Hírek

Tájékoztatás az óvodai felvételekről a 2021/2022-es nevelési évre
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük, a jelentkezés elektronikusan zajlik. Az önkormányzati fenntartású Egyesített Óvodába történő jelentkezés időpontja: 2021. április 20-25.
2021-03-17

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

  • Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.
  • A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekek estében is. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
  • A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó információk, és a beiratkozási nyilatkozat letölthető a www.ovoda22.hu honlapról, valamint papír alapon is elérhetőek a XXII. kerületi Egyesített Óvoda központjában (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.), az Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéiben és a Védőnői Szolgálat védőnőinél, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontoknak megfelelően kihelyezve.

A kitöltött beiratkozási nyilatkozatot az Egyesített Óvoda részére elektronikusan kell elküldeni 2021. április 20-tól április 25-én 19 óráig a beiratkozas@ovoda22.hu email címre, valamint papír alapon is eljuttatható az Egyesített Óvoda központjában - kihelyezett gyűjtőkbe. A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2021. május 25-ig - írásban - értesíti a szülőket.

Az Nknt. 49. § (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.” (a feladatellátási helyek/tagintézmények vonzásterülete megtalálható a www.budafokteteny.hu, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által fenntartott Egyesített Óvoda az Nknt. 4. § 27.-28. pontja értelmében egyetlen székhellyel, valamint 14 feladatellátási hellyel/tagintézménnyel rendelkező - óvodai nevelési alapfeladatot - ellátó köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek a fenntartója, amelynek körzete kerületünk teljes közigazgatási területe.

Az Nknt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” A szülők az óvodai nevelés alóli felmentés iránti kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál terjeszthetik elő.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:     

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvodai felvételi döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor köteles arról 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

A 2021/22-es óvodai nevelési év kezdete: 2021. szeptember 1. (szerda). A gyermekek fogadása a tagóvodákban a nevelési év első napjától folyamatosan történik.