Hírek

Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása a kerületben
Orbán Juditot az Egyesített Óvoda vezetőjét kérdeztük az óvodás korú gyermekek SNI-s ellátásáról a XXII. kerületben.
2020-02-03

Mi is az az SNI? A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: a különleges bánásmódot igénylő gyermek; a sajátos nevelési igényű gyermek; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, valamint a kiemelten tehetséges gyermek. Sajátos nevelési igényű az a gyermek tehát, aki különleges bánásmódot igényel, vagyis, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Hogyan ismerhető fel, hogy egy gyermek sajátos nevelési igényű ellátásban kell hogy részesüljön?
A sajátos nevelési igény felismerésben véleményem szerint nagy felelősége van a védőnőknek, valamint a bölcsődei kisgyermeknevelőknek. A sajátos nevelési igényű gyermekek eltérő fejlődésmenetűek, tehát valamilyen területen már a korai intervenciós szakaszban elmaradást mutatnak az ép társaikhoz képest. A sajátos nevelési igényű gyermekek valamiben különböznek az ép társaiktól, ami miatt kiemelt figyelmet igényelnek (például később kezdenek beszélni, nem értik a beszédet, nehezen szocializálódnak, nem tudják megérteni vagy betartani a szabályokat). Az óvodai nevelés során a sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve a szakértői vélemény alapján kiegészítő fejlesztő, korrekciós, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárásokat tesz szükségessé.

Mik a jelei és milyen fejlesztési lehetőségek vannak óvodás korú gyerekeknél? 

A sajátos nevelési igény (SNI) fogalmának tágabb értelmezése azokat a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket jelöli, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, a többségtől eltérő nevelési-oktatási szükségleteik vannak. A fogyatékossággal élők mellett ide tartoznak a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdők illetve a kivételes képességű tanulók. A sajátos nevelési igény nem orvosi vagy pszichológiai értelemben vett diagnózis, hanem a nevelés-oktatás területén való többletjogosultságok biztosítása érdekében bevezetett óvodáztatási kategória. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, fejlesztését a sérülésspecifikus ellátást biztosító utazó gyógypedagógusok végzik, a szakértői véleményekben meghatározott óraszámban, amelyet a magasan kvalifikált óvodapedagógusok, az előkészített fejlesztési terv alapján kiegészítenek az óvodai élet mindennapjaiban.

Az Egyesített Óvoda mind a 14 tagintézményében, ellátnak SNI-s gyerekeket? Mi ennek a gyakorlata?
Igen, a kerületben több éve minden tagóvoda fogad és ellát integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket, ehhez rendelkeznek a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. Minden tagóvoda fogadja például a beszédfogyatékos, a  hallássérült, az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermeket, de csak néhány óvodában biztosítottak a feltételek az integráltan nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő vagy enyhe értelmi fogyatékos gyermekek ellátásához. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították és érvényes, intézménykijelölést is tartalmazó szakértői véleménnyel rendelkezik. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk, a megadott óraszámban, a megfelelő szakemberekkel. Az Egyesített Óvodában minden arra jogosult integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek megkapja az utazó gyógypedagógusaink által biztosított sérülésspecifikus ellátást.

A szülők milyen segítséget kaphatnak az intézményektől?
Az Egyesített Óvodában nem csak a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők kérhetnek segítséget a szakemberektől. Az óvodapszichológusok, az óvodapedagógusok, valamint a gyógypedagógusok is minden esetben segítik a szülőket, a gyermekük nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben.

 

Viszkocsil Dóra