Óvodai felvétel a 2019/2020-as nevelési évre

2019. április 22. hétfő
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által fenntartott Egyesített Óvoda az Nknt. 4. § 27.-28. pontja értelmében egyetlen székhellyel, valamint 14 feladatellátási hellyel/tagintézménnyel rendelkező - óvodai nevelési alapfeladatot - ellátó köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek a fenntartója, amelynek körzete kerületünk teljes közigazgatási területe.

Az Nknt. 49. § (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.” (a feladatellátási helyek/tagintézmények vonzásterülete megtalálható a www.budafokteteny.hu, valamint a www.ovoda22.hu  honlapon).

Az Nknt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja”.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:     

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
 • Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.
 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.
 • A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés időpontja: 

2019. április 23-26.

 

A jelentkezés helyszíne:

Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)

 • Április 23. (kedd)            7-18 óráig
 • Április 24. (szerda)          7-18 óráig

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Központban (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

 • Április 25. (csütörtök)     8-16 óráig
 • Április 26. (péntek)         8-12 óráig

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
 • a szülő személyi azonosító igazolványát,
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát (azaz lakcímkártya),
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő tagóvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük a www.budafokteteny.hu honlapon található).

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – 2019. május 28-ig értesíti a szülőket.

A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvodai nevelési év kezdete: 2019. szeptember 2. (hétfő). A gyermekek fogadása a tagóvodákban a nevelési év első napjától folyamatosan történik.