Hírek

CKT ülés - Városháza, 2013. január 30.
Az ülésen a 22 civil CKT tag szervezetből 15 képviseltette magát, a társelnök polgármester mellett Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor is megjelent.
2013-01-30

Az ülésen a 22 civil CKT tag szervezetből 15 képviseltette magát, a társelnök polgármester mellett Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor is megjelent. Az ülésen egy nem CKT tag civil szervezet képviselője is részt vett, a BKTV Egyesület részéről, valamint a Magyar Nők Szövetsége és a Promontorium Polgári Casino további egy-egy képviselője.

Mészáros Péter elnök üdvözölte a résztvevőket. Javaslatot tett a napirendre: 1. Beszámoló a CKT 2011-12-es tevékenységéről, ill. a kapcsolódó képviselőtestületi ülési előterjesztés véleményezése. 2. Tisztújítás, a CKT elnöksége és elnöke megválasztása. 3. Konzultáció a Civil Konzultációs Tanács szerepéről, funkciójáról, feladatairól. 4. A CKT 2013-as munkaterve megvitatása és elfogadása. 5. Egyebek - A Civil Szervezetek Napja idei programja megvitatása, - A közhasznúsági probléma, ill. a civil szervezetek feladat ellátása kérdésköre, helyzete áttekintése. Ehhez kiegészítések, javaslatok hangzottak el: - Az egyebekben további témaként a CKT kommunikációja, helyi média megjelenése, és Budafok belváros és a piac rekonstrukciója merült fel javaslatként, ill. polgármester úr jelezte, hogy nem készül külön előterjesztés a képviselőtestület számára, hanem a CKT beszámolót a polgármesteri beszámoló részeként fogják ismertetni.

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
1/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A napirend elfogadása, a fentiek szerinti kiegészítésekkel.
(Egyhangúlag, 16 igen szavazattal)

Az 1. napirend kapcsán Mészáros Péter rövid kiegészítéseket tett a korábban megküldött, aKerületi Civil Konzultációs Tanács, 2011-12című anyaghoz, mely kronológiai összefoglalója az elmúlt bő év ilyen vonatkozású eseményeinek, a 15 civil szervezet kezdeményező levelétől kezdve a képviselőtestületi rendelet megalkotásán át a CKT létrejöttéig, annak ülései, konzultációi rövid összefoglalásával. Konklúzióként kiemelte, hogy mindenképpenpozitív hozadékokkalbír ez az első év, azzal, hogy az eredeti elképzelésekből a képviselőtestületi anyagok rendszeres véleményezése nem realizálódott, de egykommunikációs, koordinációs intézményjött létre. A CKT ülése az összefoglalót rövid vita után elfogadta.

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
2/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A Kerületi Civil Konzultációs Tanács, 2011-12 című előterjesztés elfogadása, mely a képviselőtestület elé kerül a polgármesteri beszámoló részeként.
(Egyhangúlag, 16 igen szavazattal)

2. Atisztújításkapcsán előbb a jelölésekre került a sor. Itt polgármester úr Bogó ?gnest javasolta elnöknek, függően attól, hogy egyéb elfoglaltságai mennyire teszik ezt lehetővé. Szántó Tamás Mészáros Pétert javasolta ismételten megválasztani. Bogó ?gnes jelezte, hogy elfoglaltságai jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a jelölést elfogadja. Más jelölt nem lévén polgármester úr javasolta a nyílt szavazást az elnök személyéről, ezt a javaslatot a jelenlévők elfogadták.

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
3/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A nyílt szavazás kérdésében az elnök megválasztásánál.
(Egyhangúlag, 16 igen szavazattal)

Ezt követően a testület szavazott az elnök személyéről:

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
4/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A Kerületi Civil Konzultációs Tanács elnökévé választotta, Mészáros Pétert
(15 igen, egy tartózkodás mellett)

Azelnökségtekintetében Schmidt János és Mészáros Péter az eddigi öt elnökségi tag, Bogó ?gnes, Schütt Margit, Szántó Tamás, Szigeti Zoltán, és Vizi Sándor újjáválasztását javasolta. A jelöltek a jelölést elfogadták. Más jelölés nem lévén a jelenlévők itt is a nyílt szavazás mellett döntöttek:

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
5/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A nyílt szavazás kérdésében az elnökség megválasztásánál.
(Egyhangúlag, 16 igen szavazattal)

Ezt követően a testület szavazott az elnökség tagjairól:

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
6/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A Kerületi Civil Konzultációs Tanács az elnökség tagjává választotta, Bogó ?gnest, Schütt Margitot, Szántó Tamást, Szigeti Zoltánt, és Vizi Sándort.
(Egyhangúlag, 16 igen szavazattal)

A 3. napirend keretében a jelenlévők aCivil konzultációs Tanács szerepéről, funkciójáról, feladatairól tartottak általános vitát. Szigeti Zoltán a téma felvetője kiemelte a megfelelő munkaformák megkeresését, így az évenkénti két kötelező teljes ülés mellett lényeges atársadalmi kapcsolattartás. Az eredeti modell a fővárosi, ahol a civilek bizottságokban működnek, itt nem reális, erre nincs kellő energia és igény. Ugyanakkor ad hoc alakulatok létrejöhetnek egy-egy téma mentén, szűkebb körbenmunkacsoportjelleggel a CKT keretében, az önkormányzat - civil relációban. Ezek azután egy elaborátumban tehetnének javaslatokat. Foglalkozni lehetne, kellene aszociális ügyekkel, helyzettel, avállalkozásokkal, a helyifoglalkoztatással, akultúrával, amiben a házas szervezeteknek jelentős szerepük van. Szélesíteni kellene a lakossági részvételt, azidentitás segítését, mi a helyzet a kerületben, a mik a problémák témáiban. A helyi közéleti eseményeken, rendezvényekennéhány száz fő vesz részt,lényegében mindig ugyanazok, egy szélesebb réteg megszólítása lenne fontos, közelítés, érdekérvényesítés, míg az önkormányzati relációban az együttműködés, akölcsönös bizaloma legfontosabb. Polgármester úr kiemelte atársadalmi kapcsolattartásfontosságát, ami alapvető önkormányzati feladat, példákat felhozva egy nagytétényi levélíró torz információiról, ennek kapcsán a tájékoztatás fontosságáról. Szántó Tamás hangsúlyozta az un. populáris rendezvényeket, a civil szervezetek részéről is, melyekszázakat vonzanak, adöntésekbe való beleszólásfontosságát, a lakossági vélemények becsatornázását. Javasolta, hogy a testületi ülések előtt az elnökség tartson üléseket, atestületi témákbólazok kiválasztására és megtárgyalására, vélemény kialakítására, melyek a lakossági képviselet szempontjából jelentősek. Polgármester úr hangsúlyozta még aszociális helyzetfelmérése fontosságát, azt hogy a civilekjelezzenek,ha rászorulót látnak, mert nem mindig azok jelentkeznek segélyért, akik valóban rászorulnak. Bogó ?gnes a munkaterv rugalmas jellegét, és ajogszabályváltozásokhozvaló alkalmazkodás igényét emelte ki. Hervai István a képviselőtestületi napirendről való tájékozódást hangsúlyozta, míg Vizi Sándor és Schmidt János az elnökségi munkára tett javaslatot támogatta. Szigeti Zoltán a napirend áttekintését levelezésben is megoldhatónak tartotta. Schütt Margit a törvényi változásokra hívta fel a figyelmet, még inkábbegymásra vagyunk utalva, civil szervezetek és önkormányzat az új helyzetben. A helyi, széles értelemben vettönkormányzatiságmegteremtésére van szükség, a civilség bevonásával. A pártok helyben minimális taglétszámmal bírnak, egyfajta társadalmi beágyazottsággal, ezért atöbbségvéleményemegkeresésére, érvényesítésére módokat kell keresni. Bogó ?gnes még megemlítette anagytétényi civil koordinációsfórumot, ami évek óta működik, helyi ügyekben, a lokális érdekek megtestesítőjeként, teljes konszenzusban. A részvételnél azügyfélségetemelte ki, és módszertan kialakítását, a bennünket jogszabályok végrehajtása feladatai kapcsán. Gadácsi Miklós aláhúzta a civilek meghallgatása fontosságát,együtt a politikával, nem a létszám, az aktivitás a döntő. Szántó Tamás astratégiai döntéseknélhúzta alá a civil részvétel fontosságát, akár lakossági fórumokon keresztül is, a közösségi házak erre módot adnak, eddig is adtak. A téma kapcsán Schütt Margit egybővebb anyagotkészített, melyet eljuttattunk a résztvevőkhöz, ill. az összefoglalóhoz is csatoljuk.

A 4. napirend kapcsán Mészáros Péter a benyújtott2013-as munkatervelőzeteshez megjegyezte, hogy az a tavalyi tapasztalatok alapján módosított, átvezetett változat, azzal, hogy az év közbeni fejleményekhez alkalmazkodni, reagálni kell. Polgármester úr ezúttal is sérelmezte, hogy a tavalyi munkatervet nem fogadta el a CKT ülése. Az előbbi vita alapjában a munkatervhez is kapcsolódott, s végül a jelen lévők a benyújtott munkatervet elfogadták.

(A határozathozatalnál 16 fő tag volt jelen.)
7/2013. (01.30.) CIVIL KONZULT?CI?“S TAN?CS HAT?ROZATA
A Kerületi Civil Konzultációs Tanács a 2013-as munkatervét elfogadta.
(Egyhangúlag, 16 igen szavazattal)

Az egyebek kapcsán az ideiCivil Szervezetek Napjamegrendezéséről volt szó elsőként. Annak időpontja április 6. vagy 13. szombat lesz, erre aRózsavölgy Egyesületrészéről Szántó Tamás jelezte, hogy ők vállalják a megrendezést és a házigazda szerepet. Pár napon belül megadják a két nap közül melyiken lesz az esemény. A tematikát illetően is adnak javaslatot, alap téma idén is acivil törvény bevezetése,az alkalmazkodás feladatai lehetnek, de más téma is bekerülhet. Megállapodtak abban is a résztvevők, hogy az idén a szervezetek szolid hozzájárulást fizetnek a rendezvény lebonyolításához.

Aközhasznúság, közfeladat ellátástémakörében az érintett, még nem közhasznú házas szervezetek korábban már levélben vállalták a közhasznúság ez év végéig történő megszerzését, ill. a módosított alapszabály bírósági benyújtását március végéig. Ezek a feltételei az idei közfeladat ellátási szerződések megkötésének, és a finanszírozásnak.

Akommunikáció, média megjelenéskérdéskörében további felvetések nem voltak, azt a korábbi vitában érintettük. Mindenképpen fontos lenne, ha a kerületi honlapon, a Városházi Híradóban és a Promontor TV-ben esetenként megjelenhetne a CKT tevékenysége, dokumentumai.

ABudafok belváros, és a piacrekonstrukció ügyében Szántó Tamás kiemelte, hogy fontos lenne a civil, lakossági szempontok megjelenítése, és a tervezettnégyoldalú fórumlétrejötte, önkormányzat, befektető, piacosok, és a civil szervezetek CTK részvételével. Ez február vége felé tűnik megvalósíthatónak. Sok még a bizonytalanság, hangsúlyozta Gadácsi Miklós, a pláza stop, a műszaki tartalom alakulása.

A továbbiakban szó esett a belváros apropóján aközlekedésről, az elővárosi vasút megállói és a buszmegállók közötti nagy távolságok problémáiról - Hervai István részéről - itt Mészáros Péter megjegyezte, hogy ezügybenfebruár 20-án közlekedési kerekasztallesz az Ipartestületben a BKK és a M?V Start képviselői részvételével, ahol az önkormányzat vezetőit is várjuk, a Casino keretében. Schütt Margit a belvárosi rekonstrukció ügyében apartnerséget, a közös gondolkodásthangsúlyozta, utalva a CKT ügyrend ilyen tartalmi elemeire is. Felvetette még a kezdődő adózás kapcsán azSZJA 1%-osfelajánlások lehetőségének népszerűsítését a VH-ban, egy figyelemfelhívó cikkel. Erre Gadácsi Miklós jelezte, hogy a terjedelemnövekedés részben valósul meg a Városházi Híradónál, a sikertelen közbeszerzés miatt, de törekednek ennek megjelentetésére. Figyelemfelhívás történt még az ideiKSH civil adatszolgáltatásszükségességére, ami most már csak online módon megy, bejelentkezve a KSH honlapján.

Mészáros Péter elnök

Schütt Margit elnökségi tag, hitelesítő