Hírek

PÁLYÁZAT - HÁROM NYUGDłJASHÁZI LAKÁS BÉRELHETŐ
2014-09-02

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, mint bérbeadó az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés f) pontja alapján költségalapú bérleti díj fizetése mellett bérbeadásra meghirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat:

Budapest, XXII. kerület
Magasház utca 1. ("Nyugdíjasház"")
földszint 9., 10., 11-es lakás

valamennyi lakás komfortfokozata: összkomfortos;
mindegyik lakás alapterülete: 25 m2 (előszoba minikonyhával, fürdőszoba és wc együtt).
Egy lakásba legfeljebb kettő fő költözhet.

LETÖLTHET? FORMANYOMTATV?NY A LAP ALJ?N

 

Bérleti díj: 22.050,- Ft / hó
A bérleti díj minden év április 1-jén emelkedik az előző évi inflációs rátával (a 2013. évi inflációs ráta 1,7% volt).

A bérlő fizeti továbbá a közüzemi szolgáltatóval kötendő szerződése alapján a lakás áram díját, fűtését (távfűtés), hideg és meleg víz fogyasztását a fogyasztása alapján, közvetlenül a közüzemi szolgáltatónak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a lakásban távfűtéses fűtési mód áll rendelkezésre, melynek havi költsége hozzávetőlegesen 12-13 ezer forint.

I. Részletes pályázati feltételek

1. Jövedelmi feltételek:

A lakás bérbevételére kizárólag olyan természetes személy nyújthat be pályázatot, aki
- öregségi nyugdíjban részesül és
- önmaga ellátására képes (a bérleti joghoz ellátás, felügyelet, segítségnyújtás nem tartozik).

A pályázónak rendszeres - a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában számolt - alábbi jövedelemmel (öregségi nyugellátás) kell rendelkeznie:

a) amennyiben a lakásba egy fő költözik: legalább 88.200,- Ft havi nyugellátás;
b) amennyiben a lakásba kettő fő költözik, a nyugellátás havi együttes összegének el kell érnie a 132.300,- Ft-ot.

Amennyiben a jövedelmet levonás terheli, a kifizetett vagy a bankszámlán jóváírt összeget veszi figyelembe a bérbeadó!

A pályázó jövedelmét igazoló dokumentumo(ka)t a pályázathoz csatolni kell!

 

Jövedelem igazolásának módja:

- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév (2014. év) elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott évre megállapított öregségi nyugdíj havi összege és jogcíme, ÉS
- az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy az utolsó havi bankszámlakivonat másolata, ahol a nyugellátás jóváírása látszik;

2. ?“vadékfizetési kötelezettség

A pályázaton nyertes bérlő óvadékot köteles fizetni, melynek összege 3 (három) havi bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz 66.150,- Ft.

Az óvadékot a nyertes pályázó a pályázati eredményről történő írásos értesítést követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni a bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15522001-06530000 számú számlájára, és ezt köteles a bérbeadó felé igazolni.

Amennyiben a nyertes pályázó az óvadék összegét határidőre nem fizeti meg vagy nem teljes összegben fizeti meg, a bérbeadó a pályázatát érvényteleníteni és a második helyezett pályázóval köt szerződést!

A pályázó a bérleti szerződés megszűnésekor - amennyiben bérleti díj vagy közüzemi szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik - az óvadék teljes összegét visszakapja a lakás bérbeadó részére történő átadását és a nullás igazolások bemutatását követő 15 napon belül. A megfizetett óvadékra a bérbeadó kamatot nem fizet.

 

3. Szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok

Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy nem rendelkezik beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás bérleti-, használati-, vagy haszonélvezeti jogával;

?rásbeli nyilatkozat, arra vonatkozólag, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a pályázó vállalja, hogy életvitelszerűen kíván tartózkodni a lakásban;

Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy nincs egyenként 855.000,- Ft-ot meghaladó vagyona vagy összesen 2.280.000,- Ft-ot meghaladó vagyona;

Pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy cselekvőképes, szerződéskötési képességében nem akadályozott.

A nyilatkozatokat a kiíráshoz csatolt formanyomtatványon kell megtenni!

 

4. Lakásbérleti szerződés megkötésének további feltételei:

a) akinek az Önkormányzat tulajdonában álló lakásra vonatkozó bérleti szerződése nem neki felróható okból szűnt meg a pályázat elbírálását megelőző öt évben;
b) akinek a bérleti szerződés megkötésekor nem áll fenn lakbér tartozása az Önkormányzattal szemben;
c) akinek a bérleti szerződés megkötésekor nem áll fenn - önkormányzati lakásbérleti jogviszonya során felhalmozott - közüzemi díjtartozása közüzemi szolgáltatóval szemben;
d) amennyiben az ajánlattevő az Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője volt korábban, csak akkor lehet vele szerződést kötni, ha az ajánlatának benyújtását megelőző két évben nem állt fenn 30 napon túli, lejárt határidejű lakbér tartozása a XXII. kerületi Önkormányzat felé.

A feltételek fennállását a bérbeadó ellenőrzi a pályázati eljárás során!

 

5. A bérleti szerződés időtartama

A bérleti szerződés időtartama: 3 (három) év, amely az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet szabályai szerint meghosszabbítható.

Amennyiben egy lakásra kettő, együtt lakni kívánó személy nyújt be pályázatot, bérlőtársak lesznek.
Mindkét pályázónak külön-külön formanyomtatványt kell beadnia, továbbá meg kell felelnie a részletes pályázati feltételeknek, és mindkét pályázónak valamennyi nyilatkozatot be kell nyújtania, továbbá a saját nyugellátását igazolnia kell. A pályázatot egyszerre, együttesen kell benyújtani, az előnyben részesíthető feltételeket (II/1. pont) - amennyiben van ilyen - külön-külön igazolniuk kell.

 

6. Benyújtható pályázatok száma

Egy pályázó legfeljebb kettő lakásra nyújthat be pályázatot. Amennyiben a pályázó mindkettő lakás esetén a legmagasabb pontszámot kapja, nyilatkoznia kell, hogy melyik lakásra kíván bérleti szerződést kötni a bérbeadóval.

 

II. Elbírálás rendje:

1. Előnyben részesítés

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése és a 2. sz. melléklete alapján a bérbeadó a pályázók meghatározott körét előnyben részesíti.
Minden benyújtott érvényes pályázat, amely a I. ("Részletes pályázati feltételek"") pont szerinti feltételeknek megfelel, 10 (tíz) pontot kap.

A táblázat szerinti előnyben részesítendő feltétel igazolása esetén a "B"" oszlopban megjelölt pontszámot kap a pályázat.

előny leírása "B""
adandó pont igazolás módja
Pályázó és a vele együtt pályázó személy
családi viszonya
1.) házastárs + 10 pont házassági anyakönyvi kivonat
egyszer értékelhető, maximum adható pont: 10

Jövedelmi viszonyok
2.) a pályázó vagy a pályázó és a vele együttköltöző másik pályázó egy főre eső nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában eléri a lakás bérleti díjának
a) egyedül költöző esetében az 5-szörösét;
b) két együtt költöző esetében a 3,5-szeresét;

 

+ 5 pont

jövedelemigazolás (nyugellátás igazolása)
3.) a pályázó vállalja legalább 4 havi óvadék megfizetését + 5 pont nyilatkozat

egyszer értékelhető kettő, egy lakásra pályázó személynél is, maximum adható pont: 5

Egyéb körülmények
4.) Pályázó legalább 5 éve folyamatosan a XXII. kerületben rendelkezik lakóhellyel
+ 5 pont lakcímkártya másolata
5.) Pályázó legalább 10 éve folyamatosan a XXII. kerületben rendelkezik lakóhellyel
+ 10 pont lakcímkártya másolata
amennyiben egy lakásra ketten együttesen pályáznak, mindkét pályázónál fenn kell állnia a feltételnek, azonban csak egyszer lehet értékelni, tehát az adható pont 5 év esetén 5 pont, 10 év esetén 10 pont

 

6.) Pályázó vagy együttköltöző házastársa a pályázat benyújtását megelőző három évben költségalapú pályázaton a második vagy harmadik helyet szerezte meg, és szerződést nem kötött vele az Önkormányzat
második hely: + 7 pont

harmadik hely: + 3 pont önkormányzat által küldött értesítés
amennyiben egy lakásra ketten együttesen pályáznak, mindkét pályázónál fenn kell állnia a feltételnek (pl. bérlőtársi jogviszonyra pályáztak), azonban csak egyszer lehet értékelni, tehát az adható pont második helyezett esetén 10 pont, harmadik helyezett esetén 5 pont

7.) Pályázó devizaalapú lakáshitel tartozás felmondása és a hiteltartozás megfizetésére indított végrehajtás, és a lakás elárverezése miatt veszítette el 1/1 (egy lakásra ketten pályázatot benyújtók esetén legalább Â?) tulajdoni hányadát XXII. kerületi lakóingatlanban 2012. június 1-jén vagy ezt követően, és igazolja, hogy az ingatlan egyben a lakóhelye volt.

 

+ 12 pont
árverésre vonatkozó dokumentumok,
tulajdoni lap

amennyiben egy lakásra ketten együttesen pályáznak, mindkét pályázónál fenn kell állnia a feltételnek, és ebben az esetben az elárverezett ingatlanban a pályázóknak legalább Â? tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük, valamint az adható pontszám egyszer vehető figyelembe; ha a pályázó a 7-es és a 8-as számú előnyt is igazolja, a magasabb pontszámmal járó előnyt lehet figyelembe venni

8.) Pályázó leszármazójával és annak házastársával, valamint a leszármazó és a házastárs legalább egy közös gyermekével él együtt, az együttlakó személyek száma a pályázóval együtt legalább 4 (négy) fő, és a lakás alapterülete nem haladja meg a 60 m2-t. Az együttlakóknak az érintett ingatlan a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye legalább 2013. június 1. napja óta. Amennyiben ketten együtt pályáznak egy lakásra, az együttlakó személyek száma a pályázóval együtt legalább 5 (öt) főnek kell lennie.

 

+ 9 pont

valamennyi együttlakó lakcímigazolványának másolata;
a lakás méretének és használatának igazolása (ha valamelyik együttlakó tulajdonos: tulajdoni lap; ha nem: bérleti szerződés és helyrajzi szám);
amennyiben egy lakásra ketten együttesen pályáznak, mindkét pályázónál fenn kell állnia a feltételnek, azonban az adható pontszám egyszer vehető figyelembe; ha a pályázó a 7-es és a 8-as számú előnyt is igazolja, a magasabb pontszámmal járó előnyt lehet figyelembe venni

 

Az előnyben részesítés nem automatikus, az azt igazoló dokumentumokat csatolni kell a pályázathoz!

2. Elbírálási rend pontazonosság esetén:

Amennyiben háromnál több pályázó az elbírálás során, az előnyök számba vételét követően azonos pontszámot kap, az egy főre eső, igazolt jövedelem alapján kell meghatározni a pályázati sorrendet. Első helyezett az lesz, aki a legmagasabb egy főre eső jövedelemmel rendelkezik. A további sorrendet is ezzel a módszerrel kell meghatározni.

3. A pályázat elbírálásának menete:

A pályázati anyag átvételéről jegyzőkönyv készül, az átvevő vagyongazdálkodási ügyintéző ellenőrzi, hogy a pályázatot az előírt nyomtatványon és a szükséges iratok csatolásával nyújtották be. A pályázati anyag hiányossága esetén a pályázót az átvevő ügyintéző hiánypótlásra szólítja fel az átvételről készült jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv egy példányát a pályázó megkapja. A hiánypótlásra legkésőbb a pályázat benyújtásától számított 3 munkanapon belül van lehetősége a pályázónak.

A határidők leteltét követően a Vagyongazdálkodási Iroda minden pályázat teljes anyagát előkészíti elbírálásra és átadja a Képviselő-testület Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának (GVB).

A GVB állásfoglalása alapján a Polgármester dönt a pályázatot elnyerő személyéről és a sorrendben következő három pályázóról is.

Amennyiben a pályázat nyertese az óvadék összegét az eredmény postai közlésétől számított 8 munkanapon belül nem utalja át az Önkormányzat által megadott számlaszámra és ezért a bérleti szerződés megkötése meghiúsul, úgy a következő pályázóval kell - azonos feltételek mellett - a lakásra bérleti szerződést kötni.
A pályázat nyerteseinek neve és elért pontszáma a pályázat elbírálásától számított 5 napon belül az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül 5 napra.
A további pályázók az elért pontszámaikról a Vagyongazdálkodási Irodában az elbírálásától számított 15 napig kaphatnak felvilágosítást.

III. Érvénytelenség

Érvénytelen a pályázat:
- ha azt a pályázó nem az előírt formanyomtatványon nyújtja be;
- a pályázatot a pályázó határidőn túl nyújtja be;
- a pályázó nem csatol jövedelemigazolást (öregségi nyugellátást igazoló iratot);
- az igazolt jövedelem egyedül költöző személy esetén nem éri el a havi 88.200,- Ft-ot; két fő együttköltözése esetén az összes havi jövedelem nem éri el a 132.300,- Ft-ot;
- ha a pályázó öregségi nyugellátásra nem jogosult;
- ha bérbeadó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a pályázó nyilatkozata (I. "Részletes pályázati feltételek 3. Szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok"") nem felel meg a valóságnak, vagy a pályázóval kizáró okok miatt (I. "Részletes pályázati feltételek 4. Lakásbérleti szerződés megkötésének további feltételei"") nem lehet szerződést kötni;

Az érvénytelen pályázatokat a bérbeadó az elbírálás során nem veszi figyelembe.

 

IV. A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázat benyújtásának legkorábbi időpontja:
2014. augusztus 4. (hétfő) 13,30 órától

Pályázat benyújtásának végső határideje:
2014. szeptember 3. (szerda) 18,00 óra.

A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be!
A pályázati anyag leadásakor a leadó személyi okmányait be kell mutatni, amennyiben az a személy nem maga a pályázó, úgy benyújtáshoz alakszerű meghatalmazás szükséges.

 

A lakásokat előre egyeztetett időpontokban lehet megtekinteni (Időpont egyeztetés a
229-24-99-es telefonszámon)

Pályázat közzétételének napja (www.budafoktetetny.hu honlapon történő megjelenés napja): 2014. augusztus 1.

A pályázati anyag átvételéről jegyzőkönyv készül, az átvevő vagyongazdálkodási ügyintéző ellenőrzi, hogy a pályázatot az előírt nyomtatványon és a szükséges iratok csatolásával nyújtották be. A pályázati anyag hiányossága esetén a pályázót az átvevő ügyintéző hiánypótlásra szólítja fel az átvételről készült jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv egy példányát a pályázó megkapja. A pályázat ezt követően zárt borítékban kerül elhelyezésre a pályázó jelenlétében. A hiánypótlásra legkésőbb a pályázat benyújtásától számított 3 munkanapon belül van lehetősége a pályázónak.
A benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül a Vagyongazdálkodási Iroda köztisztviselőiből és a Képviselő-testület Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága kettő tagjából álló munkacsoport a pályázatokat felbontja, adatait rögzíti, és átadja a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának.
A Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján a polgármester dönt a pályázatot elnyerő személyéről és a sorrendben következő három pályázóról is.
Amennyiben a pályázat nyertese az óvadék összegét az eredmény postai közlésétől számított 8 munkanapon belül nem utalja át az Önkormányzat által megadott számlaszámra és ezért a bérleti szerződés megkötése meghiúsul, úgy a következő pályázóval kell - azonos feltételek mellett - a lakásra bérleti szerződést kötni.
A pályázat nyerteseinek neve és elért pontszáma a pályázat elbírálásától számított 5 napon belül az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül 15 napra.
A további pályázók az elért pontszámaikról a Vagyongazdálkodási Irodában az elbírálásától számított 15 napig kaphatnak felvilágosítást.

 

Kötelezően csatolandó mellékletek:
Csatolt formanyomtatványon
- személyes adatok megadása;
- nyilatkozatok dátummal és aláírással ellátva (a felhívás I./ 3. pontja alapján);

Formanyomtatványon kívül csatolandó:
- öregségi nyugdíjat igazoló Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás;
- utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy az utolsó havi bankszámlakivonat másolata, ahol a nyugellátás jóváírása látszik;
- előnyöket igazoló iratok másolata (nem kötelező, csak amennyiben azok fennállnak).

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában Gulyás Erzsébet vagy Szathmáry ?gnes ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31. szoba, Telefonszám: 229-2499).

A bérbeadás és a bérleti jogviszony részletes feltételeire az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet vonatkozik, mely megtekinthető a http://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/rendelettar.php (címlap > önkormányzat > rendelettár) linken.

 

 

Budapest, 2014. július 31.

 

Szabolcs Attila polgármester
megbízásából

 

dr. Czirner ?kos
irodavezető-helyettes