Hírek

Pályázati felhívás szennyvízcsatorna-rákötési támogatás nyújtására
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Környezet- és Közrendvédelmi Bizottsága a Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki Budapest XXII. kerület közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési költségeinek támogatására.
2015-05-26

A támogatás célja

Budapest, XXII. kerület közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítéséhez szennyvízcsatorna rákötési-támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtása. Amennyiben a házi bekötőcsatorna a közterületen nincs a telekhatárig kiépítve, a hiányzó szakasz építéséhez is kérhető résztámogatás a Rendeletben meghatározott feltételekkel. 

Pályázók köre

A támogatás annak a természetes személynek nyújtható: 

- aki a nem vállalkozási célra épített, - a tulajdoni lap szerint - lakás, lakóház, lakóépület vagy tanya megnevezésű ingatlan tulajdonosaként, az ingatlan telekhatárán belül, annak közművesítése érdekében szennyvízcsatorna bekötővezetéket létesít, és
- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, vagy egyedülálló esetében a négy és félszeresét. 

A pályázat keretében támogatás a pályázati felhívás megjelenését követően megkezdett beruházásokhoz, valamint a már megkezdett azon beruházásokhoz igényelhető, amelyeknél a kivitelezési munkálatok számlái, ennek hiányában a tervezésre vonatkozó számlák 2015. január 01-e után kerültek kiállításra.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az ingatlan telekhatárán belüli munkák elvégzésére a támogatás szempontjából maximálisan figyelembe vehető költség (a továbbiakban fajlagos költség) gravitációs bekötési lehetőség esetén 300.000,- Ft, átemelő-berendezés létesítése esetén 500.000,- Ft.

Amennyiben az ingatlan bekötését biztosító házi bekötőcsatorna a közterületen nem, vagy csak részlegesen épült ki, az előzőekben megadott fajlagos költség a többlet-tervezési költség miatt 35.000,- Ft-al és – a csatlakozási pont és a telekhatár közötti hiányzó szakaszra vonatkozóan – minden megkezdett folyóméter kiépítése után 18.000,- Ft/m összeggel megemelhető. A tényleges költség – előzőekben meghatározott –fajlagos költséget meghaladó részére támogatás nem adható, azt a támogatottnak önrészként kell vállalnia.

A támogatás mértéke

a) Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetében a két és félszeresét, a tervezett építési költség – de maximum a fajlagos költség
- 60%-a vissza nem térítendő
- 40%-a kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtható
- három vagy több gyereket nevelő háztartás esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke 70%, a kamatmentes visszatérítendő támogatás mértéke 30%.

b) Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem az (a) bekezdésében meghatározottnál magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló esetében a háromszorosát, a tervezett építési költség – de maximum a fajlagos költség
- 40 %-a vissza nem térítendő,
- 60 %-a kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtható.
- három vagy több gyereket nevelő háztartás esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%, a kamatmentes visszatérítendő támogatás mértéke 50%.

c) Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a (b) bekezdésben meghatározottnál magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, egyedülálló esetében a négy és félszeresét, a tervezett építési költség – de maximum a fajlagos költség-erejéig kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtható.

A gyermekek számának meghatározásánál a családi pótlék számításánál figyelembe vett gyerekek száma az irányadó.
- A kamatmentes visszatérítendő támogatás legfeljebb hat év időtartamra, havi törlesztéssel nyújtható.
-  A támogatás elnyerése esetén a támogatás visszatérítésének időpontjáig a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat javára az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog kerül bejegyzésre a Földhivatalnál, melynek költsége támogatottat terheli. A jelzálogjog bejegyzés feltétele a támogatás folyósításának.
- A támogatás maradéktalan visszafizetése esetén az önkormányzat a jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad ki a támogatott részére. A jelzálogjog törlésének költsége a támogatottat terheli.
- A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából a támogatott köteles benyújtani a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiadott használatbavételi engedélyt, a velük kötött közüzemi szerződést, és a csatornarákötési munkálatok számláit a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló értesítés keltét követő tizennyolc hónapon belül.  
-  Amennyiben az odaítélt támogatás összege meghaladja a csatornarákötési munkálatok számlákkal igazolt összegét, a különbözetet a támogatott az elszámolást követő 15 napon belül köteles az önkormányzat részére visszatéríteni.
- Amennyiben a döntést követő 3 hónapon belül a támogatási szerződés a pályázó hibájából nem kerül megkötésre, a támogatás visszavontnak tekintendő.

Bírálati szempontok
A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik: 
A Bizottság a pályázatok elbírálása esetén a rangsor kialakításánál az 1 főre jutó nettó jövedelem alapján dönt akként, hogy az alacsonyabb 1 főre jutó jövedelmű pályázók igénye kerül elsősorban kielégítésre. 

A pályázat dokumentumai, benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:
a) a pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemigazolását, 
b) gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást, valamint családi pótlékban 
c) A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. által engedélyezett érvényes kiviteli tervet, részesülők esetén a Magyar Államkincstár (1139 Bp., Váci út 71. címen) által kiadott nyilatkozatot, a családi pótlék számításnál figyelembe vett gyerekek számáról és a családi pótlék összegéről, azaz rákötési engedélyt a leágazó vezetékről, vagy a még nem engedélyezett kiviteli tervet és a terv engedélyezésének benyújtásáról szóló Fővárosi Csatornázási Művek Rt. igazolását,
d) a csatornarákötési munkálatok költségvetését, és 
e) nyilatkozatot arról, hogy elnyert támogatás esetén a szerződéskötést megelőző 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot a szerződés mellékleteként benyújtja.

- A pályázatot 1 eredeti példányban, „szennyvízcsatorna rákötési-támogatás pályázat” feliratú borítékban 2015. augusztus 31-ig lehet a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottságnak címezve Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz (1221 Budapest, Városház tér 11.) postai úton feladni vagy személyesen 2015. augusztus 31. 18.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Iktatójához (fszt. 22.) benyújtani. A beérkezett pályázatokat a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság 2015. október 30-ig bírálja el. 

- A Rendelet mellékletét képező nyilatkozat és igazolás valamint az alábbi pályázati kérelem letölthető a www.budafokteteny.hu internetes portálról valamint térítésmentesen átvehető a XXII. kerületi Polgármester Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodáján az I. em. 60-as szobában. 

- Az önkormányzat a támogatás ki nem egyenlített részét és annak járulékait a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű, a támogatás folyósításának napjától számított késedelmi kamatával együtt jogosult egy összegben, azonnali hatállyal visszakövetelni, ha:
a) a támogatott az elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte, vagy a támogatáshoz az önkormányzat megtévesztésével jutott, 
b) a pályázatban megjelölt felújítási munkák meghiúsulnak,
c) támogatott a számlákat a megjelölt határnapig nem nyújtja be,
d) a támogatás visszafizetése előtt támogatott az ingatlant az önkormányzat előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti,
e) a támogatott a törlesztő részlettel több, mint kéthavi elmaradása van, és írásbeli felszólítás ellenére a hátralékát a megadott időben nem egyenlíti ki,
f) támogatott a támogatás összegét a pályázatban meghatározott céltól részben, vagy egészben eltérően használja fel,
g) az odaítélt támogatás összege meghaladja a csatornarákötési munkálatok számlákkal igazolt összegét, és a különbözetre vonatkozó visszatérítési kötelezettségét az arról szóló értesítés átvételét követő 15 napon belül nem teljesíti.

Budapest, 2015. május 26.                                                                                                                                                                                           

Karsay Ferenc
polgármester


Pályázati felhívás és adatlap