Ugrás a tartalomra

Fiatal sportolók figyelem!

2023. február 27. hétfő
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 18/2009. (VII.9.) Ör. rendelete (a továbbiakban: R.) alapján nyílt pályázatot hirdet fiatal sportolók felkészülésének és versenyeztetésének segítése céljából.
Fiatal sportolók figyelem!

Az ösztöndíjban évente legfeljebb 3 fő sportoló részesülhet.
 

Az ösztöndíjra jelentkezni a pályázati kiírás mellékletét képező adatlap benyújtásával lehet. A 18. év alatti sportolók esetében a benyújtáshoz a törvényes képviselő aláírása is szükséges.
 

Benyújtási határidő: 2023. június 30. 
 

A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda (a továbbiakban: Humánszolgáltatási Iroda)

1221 Budapest, Városház tér 11.

A pályázatot postán vagy elektronikus úton a pinterj@bp22.hu e-mail címre van lehetősége benyújtani.  Postai benyújtás esetén kérjük, a határidőnél vegyék figyelembe a postai átfutás idejét is, a borítékra kérjük ráírni: „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj"
 

Az ösztöndíjjal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető munkanapokon hivatali munkaidőben a Humánszolgáltatási Irodán a 229-26-11/207 telefonszámon és a pinterj@bp22.hu email címen.
 

A jelentkezéshez csatolni kell:

a) rövid önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása,

b) a jelentkezés benyújtását megelőző tanulmányi év eredményének igazolására bizonyítvány másolatot,

c) az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát, valamint iskolalátogatási igazolást,

d) a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a szakági szakszövetség javaslatát,

e) az elért sportági eredmények igazolását,

f) nyilatkozatot arról, hogy milyen kerületi támogatásban részesül.
 

Jelentkezési feltételek:

Az ösztöndíj elnyerésére az a fiatal sportoló jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a.)        legalább 3 éve a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik és

b.)       

ba) 14-18 éves és tanulmányait nappali tagozaton folytatja vagy

bb) 18-25 éves és a középiskolát követően egyetemi vagy főiskolai tanulmányait nappali tagozaton folytatja vagy

bc) több szakági felkészülést igénylő, összetett sportágat űz és tanulmányait nappali, esti, levelező vagy távoktatásos rendszerben folytatja és

c.)        legalább 3,5-es tanulmányi átlaga van az ösztöndíj-kérelmet megelőző tanulmányi évben és

d.)        az általa gyakorolt sportágban az adott vagy a jelentkezést megelőző évben olimpián vagy világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon vagy nemzetközi-, és országos bajnokságon a korosztályának megfelelő 1-3. helyezés valamelyikét elérte és

e.)        nem részesül egyéb kerületi támogatásban, kivéve a Bursa Hungarica ösztöndíjat, továbbá

f.)        ismételt ösztöndíjra vonatkozó jelentkezés esetén a korábbi ösztöndíjjal kapcsolatban a R. 6.§ (5) bekezdése szerinti értesítési és a R. 7.§ (1) szerinti beszámolási kötelezettségének eleget tett.
 

Az elbírálás rendje

Az ösztöndíj odaítéléséről a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság (a továbbiakban: SZEB) javaslatának figyelembe vételével a Képviselő-testület várhatóan a 2023. szeptemberi ülésén dönt.
 

A Képviselő-testület érdemi elbírálás nélkül kizárja azt, aki:

a.) jelentkezését a R. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtotta be,

b.) a R. 4. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,

c.) formailag hibás vagy hiányos jelentkezést nyújtott be.
 

Az eredményről minden jelentkező írásban értesítést kap.
 

Az ösztöndíjban részesülőkkel (a továbbiakban: ösztöndíjas) a Polgármester megállapodást köt, a Humánszolgáltatási Iroda az ösztöndíjasokról nyilvántartást vezet.
 

A folyósítás rendje:

Az ösztöndíj egy tanévre folyósítandó összege 600.000,- Ft/fő/tanév és járulékai.

Az ösztöndíj folyósítása havonta, egyenlő részletekben történik.

Az ösztöndíj több egymást követő évben is adományozható.
 

Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha az ösztöndíjas:

a) nem tesz eleget a R. 7. § szerinti beszámolási kötelezettségének,

b) XXII. kerületi állandó lakóhelye megszűnik vagy

c) a sporttevékenységgel felhagy,

d) a R. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott jogviszonya megszűnik.
 

A fenti körülmények bekövetkeztéről az ösztöndíjas 15 napon belül írásban értesíti az Önkormányzatot.
 

A jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíjat vissza kell fizetni.
 

A beszámoló:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott tanév január 31-ig és június 15-ig a sporttevékenységéről írásos beszámolót köteles készíteni. A beszámolót a SZEB-hez kell benyújtani.

Az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjas felkérésre, közéleti szerepvállalás keretében önkormányzati rendezvényen közreműködik.