Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette – több területre vonatkozó - kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét. Ehhez kapcsolódóan 2021. augusztus 17.-én tájékoztatót tartanak.
2021-07-27

Az egyeztetés témája: Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása több terület vonatkozásában állami főépítészi eljárással

Jelen felhívással tájékoztatjuk Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi – több területre vonatkozó - kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.

A rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott KÉSZ pontosítása, az alábbi területeken:

 • A 229940 helyrajzi számú földrészlet övezeti besorolásának módosítása. Lke-2/NT/Közmű-ről Lke-2/NT/1-re.
 • A 220808 helyrajzi számú földrészleten építési hely kijelölése az előkertben, a meglévő lakóház felújítása, lakhatóvá tétele, komfortosítása érdekében.
 • A 224774 helyrajzi számú telket övezethatár keresztezi, mely a telekalakítást nehezíti és nem igazodik a valós használathoz. A cél a telek egy övezetbe történő besorolása.
 • Feltételhez kötött szabályozás felülvizsgálata a Kapisztrán utca egy szakaszán.
 • A 228952 helyrajzi számú földrészleten építési hely feltűntetése.
 • A 221399/1 helyrajzi számú telket érintő szabályozási vonal ábrázolása a kialakult állapotnak megfelelően.
 • A 234130/1 helyrajzi számú földrészleten szabályozási vonal ábrázolása a kialakult állapotnak megfelelően.
 • A 221357, 221355 helyrajzi számú földrészleteken a feltételes szabályozási vonal helyének módosítása.
 • A 222633 helyrajzi számú földrészleten építési hely és méretvonalak pontosítása.
 • A 231176 ingatlanon, a 231177/6 ingatlan mellett húzódó tervezett 3 méter széles gyalogút szabályozásának megszűntetése, egyúttal a 231173 ingatlan közterületi státuszának felülvizsgálata.
 • 234267/2 helyrajzi számú telek szabályozása a kialakult állapot figyelembevételével.
 • A közterületi pavilonok elhelyezésére vonatkozó szabályok megalkotása.
 • A tereprendezés szabályainak pontosítása.
 • Hibás hivatkozások javítása.

A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes  internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérjük a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. augusztus 25.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
 • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. augusztus 17.-én, 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartunk, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a fenti e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá a tájékoztatótól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.