Hírek

Bíróságiülnök-választás 2019.
A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki. A jelöléseket április 10-ig lehet benyújtani a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróságra vonatkozóan.
2019-04-01

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök - is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. Ennek megfelelően a 2015-ben választott ülnökök megbízatása 2019-ben az új ülnökök megválasztástól számított 30 nap elteltével lejár.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a bíróságok ülnökeinek megválasztása.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozata alapján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a Budai Központi Kerületi Bírósághoz választhat ülnököket, kizárólag a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró tanácshoz.

Bírósági ülnök jelölt lehet:

A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, továbbá azon feltételt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint a Be. 680.§ (5) bek.c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!

A jelöléseket 2019. április 10. napján (szerda) 18.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet I. emelet 41. sz. irodájában.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

  1. Nyomtatvány Bjt. 213. § (2) bek. alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének  jelöléséhez
  2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
  3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez)
  4. Nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

Az 1. és 2. pontban jelzett nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján a hivatal nyitvatartási idejében elvihetők.

További felvilágosítás a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

Elérhetőségek:

Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

Email: jegyzoikabinet@bp22.hu

 

Karsay Ferenc

polgármester

 

Az ülnök jogai és kötelezettségei

Jelölés - fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra

Nyilatkozat - bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

 


Tisztelt Kerületi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bírósági ülnököket lehet jelölni a Fővárosi Törvényszékre, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra is.

A fővárosi ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztató és a szükséges formanyomtatványok az alábbi elérhetőségen megtekinthetők és letölthetők:

http://budapest.hu/Lapok/2019/birosagi-ulnokok-valasztasa.aspx

A jelölést a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.) legkésőbb 2019. április 5-ig kell bejelenteni.

A jelölés továbbá benyújtható 2019. április 5. (péntek) 10 óráig Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetjéhez is, ebben az esetben a jelöléseket – az elfogadó nyilatkozattal együtt - Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal továbbítja a Fővárosi Önkormányzat felé, tekintettel arra, hogy az ülnököket a Fővárosi Közgyűlés fogja megválasztani.