Hírek

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának összesített adatai
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tájékoztatója
2016-12-20

Az ösztöndíjpályázatra azok a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókjelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, azaz a 71.250 Ft-ot.

 

A beérkezett pályázatok száma összesen:                                                                                     66 db

Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen:                                                                     61 fő

„A” típusú pályázat - felsőoktatási hallgatók:                                                                                    57 fő

„B” típusú pályázat - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal:                                           4 fő

A bírálatból kizárt, formailag nem megfelelő, illetve nem támogatott pályázatok száma:           5 db

 

Önkormányzatunk a 2017. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, azaz formailag megfelelő pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.

 

Pályázatok kizárására, illetve elutasítására csupán a pályázati kiírásban meghatározott feltételek nem teljesítése miatt került sor.

 

A pályázatból történő kizárás, illetve a támogatás elutasításának okai:

A jövedelemigazolás hiányosságai, a pályázat papíralapú, illetve az online pályázati felületen történő benyújtásának hiánya, a pályázati kiírásban meghatározott, egy főre jutó jövedelem-összeghatár túllépése: 5 fő.

 

 

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2017-re: 11.300.000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B-típusú ösztöndíjasait is támogatja önkormányzatunk.

Az ösztöndíj havi összege minden pályázó esetében 7.000 Ft.