Ugrás a tartalomra

Óvodapedagógus, tagóvoda-vezetői megbízással._ XXII. kerületi Egyesített Óvoda


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján

pályázatot ír ki

 

óvodapedagógus munkakör betöltésére tagóvoda-vezetői megbízással.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre, 5 évre szóló tagóvoda-vezetői megbízással, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nknt.) értelmében magasabb vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda Bartók tagóvodája (1225 Budapest, Bartók Béla u. 4.)

A tagóvoda-vezetői megbízás: 2023. augusztus 1-től 2028. július 31-ig tart.

Ellátandó feladatok:

 • alkalmazotti közösség irányítása, a tagóvodában folyó munkaügyi és gazdálkodási feladatok ellátása, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda sajátosságainak figyelembe vételével,
 • pedagógiai munka irányítása, a tagóvodában folyó tanügy-igazgatási feladatok ellátása,
 • az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,
 • tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,
 • ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.

 

Elvárt kompetenciák:

 • magas fokú problémamegoldó képesség,
 • kiemelkedő kommunikációs és írásbeli kifejezőkészség,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia, precíz, pontos munkavégzés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • a tagóvoda-vezetői megbízással kapcsolatos elképzelésekre, fejlesztési javaslatokra vonatkozó programot,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közoktatási vezető szakvizsga,
 • vezetői gyakorlat, azonos területen szerzett szakmai tapasztalat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a Nknt. az irányadók.
 • A tagóvoda-vezető munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján önkormányzati illetmény kiegészítésre jogosult egy éven keresztül, a tagóvoda-vezetői pótlékon felül.
 • Az Egyesített Óvoda szakmai álláshelyén dolgozó közalkalmazottja Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján 30.000 Ft illetménykiegészítésre jogosult egy éven keresztül.
 • Az Egyesített Óvoda valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó óvodapedagógusa Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján gyógypedagógiai fejlesztési illetménykiegészítésre jogosult egy éven keresztül.
 • Azon óvodapedagógus, aki a csoportjában egyedüli óvodapedagógusként dolgozik Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján 20.000 Ft illetménykiegészítésre jogosult egy éven keresztül.
 • további feltételeknek való megfelelés esetén, szolgálati lakásban történő elhelyezés igényelhető
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft/év.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 16. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A munkakör betöltésének és a megbízás kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatás Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető nyújt az alábbi telefonszámon: 06-1-207-1025/11-es vagy 14-es mellék.

 

A pályázatokat 2023. május 26 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „tagóvoda-vezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: orban.judit@ovoda22.hu Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére. Postai úton: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)