék fűtése sok ener­giát igényel. A 100%-os támogatású pályázati forrásból az önkormányzat megújuló ener­gia­forrásra cserélte az ed­di­gi fos­szi­lis ener­gia nagy részét.

Meg­ma­radt a meglévő gázkazánokról kiépített fűtési lehetőség. Az új rend­szer több pont­on csat­la­ko­zik a meglévőhöz. Az egyik fűtési kör a használati meleg vizet fűti fel, a másik a tan­me­den­ce vizét melegíti. Ha a kol­lek­torok nem tudják meg­fe­lelő mértékben felfűteni a vizet, akkor az ed­di­gi földgáztüzelésű kazánok segítenek rá a vízhőmérséklet növelésére.

A nap­kol­lek­tor­os rend­szer kiépítése hosszú távon is takarékos, költségcsökkentő és egy­ben környe­zetkímélő lehetőséget te­rem­tett az önkormány­zat­nak. Évente 1,6 millió for­int­tal csökken­het az üze­mel­tetési költség, miközben je­lentősen ke­ve­sebb lesz a ki­bocsátott szén-di­o­xid mennyisége is.   

A pályázat

címe: XXII. Kerületi Hajós Alfréd Tan­uszo­da ener­ge­ti­kai kor­szerűsítése nap­kol­lek­tor­os rend­szer­rel
azo­n­osító száma: KMOP-3.3.3-13-2013-0012
elszámol­ható összköltsége: 36 101 589 Ft
megítélt támogatás: 36 101 589 Ft

Ked­vezménye­zett:
Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. Kerület Önkormány­za­ta
1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

Közreműködő Szer­ve­zet:
Pro Regio Közép-Ma­gyar­or­szági Re­gi­onális
Fej­lesztési és Szolgáltató Non­pro­fit Közhasznú Kft.
1146 Bu­da­pest
Her­mi­na út 17.

 

A Széche­nyi 2020 és a Közreműködő Szer­ve­zet hon­lap­ja:

www.szechenyi2020.hu
www.proregio.hu