Ugrás a tartalomra

Létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2010. december 29. szerda
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával január 1-jétől létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), mely ezen időponttól az összeolvadó szervek jogutódjaként működik tovább.
Létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) sz. Korm. rendeletet (továbbiakban: Kormányrendelet) december 8-án elfogadták és december 9-én, a Magyar Közlöny 186. számában kihirdették. Ennek alapján a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága illetékességi területén január 1-jétől az alábbi fővárosi vám- és pénzügyőri igazgatóságok működnek a következőekben felsorolt illetékességi területtel:

 • NAV Kiemelt ??gyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
  (a továbbiakban: KAVIG)
  Illetékességi területe a hatáskörébe tartozó kiemelt adózók tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területe, a hatáskörébe tartozó egyéb feladatok tekintetében a Magyar Köztársaság területe.
  Elérhetősége: 1135 Budapest, Frangepán u. 87., tel.: 236-5750, fax: 236-5758
 • NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
  Illetékességi területe Budapest I., II., III., IV., V. és XIII. kerülete közigazgatási területe.
  Elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel.: 437-4300, fax: 437-0285
 • NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
  Illetékességi területe Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerülete közigazgatási területe.
  Elérhetősége: 1064 Budapest, Rózsa u. 89., postacím: 1387 Budapest, Pf.: 5. tel.: 472-6600, fax: 472-6610
 • NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
  Illetékességi területe Budapest IX., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerülete közigazgatási területe, ide nem értve a NAV 1. és 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság illetékességi területét.
  Elérhetősége: 1107 Budapest, Száva u. 7. tel.: 432-2100, fax: 432-2199
  Jövedéki ügyekkel kapcsolatos ügyintézés: 1222 Budapest, Nagytétényi út 52., postacím: 1775 Budapest, Pf.: 139. tel.: 226-17-45, 226-1746, fax: 226-1667, 226-1668
 • NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
  Illetékességi területe Pest megye közigazgatási területe, ide nem értve a NAV 1. és 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság illetékességi területét.
  Az igazgatóság székhelye és elérhetőségei:
  • 2040 Budaörs, Dózsa György u.11/b., postacím: 2041 Budaörs, Pf.: 134., tel.: 06-23-427-850, 06-23-427-851 fax: 06-23-427-870
  • 2600 Vác, Lemez u. 6., postacím: 2600 Vác, Pf.: 269., tel.: 06-27-505-001, 06-27-315-035, 06-27-305-731/738/739 fax: 06-23-427-870
  • 2700 Cegléd, Rákóczi út 68., tel.: 06-53-310-556, 06-53-500-312/313 fax: 06-53-315-837
  • Jövedéki ügyekkel kapcsolatos ügyintézés: 1222 Budapest, Nagytétényi út 52., postacím: 1775 Budapest, Pf.: 139., tel.: 226-1745, 226-1746, fax: 226-1667, 226-1668

A Kormányrendelet rendelkezései alapján - az ott meghatározott eltérésekkel a vám- és pénzügyőri igazgatóságok látják el a vám- és pénzügyőri hivatalok, valamint regionális ellenőrzési központok által 2010. december 31-éig végzett feladatokat, vagyis a vám- és pénzügyőri igazgatóságok járnak el (lásd Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése)

 • a vámigazgatási eljárásokban
 • jövedéki hatósági, adóztatási, adóellenőrzési ügyekben
 • regisztrációs adóval kapcsolatos ügyekben
 • energiaadó ügyekben
 • fémkereskedelmi engedélyezési ügyekben
 • a nemesfémtárgyak ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben.

A megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság jövedéki adó, energiaadó, valamint környezetvédelmi termékdíj ügyben a NAV elnökének utasítására (engedélyével) az illetékességi területén kívül is végezhet ellenőrzést.

Továbbá a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága megszűnésével a Parancsnokság I. fokú hatósági jogkörben végzett feladatait szintén a vám- és pénzügyőri igazgatóságok látják el.

Különös hatáskörű szervként a következő szervek járnak el az alábbiakban felsorolt ügykörökben:

 • A KAVIG jár el
  • országos illetékességgel az adójegyekkel, zárjegyekkel kapcsolatos ügyekben kivéve azok felhasználásának helyszíni ellenőrzését és elszámolását,
  • a Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés b) - g) és i) - n) pontja szerinti feladatokban azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén található,
  • a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett külföldi vállalkozás esetében a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység bejelentésével, a termékdíj bevallásával, befizetésével, kiszabásával, visszaigénylésével, ellenőrzésével kapcsolatosan,
  • a kiemelt adózók tekintetében az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvény szerinti engedélyezési, stb. feladatok vonatkozásában,
  • a Jöt. 5. § (4) bekezdése szerinti csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vételének ügyében.
 • Az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság jár el:
  • Budapesten és Pest megyében a NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt.
 • A Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság jár el
  • Budapesten és Pest Megyében az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvényben foglalt engedélyezési és egyéb feladatokkal kapcsolatban (kivéve a kiemelt adózók).

A fentiekben meghatározott különös és kijelölt hatáskörű ügyek kivételével az első fokon eljáró vám- és pénzügyőri igazgatóságok közül az eljárásra - az általános illetékességi szabályok alapján -

 • a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye,
 • a jogi személyiség nélküli vállalkozó - ideértve a vállalkozó magánszemélyt is - székhelye, ennek hiányában telephelye,
 • a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye (a tevékenység gyakorlásának helye)

szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes.

A jövedéki engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások esetén az előzőekben ismertetett, általános szabályok szerinti illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóság jár el.

Az általános illetékességi szabályoktól eltérően a jövedéki adóügyeknek nem minősülő jövedéki ügyekben továbbá a hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladatokkal, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 15. § (1)-(2) bekezdése és 65. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyekben az eljárásra az adóraktárnak, az adómentes felhasználó üzemének, a felhasználói engedélyes telephelyének, a kereskedő üzletének, raktárának, a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyének, a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelyének fekvése, az egyéb személy jogosulatlan tevékenységének helye szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság az illetékes.

A NAV létrejötte

 • 2011. január 1-jén a Vám- és Pénzügyőrségnél folyamatban lévő első fokú eljárásokat a Kormány rendelet hatálybalépésekor az ott meghatározottak szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alsó fokú vámszerv, a középfokú szerveknél folyamatban lévő másodfokú eljárásokat a rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező középfokú felettes szerv, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál folyamatban lévő eljárásokat a NAV Központi Hivatala folytatja le.
 • A VPOP elnevezésű hivatali ügyfélkapuk továbbra is alkalmazhatóak az elektronikus adatok fogadására.
 • A Vám- és Pénzügyőrség azon elektronikus nyomtatványai, melyek tartalmuk alapján 2010. december 31-ét követően is megfelelőek, átmenetileg továbbra is használhatók a NAV által rendszeresített új elektronikus nyomtatványok megjelenéséig.
 • Az egyes vámhatósági tevékenységekhez kapcsolódó, 2010. december 31-ig nyújtott biztosítékok (ideértve a bankgaranciát is) azok eredeti tartalmukkal, hivatalból vagy kérelemre történő módosításukig, illetve lejártukig érvényesek maradnak. Az egyes vámhatósági tevékenységekhez kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetősége tekintetében kedvezményezettnek kell tekinteni azt a vámszervet, amely a NAV megalakulását megelőzően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, kedvezményezettnek tekintett vámszervtől saját illetékességi területén az adott vámhatósági hatáskört a NAV megalakulásakor átvette.

A vám- és pénzügyőri szolgálat NAV-on belüli helyéről, feladatrendszeréről, a jogutódlásról, valamint a hatásköri és illetékességi szabályokról, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről a Vám- és Pénzügyőrség honlapján (vam.gov.hu), illetve 2011. január 1-jét követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (nav.gov.hu) internetes oldalán is lehet majd tájékozódni. Amennyiben további felvilágosításra van szükségük 2010. december 31-éig a vám- és pénzügyőri hivatalok és a regionális ellenőrzési központ, illetve 2011. január 1-jétől az újonnan megalakult vám- és pénzügyőri igazgatóságok munkatársai, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (1033 Budapest, Huszti út 42., postacím: 1300 Budapest, Pf. 206., telefonszám: 430-9600) munkatársai is rendelkezésükre állnak.