ÓVODAPEDAGÓGUS TANÜGY-IGAZGATÁSI INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES MEGBÍZÁSSAL


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki óvodapedagógus munkakör betöltésére tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes megbízással

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján

pályázatot ír ki

 

óvodapedagógus munkakör betöltésére

tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes megbízással

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre, 5 évre szóló szakmai intézményvezető-helyettes megbízással, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nknt.) értelmében magasabb vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (székhelye: 1224 Budapest, VII. utca 15.)

A vezető-helyettesi megbízás: 2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig tart.

Ellátandó feladatok:

 • a gyermekek óvodai felvételével kapcsolatos feladatok koordinálása, a szülői fellebbezések fenntartóhoz történő eljuttatása,
 • a gyermekek óvodakötelezettségének teljesítése alóli felmentésével kapcsolatos feladatok irányítása, nyilvántartása,
 • az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek adatainak nyilvántartása,
 • a tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok összehangolása, illetve a beiskolázással összefüggő dokumentumok ellenőrzése,
 • a gyermekcsoportok felvételi és mulasztási naplójának, a felvételi előjegyzési naplók, a tagóvodák és az Egyesített Óvoda iktatókönyveinek ellenőrzése,
 • a tűz- és munkavédelemmel, a HACCP-vel, az ÁNTSZ, a NÉBIH előírásaival kapcsolatos feladatok koordinálása, ezek megvalósulásának, és a kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése,
 • a tagóvodai törzskönyvek vezetésének ellenőrzése,
 • elkészíti munkaidő-beosztásokat, a munkarendeket, illetve ellenőrzi azok betartását.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség,
 • közoktatási vezető szakvizsga,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésébe foglaltaknak való megfelelés.

Elvárt kompetenciák:

 • magas fokú problémamegoldó képesség,
 • kiemelkedő kommunikációs és írásbeli kifejezőkészség,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia, precíz, pontos munkavégzés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • a vezető-helyettesi megbízással kapcsolatos elképzelésekre, fejlesztési javaslatokra vonatkozó programot,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá az Nknt. az irányadók.
 • A tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítésre jogosult, a vezető-helyettesi pótlékon felül.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, valamint vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2020. június 30. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A munkakör betöltésének és a megbízás kezdő időpontja: 2020. augusztus 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatás Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető nyújt, a 06-1-207-1025-ös telefonszámon.

 

A pályázatokat 2020. május 29 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: orban.judit@ovoda22.hu, Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére. Postai úton: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)