Óvodapedagógus_XXII. kerületi Egyesített Óvoda


? a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot ír ki

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR

betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/32 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

·       az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,

·       tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,

·       kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,

·       ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet,

  • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség.

Elvárt kompetenciák:

·       óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel,

·       együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,

·       magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,

·       lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,

·       problémamegoldó képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         a pályázó részletes, szakmai önéletrajzát az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,

·         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

·         az iskolai végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         a nevelés-oktatás területén betöltött tapasztalat, vagy óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra:

·      a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.

·      A gyakornok besorolású pályakezdő óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2019. (XI.28.) határozata alapján önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

·      Az Egyesített Óvoda valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó óvodapedagógusa Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2019. (XI.28.) határozata alapján gyógypedagógiai fejlesztési illetménykiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

·      Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2021. február 8. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázatokat 2021. január 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu Pajtás Zoltánné gazdálkodási és személyügyi vezető-helyettes részére.