Hírek

Új kerületi építési szabályzat készül – indul a partnerségi egyeztetés, véleménykérés
Budafok-Tétény teljes közigazgatási területétére - kivéve a Duna-parti építési szabályzat kiterjesztett tervezési területét - indul a partnerségi egyeztetés ez ügyben, a véleményeket 2018. január 26.-ig várja az önkormányzat, postai úton vagy elektronikusan.
2017-12-20

2018. január 18-án, 16 órai kezdettel a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központban lakossági fórumot is tart az önkormányzat a témával kapcsolatban.

A felhívást Karsay Ferenc polgármester tette közzé:

Tisztelt Partnerek!

Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi területre vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetét.

A terv nem a kerület teljes közigazgatási területére készül, ugyanis a lehatárolás nem tartalmazza a Duna-parti építési szabályzat kiterjesztett tervezési területét, mely az alábbi: 30a vasútvonal területe és a XI. kerület, XXI. kerület és Érd közigazgatási határa által határolt terület.

A terv készítésének céljai:

-           Az építésügyre vonatkozó jogszabályok 2013. január 1-től jelentős változásokon estek át, így az új terv készítésének egyik célja a magasabb rendű jogszabályokkal történő jogharmonizáció elvégzése, beleértve a Natura2000 területek és ökológiai hálózat, védett természeti területek, fővárosi értékvédelem alatt álló épületek, területek aktualizálását, pontosítását, az építési övezetek elnevezésének, paramétereinek felülvizsgálatát. Fentieken kívül az előző terv készítése óta felmerült, kisebb léptékű lakossági és önkormányzati módosítási szándékok is indokolttá teszik az új KÉSZ megalkotását.

-           Budapest Főváros Önkormányzata elkészítette és jóváhagyta az új fővárosi településrendezési eszközöket (Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT), Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ)).  Így a tervezés további célja, a fővárosi településrendezési eszközökkel való összhang megteremtése, az FRSZ által bevezetett elemek leképzése a kerületi terveszközben.

-           Képviselő-testületünk 41/2015. (III.05.) számú határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját mely megalapozza az új kerületi építési szabályzat koncepcionális tervezési alapelveit. Fontos cél az önkormányzati stratégiai dokumentumok, koncepciók elemzése alapján azok elhatározásainak beépítése továbbá a fenntarthatóság szempontjából szükséges módosítási javaslatok meghatározása, átvezetése a tervbe. 2017 decemberében a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet is elkészült.

A tervjavaslat – nagy terjedelme miatt - a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2018. január 26.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

Írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy elektronikus levélben a  devaiz@bp22.hu címre küldve.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2018. január 18.-án, 16 órai kezdettel a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központban lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérem a fenti email címen jelezze.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

 

2017. december 19.

 

Tisztelettel:

Karsay Ferenc

polgármester