Változások a közösségi együttélés szabályaiban

2022. január 12. szerda
Változások a közösségi együttélés szabályaiban

Mindannyiunk érdeke kerületünk rendjének, tisztaságának megteremtése és megóvása. A városképhez nagyban hozzájárul az ingatlanok előtti területek rendezettsége is. A nagyobb tisztaság és rendezettség iránti igény lakossági panaszokban is megfogalmazódott.

A képviselő-testület tavaly november 11-i ülésén döntött a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról. Az új, 27/2021. (XI. 15.) számú rendelet január 14-én lép hatályba.

 

A módosítás három területet érint:

  1. A kereskedelmi üzletek előtti rend és tisztaság biztosítása, az üzletek előtti közterületen történő alkoholfogyasztás megakadályozása.
  2. A közterületen történő gépjárműjavítás, -mosás korlátozása.
  3. A társasházak előtti közterület rendjének, tisztaságának biztosítása.

 

Az új rendelet szerint a szeszes italt is forgalmazó üzlet üzemeltetőjének kell gondoskodnia arról, hogy az üzlet nyitvatartási idejében, a bejárattól számított 5 méteres közterületi szakaszon ne fogyasszanak szeszes italt. A rendelet az üzemeltetőre bízza, hogy milyen módon gondoskodik erről (tábla kihelyezésével; a vásárlók, vendégek tájékoztatásával; a közterület rendszeres ellenőrzésével; az ott alkoholt fogyasztók figyelmének felhívásával).

A rendelkezés hatálya alól kivételt képeznek a közterület-használati engedéllyel, szerződéssel rendelkező vendéglátóegységek teraszai, a megfelelő engedélyekkel rendelkező alkalmi rendezvények, valamint minden év első és utolsó napja.

Szintén az üzletek környékének tisztaságát és rendezettségét szolgálja az a rendelkezés, mely szerint az üzlet üzemeltetőjének a nyitvatartási ideje alatt – a bejárat félméteres körzetében – kisméretű, maximum 50 literes hulladékgyűjtő edényt kell elhelyeznie, és annak kiürítéséről gondoskodnia. Emellett az üzlettől az úttestig terjedő közterületi részt tisztán kell tartania, az eladott termékkel egyidejűleg átadott, a tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható csomagolóanyagot, egyéb eszközt az üzlet megközelítését szolgáló bejárattól 25 méteres távolságon belül vissza kell gyűjtenie.

Az új rendelkezések másik része a gépjárművek közterületen történő tárolását korlátozza: aki közterületen javítja, tisztítja, illetve e célból tárolja a közterületen a gépjárművet, az megsérti a közösségi együttélés szabályait. A közterületi javítás tilalma alól kivétel a saját tulajdonú, vagy üzemben tartott gépjármű környezetet nem szennyező kisebb javítása, ezzel lehetővé válik, hogy a tulajdonos, üzemben tartó azokat a kisebb karbantartási feladatokat akár közterületen is elvégezze a gépjárművén, melyekhez autószerelő vagy szakszerviz közreműködése nem szükséges. A közterületen történő kocsimosás azonban a rendelkezés alapján tiltott, melynek célja a közterület rendezettségének biztosítása mellett a környezetszennyezés megelőzése is.

A rendelkezések harmadik csoportja a társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozik. Valamennyi társasház és lakásszövetkezet köteles a közterület felőli bejáratán jól látható helyen, legalább 2 cm-es betűmérettel feltüntetni a társasház alapító okirat szerinti elnevezését és címét, valamint ezeket az adatokat be kell jelenteni a kerület jegyzőjének. Ezenfelül ha a közös képviseletet üzletszerűen társasházkezelői tevékenységet folytató szervezet látja el, a rendeletben szereplő adatokat is be kell jelenteni a jegyzőhöz. A feltüntetési és bejelentési kötelezettség határideje 2022. január 31.

Az ismertetett rendelkezéseket megszegő magánszemély kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Tudjuk, hogy a szabályok betartása alól senkit nem ment fel az, hogyha nem ismeri azokat. Kérünk ezért mindenkit, hogy figyeljen oda ezekre az előírásokra a saját és a lakókörnyezete érdekében! Maradjon kerületünk továbbra is a béke szigete, ahol odafigyelünk egymásra, egy igazi kisváros a nagyvárosban!