Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás

2013. október 25. péntek
Szennyvízcsatorna-rákötési támogatás nyújtására
Pályázati felhívás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Környezetvédelmi Bizottsága a Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki Budapest XXII. kerület közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési költségeinek támogatására.

 

A támogatás célja

Budapest, XXII. kerület közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítéséhez szennyvízcsatorna rákötési-támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtása. Amennyiben a házi bekötőcsatorna a közterületen nincs a telekhatárig kiépítve, a hiányzó szakasz építéséhez is kérhető résztámogatás a Rendeletben meghatározott feltételekkel.

 

Pályázók köre

A támogatás annak a természetes személynek nyújtható:

- aki a nem vállalkozási célra épített, - a tulajdoni lap szerint - lakás, lakóház, lakóépület vagy tanya megnevezésű ingatlan tulajdonosaként, az ingatlan telekhatárán belül, annak közművesítése érdekében szennyvízcsatorna bekötővezetéket létesít, és

- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, vagy egyedülálló esetében a négy és félszeresét.

A pályázat keretében támogatás a pályázati felhívás megjelenését követően megkezdett beruházásokhoz, valamint a már megkezdett azon beruházásokhoz igényelhető, amelyeknél a csatornarákötési munkálatok számlái (ez lehet tervezési és kivitelezési számla is, kivéve a közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről a bizonylat) 2013. május 15-e után kerültek kiállításra.

 

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás szempontjából maximálisan figyelembe vehető költség (csak a telekhatáron belül végzett munkák esetén) - továbbiakban fajlagos költség - gravitációs bekötési lehetőség esetén 300.000,- Ft, átemelő-berendezés létesítése esetén 500.000,- Ft.

Amennyiben az ingatlan bekötését biztosító házi bekötőcsatorna a közterületen nem, vagy csak részleges épült ki, az előzőekben megadott fajlagos költség a többlet-tervezési költség miatt 35.000,- Ft-al és - a csatlakozási pont és a telekhatár közötti hiányzó szakaszra vonatkozóan - minden megkezdett folyóméter kiépítése után 18.000,- Ft/m összeggel megemelhető. A tényleges költség - előzőekben meghatározott -fajlagos költséget meghaladó részére támogatás nem adható, azt a támogatottnak önrészként kell vállalnia.

 

A támogatás mértéke

a) Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetében a két és félszeresét, a tervezett építési költség - de maximum a fajlagos költség

- 60%-a vissza nem térítendő

- 40%-a kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtható

- három vagy több gyereket nevelő háztartás esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke 70%, a kamatmentes visszatérítendő támogatás mértéke 30%.

b) Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem az (a) bekezdésében meghatározottnál magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló esetében a háromszorosát, a tervezett építési költség - de maximum a fajlagos költség

- 40 %-a vissza nem térítendő,

- 60 %-a kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtható.

- Három vagy több gyereket nevelő háztartás esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%, a kamatmentes visszatérítendő támogatás mértéke 50%.

c) Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a (b) bekezdésben meghatározottnál magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, egyedülálló esetében a négy és félszeresét, a tervezett építési költség - de maximum a fajlagos költség erejéig kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtható.

A gyermekek számának meghatározásánál a családi pótlék számításánál figyelembe vett gyerekek száma az irányadó.

- A visszatérítendő támogatás legfeljebb hat év időtartamra nyújtható.

- támogatás elnyerése esetén a támogatás visszatérítésének időpontjáig a támogatás összegének erejéig az Önkormányzat javára az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog kerül bejegyzésre a Földhivatalnál. A jelzálogjog bejegyzésének valamint törlésének költsége a pályázót terheli. A jelzálogjog bejegyzés feltétele a támogatás folyósításának.

- A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából a támogatott köteles benyújtani a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiadott használatbavételi engedélyt, közüzemi szerződést és a csatornarákötési munkálatok számláit a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló értesítést követő tizenkettő hónapon belül.

- Amennyiben az odaítélt támogatás összege meghaladja a csatornarákötési munkálatok számlákkal igazolt összegét, a különbözetet a támogatott az elszámolást követő 15 napon belül köteles az önkormányzat részére visszatéríteni.

 

Bírálati szempontok

A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik:

A Bizottság a pályázatok elbírálása esetén a rangsor kialakításánál az 1 főre jutó nettó jövedelem alapján dönt akként, hogy az alacsonyabb 1 főre jutó jövedelmű pályázók igénye kerül elsősorban kielégítésre.

A pályázat dokumentumai, benyújtásának módja, helye és határideje

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi iratokat:

a) Fővárosi Csatornázási Művek által engedélyezett érvényes kiviteli tervet (rákötési engedélyt),

b) a csatornarákötési munkálatok költségvetését,

c) nyilatkozatot arról, hogy elnyert támogatás esetén a szerződéskötést megelőző 30 napnál nem régebbi hivatalos tulajdoni lapot a szerződés mellékleteként benyújtja,

d) gyermekek esetén iskolalátogatási igazolás és családi pótlék kifizetéséről a Magyar ?llamkincstártól (1139 Bp., Váci út 71. címen) nyilatkozat a családi pótlék számításnál figyelembe vett gyerekek számáról és a családi pótlék összegéről,

e) munkahelyi jövedelemigazolás(ok).

- A pályázatot 1 eredeti példányban, "szennyvízcsatorna rákötési-támogatás pályázat" feliratú borítékban 2013. november 15-ig lehet a Környezetvédelmi Bizottságnak címezve Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz (1221 Budapest, Városház tér 11.) postai úton feladni vagy személyesen 2013. november 15. 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Iktatójához (fszt. 22.) benyújtani. A beérkezett pályázatokat a Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 20-ig bírálja el.

- A Rendelet mellékletét képező nyilatkozat és igazolás valamint az alábbi pályázati kérelem letölthető a www.bp22.hu internetes portálról valamint térítésmentesen átvehető a XXII. kerületi Polgármester Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján az I. em. 60-as szobában.

- Az önkormányzat a támogatás ki nem egyenlített részét és annak járulékait a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű, a támogatás folyósításának napjától számított késedelmi kamatával együtt jogosult egy összegben, azonnali hatállyal visszakövetelni, ha:

a) a támogatott az elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte, vagy a támogatáshoz az önkormányzat megtévesztésével jutott,

b) a pályázatban megjelölt felújítási munkák meghiúsulnak,

c) támogatott a számlákat a megjelölt határnapig nem nyújtja be,

d) a támogatás visszafizetése előtt támogatott az ingatlant az önkormányzat előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti,

e) a támogatott a törlesztő részlettel több, mint kéthavi elmaradása van, és írásbeli felszólítás ellenére a hátralékát a megadott időben nem egyenlíti ki,

f) támogatott a támogatás összegét a pályázatban meghatározott céltól részben, vagy egészben eltérően használja fel.

Budapest, 2013. szeptember 16.

 

Szabolcs Attila

 

polgármester