Ugrás a tartalomra

Belső Ellenőrzés

Belső Ellenőrzés

benedekzs@bp22.hu
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2611/219

Tevékenység

A Belső ellenőrzés az ellenőrzéseket a képvi­selő-testület által jóváha­gyott éves ellenőrzési terv sze­rint végzi. A Jegyző megbízása alapján, a belső ellenőrzési vezető irányításával ellátja a gaz­dasági és pénzügyi működésre vo­nat­kozóan a Polgármes­te­ri Hi­va­tal, az intézmények és az önkormányzat gaz­dasági társasága­i­nak ellenőrzését.

A belső ellenőrzés a vezetést tájékoz­tat­ja a tevékenysége során feltárt, a belső kont­roll­rend­szer hatékonyságának, minőségének javítására vo­nat­kozó lehetőségekről.
Tevékenységét a vo­nat­kozó jog­szabályok, a nem­zetközi és a ma­gyar­or­szági államháztartási belső ellenőrzési stan­dar­dok, az államháztartásért felelős mi­nisz­ter által közzétett módszer­ta­ni útmu­tatók, va­la­mint a vo­nat­kozó szer­ve­ze­ti belső szabály­za­tok alapján, a belső ellenőrzési vezető által ki­dol­goz­ott és a költségvetési szerv vezetője által jóváha­gyott belső ellenőrzési kézikönyv sze­rint végzi.


Személyes kapcsolat

Kissné Benedek Zsuzsanna

belső ellenőrzési vezető
e-mail: benedekzs@bp22.hu

Telefon: 229-2611/219 m.