Ugrás a tartalomra

1222 Budapest Nagytétényi út 64. sz. alatti korábban Borkatakombaként ismert 854 m2 helyiség és 95 m2 gazdasági épület (hrsz.:224771)


PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  HELYISÉG  BÉRBEADÁSÁRA

 

 

Cím                                                                                                               Minimális bérleti díj:

--------------------------------------------------------------------------------

1222 Budapest, Nagytétényi út 64. szám                                                            575.000 Ft/hó

224771 hrsz. alatti korábban Borkatakombaként ismert 854 m2

alapterületű helyiség és 95 m2 alapterületű gazdasági épület

--------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, mint 1/1 arányú tulajdonos, bérbevételre kínálja a 224771 helyrajzi számú, természetben az 1222 Budapest, Nagytétényi út u. 64. szám alatti ingatlanon található 854 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget.

A helyiségcsoport, amely korábban Borkatakomba Étterem néven működött évtizedeken át a XXII. kerületben, természetben az 1222 Budapest, Nagytétényi út 64. szám (hrsz.: 224771) alatti ingatlan területén található 854 m2 alapterületű helyiségcsoportból és a hozzá tartozó 350 m2 alapterületű udvarrészből áll. A helyiségcsoport 602 m2 alapterületű étteremből (pince és raktár), 106 m2 alapterületű konyhából és kiszolgáló helyiségekből, valamint 146 m2 alapterületű üzletből, irodából és mellékhelyiségekből áll. A helyiségcsoporttal együtt kerül hasznosításra a helyiség előtti 350 m2 alapterületű előkert, udvar, valamint egy 95 m2 alapterületű, az ingatlan utcafrontján található korábban raktárként használt gazdasági épület.

 

Az ingatlanon - a helyiségcsoporton kívül - két önkormányzati bérlakás, és egy gazdasági épület is található. Utóbbit korábban a helyiségcsoport bérlője, önálló bérleti szerződéssel raktárként bérelte.

Pályázónak lehetősége van arra, hogy bérbevételi ajánlatát kizárólag a volt Borkatakomba Étterem helyiségcsoport bérbevételére nyújtsa be. Ez esetben a helyiségcsoport minimálisan megajánlható bérleti díja 500.000 Ft/hó.

                                          

Bérbevételi ajánlatot nyújthat be:

  • az az egyéni vállalkozó, aki az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkezik;
  • az EGT területén székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § rendelkezésben foglalt átláthatósági feltételeknek megfelel és nincs köztartozása; nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és nem folyik ellene végrehajtási eljárás;

 

 1. A helyiségben folytatható tevékenység: bor- és pezsgőkereskedelem, gasztronómia (éttermi szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység, iroda) funkció.

A helyiségben tervezett tevékenység folytatásával kapcsolatos egyéb információt Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11. szám) Hatósági Iroda (igazgatasiugyek@bp22.hu) tud adni.

 

Kizárt tevékenységek:

 • a jó ízlésbe, jó erkölcsbe ütköző funkció,
 • környezetet szennyező tevékenység,
 • jogszabály által tiltott tevékenység.

 

 1. A bérbeadás időtartama: 5 év határozott időtartam

A bérleti jogviszony az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén, annak megszűnését követően meghosszabbítható.

 

 1. A helyiség berendezése, felszereltsége: a korábbi éttermi funkció megszüntetése után maradt néhány bútor, berendezés, de alapvetően üres.

 

A helyiség műszaki állapota: közepes. Tekintettel arra, hogy a helyiség néhány hónapja üresen áll, a falai és a padlója erősen párás. A helyiség jelen állapotában, akár felújítás nélkül is azonnali használatra alkalmas lehet, de amennyiben igény van rá, az Önkormányzat lehetőséget biztosít a tervezett funkciónak megfelelő mértékű, előzetesen egyeztetett műszaki tartalommal történő átalakításra.

 

 1. Bérbeszámítás kizárólag a helyiség értékét növelő beruházásra, az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés és írásos megállapodás alapján lehetséges.

A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás költsége a bérlőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. Bármely felújítási-, átalakítási-, vagy értéknövelő beruházás kizárólag az Önkormányzattal történt előzetes, írásbeli megállapodás birtokában kezdődhet meg.

 

 1. A bérlő fizetési kötelezettsége a helyiség vonatkozásában:

 

 • a bérleti díj: havonta fizetendő. Az Önkormányzat a bérleti díjat minden évben április 1. napján az előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemeli.
 • közüzemi díjak: havonta fizetendő. A fogyasztás alapján közvetlenül a közüzemi szolgáltatók felé a számlában megjelölt módon és határidőben.

 

 1. Az önkormányzati rendelet alapján öt évre szóló bérleti szerződés esetén 3 havi bérleti díjnak és közös költségnek megfelelő óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék megfizetése a bérleti szerződés aláírásának feltétele. Az óvadék a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása az Önkormányzat és a közüzemi szolgáltatók felé, továbbá üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a helyiséget, a birtokba adás és az igazolások benyújtásától számított 15 napon belül kamatmentesen visszajár.

 

 1. Az Önkormányzat a bérlővel – amennyiben az gazdasági társaság – a vezető tisztségviselő készfizető kezesként történő bevonása mellett köt bérleti szerződést.

 

 1. Az Önkormányzat a helyiséget jelenlegi műszaki állapotában kínálja bérbeadásra, lehetőséget biztosít - a vagyoniroda@bp22.hu elérhetőségen előzetesen jelzett igény esetén - a helyiség megtekintésére, műszaki állapotának szemrevételezésére, bemutatására, megismerésére.

 

Az ingatlan műszaki állapotának valamint az ingatlanra vonatkozó építési és más jogszabályi előírások megismerése, felmérése a pályázó feladata és felelőssége, ezért a későbbiekben ennek elmulasztása miatt a pályázó az Önkormányzattal szemben szavatossági igénnyel nem élhet. Elégtelen felvilágosításból eredő károkért és ebből eredő bárminemű költségért az Önkormányzatot semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. A közzététel időpontja: 2023. március 20. (hétfő)

 

 1. Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 08. (csütörtök) 14:00 óra.

 

 1. Ajánlati biztosíték összege: 300.000 Ft.

 

Ajánlati biztosíték megfizetésének módja: az ajánlati biztosítékot 2023. június 08. napján 12:00 óráig kell átutalással megfizetni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15522001-06530000 számú számlájára. Az átutaláson megjegyzésként fel kell tüntetni: „Nagytétényi út 64. ajánlati biztosíték”. Az ajánlati biztosíték határidőben történő megfizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

 1. A bérbevételi ajánlat mintája jelen pályázati felhíváshoz mellékelve van, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető (www.budafokteteny.hu).

 

 1. A pályázatot egy példányban, személyesen, zárt borítékban kell leadni a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Budapest, Városház tér 11. szám). Kérjük a borítékon címzettként a Vagyongazdálkodási Irodát tüntessék fel.

 

A pályázaton kérjük továbbá az alábbi szöveget feltüntetni: „Pályázat Nagytétényi út 64.”

A pályázat benyújtásáról az átvétel pontos időpontját (dátum, óra, perc) tartalmazó átvételi elismervény készül, amely hitelesen igazolja az átvétel tényét.

 

 1. A pályázatok bontási ideje, helye, módja:

 

A határidőben beérkezett pályázatok bontása a Polgármesteri Hivatal helyiségében történik a pályázatok benyújtására megadott határidőt követő 5 munkanapon belül.

A pályázatok bontásánál a Vagyongazdálkodási Iroda kettő köztisztviselője, az illetékes Bizottság tagja és az Önkormányzat jogi képviselője van jelen.

 

A pályázatok bontásakor ismertetni kell a pályázat sorszámát, a pályázat beérkezésének idejét, a pályázók nevét, székhelyét, valamint azokat az adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. A pályázatok értékelése során a megajánlott bérleti díj kerül értékelésre; amennyiben az Önkormányzat nem nyilvánítja eredménytelennek az eljárást vagy nem ír ki versenytárgyalást, a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval köt szerződést.

 

A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

 

18./ Pályázatot a felhíváshoz csatolt „Bérbevételi szándéknyilatkozat” nyomtatványon kell benyújtani.

 

A pályázatnak a következő adatokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:

 • egyéni vállalkozó esetén a pályázó neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma és elérhetősége (email, telefon);
 • jogi személy vagy társas vállalkozás esetén cégnév és székhely, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám, és a képviselő neve és személyes adatai, elérhetősége,
 • a helyiségben végezni kívánt tevékenység és az árusítandó termékkör;
 • a megajánlott havi bérleti díj;
 • az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylat,
 • a pályázó nyilatkozatát bankszámlaszámáról, melyre eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszafizetését kéri,
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul;
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat tartalmát megismerte és megértette;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy az óvadék és a bérleti díj megfizetését vállalja,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban foglalt átláthatósági feltételeknek megfelel; nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és nem folyik ellene végrehajtási eljárás;
 • igazolást arról, hogy Pályázónak nincs adó és köztartozása;
 • igazolást arról, hogy Pályázónak nincs Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata felé lejárt tartozása.

 

Az Önkormányzat a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha az nem vagy hiányosan tartalmazza az e pont szerinti adatokat, nyilatkozatokat.

 

 

 

Érvénytelen az a pályázat, amelyet olyan pályázó nyújt be,

 • aki korábban már nyújtott be érvényes pályázatot a helyiségre és a pályázati eljárás eredményesen zárult, ám a bérleti szerződés megkötésére a pályázónak felróható okból nem került sor,
 • akinek az Önkormányzattal más helyiség használatára vonatkozó szerződése rendkívüli bérbeadói felmondással szűnt meg.

 

19./ A pályázó a pályázatok bontását követő 35. napig ajánlatához kötve van.

 

20./ Az Önkormányzat jogosult a pályázatok bontását követő 5 munkanapon belül a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani, ebben az esetben az Önkormányzatot szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a pályázó ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

21./ Amennyiben a pályázati eljárást az Önkormányzat nem minősíti eredménytelennek, eredményt kell hirdetni, vagy versenytárgyalási felhívást kell közzétenni.

Amennyiben az Önkormányzat versenytárgyalás kiírásáról dönt, a pályázókat arról a versenytárgyalást megelőző 8. napig értesíti.

 

22./ Amennyiben az Önkormányzat versenytárgyalás kiírásáról dönt, a versenytárgyalási felhívás közzétételének napján a pályázó ajánlati kötöttsége megszűnik és eldöntheti, hogy a versenytárgyaláson kíván-e indulni. Versenytárgyalás esetén az ajánlati biztosíték összege a versenytárgyalási kiírásban kerül meghatározásra.

 

23./ Eredményes pályázat esetén a szerződéskötésre határidő: az eredményhirdetés időpontjától számított 30 nap.

 

24./ Az Önkormányzat a pályázat nyertesének visszalépése esetén jogosult a soron következő helyezett pályázóval szerződést kötni. Ez a jog az Önkormányzatot abban az esetben is megilleti, ha neki fel nem róható ok miatt a szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetésének időpontjától számított 30 napon belül a nyertes pályázóval nem kerül sor.

 

25./ Az Önkormányzat az ajánlati biztosítékot a pályázat visszavonása, ill. a pályázat eredménytelensége esetén, az Önkormányzat döntését követő 8 munkanapon belül kamatmentesen visszafizeti. Az ajánlati biztosíték sikeres pályázat esetén a nem nyertes pályázók részére az ajánlati kötöttség lejártát követő 8 munkanapon belül kerül visszafizetésre. Az Önkormányzat az ajánlati biztosíték után költséget nem számol fel, kamatot nem fizet.

 

26./ A nyertes pályázó esetén az ajánlati biztosítékot az Önkormányzat az óvadék összegébe beszámítja, de ha a szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszti. Az elvesztett ajánlati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

 

27./ A pályázattal kapcsolatban egyéb információ a vagyoniroda@bp22.hu postafiókra eljuttatva kérhető.

 

Budapest, 2023. március  16.

 

Karsay Ferenc polgármester

megbízásából

 

 

Zathureczky Zsolt

irodavezető