H I R D E T M É N Y

2015. május 01. péntek
Az óvodai felvételekről a 2015/2016-os nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: "az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény". Az Nknt. 49.§ (2) bekezdése szerint: "a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik" (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.budafokteteny.hu, valamint a www.ovoda22.hu  honlapon).

Az Nknt. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő 8.§ (2) bekezdése értelmében: "a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja".

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján "az a szülő vagy törvényes képviselő:

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el."

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Abban az évben, amikor a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.

Az Nknt. 8.§ (5) bekezdése szerint a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.

A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés időpontja:

2015. május 4-8.

A jelentkezés helyszíne:

Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)

Május 4. (hétfő) 7-18 óráig

Május 5. (kedd) 8-16 óráig

Május 6. (szerda) 8-16 óráig

Május 7. (csütörtök) 8-16 óráig

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Központban (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Május 8. (péntek) 8-12 óráig

A beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),

a szülő személyi azonosító igazolványát,

a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát, nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük a  www.budafokteteny.hu honlapon található).

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - írásban - 2015. június 5-ig értesíti a szülőket.

A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvodai nevelési év kezdete: 2015. szeptember 1. (kedd). A gyermekek fogadása a tagóvodákban a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Kapcsolódó anyagok:

http://www.promontortv.hu/2015/04/27/tudnivalok-az-ovodai-beiratkozasrol/