Hírek

Versenytárgyalási felhívás
Élelmiszerüzletként kívánja bérbeadni az önkormányzat az egykori nagytétényi Profi-abc-t. Részletek.
2013-06-19

Cím, és a bérleti díj induló összege.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1225 Budapest, Nagytétényi út 240. 750.000,-Ft/hó

231328 hrsz. 796 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonosa a 231328 hrsz-ú, 796 m2 nagyságú élelmiszer üzletnek berendezett helyiségcsoportnak, mely korábban PROFI áruházként működött.

 2. Az Önkormányzat a helyiséget a továbbiakban is élelmiszerüzletként kívánja bérbe adni. Amennyiben szükséges, ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Általános Igazgatási Irodáján ügyfélfogadási időben tudnak kapni.

 3. A bérbeadás időtartama: 5 év, további 5 év előbérleti lehetőséggel.

 4. Felújítási kötelezettség nincs.

 5. Bérbeszámítási lehetőség kizárólag az ingatlan értékét növelő beruházásra, előzetes egyeztetés, és megállapodás alapján. A kívánt tevékenység folytatásához történő kialakítás költségei a bérlőt terhelik, bérbeszámítási lehetőség nélkül.

 6. Bérlő az üzlethelyiséget vagy annak egy részét Bérbeadó előzetes jóváhagyása nélkül albérletbe nem adhatja.

 7. A bérleti díj minden évben az előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelkedik a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2007. (X.1.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 45. § (2) bekezdése szerint. Az emelés esedékessége minden év április 01. napja.

 8. A bérlő fizetési kötelezettsége a helyiség vonatkozásában a bérleti díj, valamint a bérlő köteles a közüzemi szolgáltatókkal szerződést kötni, és a helyiség közüzemi díjait a fogyasztása alapján, közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak (áram-, víz- és csatornadíj, gázdíj, szemétszállítási díj) megfizetni.

 9. Öt évre szóló bérleti szerződés esetén a bérlő 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék fizetésére köteles. Az óvadék megfizetése az üzlethelyiség birtokbaadásának feltétele. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a helyiséget, kamatmentesen visszajár.

 10. A helyiség megtekintésének időpontja: 2013. június 27. 10:00 óra. (Találkozó a helyiség előtt.)

 11. A versenytárgyalás időpontja és helye: 2013. július 3. 10:00 óra. Vagyongazdálkodási Iroda hivatalos helyisége (1221 Budapest, Városház tér 11. fsz. 28.)

 12. A versenytárgyalás licitlépcsője 5000.- Ft, a licitálás felfelé történik.

 13. Ajánlati kötöttség: A bérleti díj ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás megkezdésének időpontjától kezdődik. Az ajánlattevő bérleti díj ajánlatához a versenytárgyalás időpontjától számított 35 napig kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a versenytárgyaláson nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánította.

 14. Eredményes versenytárgyalás esetén szerződéskötési határidő a versenytárgyalás időpontjától számított 30 nap.

 15. A kiíró Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a versenytárgyalást indoklás és minden jogkövetkezmény nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 16. Az Önkormányzat a versenytárgyaláson nyertes visszalépése esetén jogosult a soron következő helyezettel szerződést kötni. Ez a jog az Önkormányzatot abban az esetben is megilleti, ha neki fel nem róható ok miatt a szerződéskötésre a versenytárgyalás időpontjától számított 30 napon belül a pályázat nyertesével nem kerül sor.

 17. A versenytárgyalással kapcsolatban további információ személyesen ügyfélfogadási időben a Vagyongazdálkodási Irodán (1221 Bp. Városház tér 11. fsz. 29. hétfő: 13.30-18.00 óráig, szerda: 8.00-12.00 óráig 14.00-18.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig) Lucz Dalma vagyongazdálkodási ügyintézőtől, vagy a 229-2337-es telefonszámon kérhető.

 18. A kiíró Önkormányzat, a pályázóktól ajánlati biztosítékra tart igényt, melynek mértékét 100.000,- Ft-ban, azaz Százezer forint összegben határozza meg;

 • Az ajánlati biztosíték összegét az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15522001-11360009 számú számlájára kell átutalással megfizetni, 2013. július 1-i határidővel. (Az átutaláson kérjük közölni az ingatlan címét, helyrajzi számát valamint, hogy ajánlati biztosíték). A befizetést az adott ingatlanra vonatkozó versenytárgyaláson kell hitelt érdemlően igazolni.

 • Az Önkormányzat az ajánlati biztosíték után költséget nem számol fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha visszafizetési határidőt elmulasztja.

 • Kiíró az ajánlati biztosítékot a versenytárgyalás visszavonása, ill. az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, a pályázat ilyen irányú lezárását követő 8 munkanapon belül fizeti vissza. Az ajánlati biztosíték sikeres pályázat esetén a nem nyertes pályázók részére az ajánlati kötöttség lejártát követő 8 munkanapon belül kerül visszafizetésre.

 • A versenytárgyalás nyertesénél a befizetett biztosíték az óvadék összegébe beszámításra kerül, de ha a szerződés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett ajánlati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.


19. A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei:


A részvételhez az alábbi okiratok csatolása/bemutatása szükséges:

 • Az ajánlati biztosíték határidőben történt befizetésének hitelt érdemlő igazolása.

 • Természetes személy esetén:

 • személyi igazolvány,

 • lakcímkártya.

  • ?tlátható szervezet esetén (a cégformának megfelelően értelemszerűen) az alábbi iratokat köteles bemutatni:

  • cégmásolat,

  • aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya,

  • aláírásra jogosult képviselőjének személyi igazolványa.


  • Az ajánlattevőnek részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot kell tenni az alábbiakról:

 • az ajánlattevő neve, székhelye /címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;

 • nyilatkozik arról, hogy nincs köztartozása;

 • versenytárgyalási felhívásban foglalt feltételeket elfogadja

 • az induló bérleti díj megfizetését vállalja


Budapest, 2013. június 14.


                                                                                                Szabolcs Attila polgármester

                                                                                                          megbízásából


                                                                                                        Zathureczky Zsolt

                                                                                                          irodavezető sk.