Ugrás a tartalomra

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Tóth József u. 47.
Telefon: 424-8057
Fax: 424-8057
Honlap: http://www.bdz.hu
E-mail cím: info@bdz.hu

Képvi­selő:  Hol­le­rung Gábor ügyvezető

Ortutay Réka ügyvezető


Önkormány­za­ti része­sedés: 100%

 

A társaság tevékenységi körei (TEÁOR ’08):

A társaság tevékenységi köre – a társasági célok elérése érdekében és a TEÁOR ’08 sze­rint – az alábbi tevékenységeket fo­g­lal­ja magában:

A) Alapcél sze­rin­ti közhasznú tevékenység nevelés és oktatás, képességfej­lesztés, is­me­ret­ter­jesztés, va­la­mint a kul­turális tevékenység, ame­lyek a TEÁOR ’08 sze­rint az alábbiak:

Kul­turális tevékenység

9001’08 Előadó-művészet (főtevékenység),

9002’08 Előadó-művésze­tet kiegészítő tevékenység,

9003’03 Alkotóművészet,

9329’08 M. n. s. egyéb szóra­koz­tatás, sza­ba­didős tevékenység,

Nevelés és oktatás, képességfej­lesztés, is­me­ret­ter­jesztés

8532’08 Szak­mai középfokú oktatás,

8551’03 Sport, sza­ba­didős képzés,

8552’08 Kul­turális képzés,

8559’08 M. n. s. egyéb oktatás,

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, azok bárki számára igénybe vehetők, a társaság szolgáltatásai a társaság tag­ja­in, testületi tag­ja­in, mun­kavállalóin, önkénte­se­in kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

B) A közhasznú tevékenységet segítő gaz­dasági-vállal­kozási tevékenység

1820’08 Egyéb sok­szor­osítás,

5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,

5920’08 Hang­felvétel készítése kiadása,

6399’08 M.n.s. egyéb in­formációs szolgáltatás