Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette – több területre vonatkozó - kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét. Ehhez kapcsolódóan 2021. augusztus 17-én, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartanak.
2021-07-29

Az egyeztetés témája: Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása több terület vonatkozásában egyszerűsített eljárással.

Jelen felhívással tájékoztatjuk Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi – több területre vonatkozó - kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.

A rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott KÉSZ pontosítása, az alábbi területeken:

 • A Móricz Zsigmond út és a Gyula vezér út szabályozási vonalainak felülvizsgálata.
 • A 221697/2 hrsz. földrészlet területének növelése a közterület területének rovására a kialakult állapot részleges figyelembevételével.
 • A 221155 hrsz. ingatlanon cukrászda, vendéglátó rendeltetés létesítésének lehetővé tétele.   
 • A 221285 helyrajzi számú földrészlet területének növelése a (221170) helyrajzi számú földrészlet területéből, feltételes szabályozási vonal feltűntetésével.
 • A Wolf kripta telkének módosítása, kialakult állapothoz igazítása.
 • A 221097/2 hrsz. telket érintő zöldfelületként fenntartandó rész jelölés felülvizsgálata
 • A 224687/2 hrsz.-t érintően a Méz utca szabályozásának felülvizsgálata
 • A 224668/5 hrsz. ingatlan szabályozási paramétereinek, építési helyének felülvizsgálata.
 • A 224784 helyrajzi számú földrészlet területének növelése, feltételes szabályozási vonal behúzásával.
 • Komposztálótelep létesítésére alkalmas övezetek kerüljenek be a telepengedélyeket megengedő övezetek közé.
 • KÉSZ 27.§. (gépjárműkihajtók) előírásainak felülvizsgálata.
 • A KÉSZ 14.§ (2) bekezdésének felülvizsgálata, a korábbi rendelkezés visszaállítása.
 • A KÉSZ 22.§ (5) bekezdésének pontosítása, egyértelművé tétele az épületen belül elhelyezhető parkolóhelyek tekintetében.
 • A nyeles telekre vonatkozó korábbi BVKSZ előírás kerüljön be a KÉSZ-be.
 • 2 db méretvonal törlése a Szabályozási tervről a Promontor utca érintett szakaszán.
 • Egy korábbi elírási hiba javítása a KÉSZ 58.§ (3) bekezdésében.
 • A KÉSZ 14. § (1) bekezdésének törlése.

A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. augusztus 25.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
 • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. augusztus 17.-én, 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartunk, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a fenti e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá a tájékoztatótól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.