Ugrás a tartalomra

Főépítészi és Műszaki Iroda

Főépítészi és Műszaki Iroda 

1221 Budapest, Városház tér 11.
Fax: 229-2664

e-mail: foepiteszet@bp22.hu

 

Digitális térinformatikai térkép (terinfo.budafokteteny.hu)
Digitális térinformatikai térkép

 

Telefonszámok:

(munkaidőben hívhatóak)

Szesztai György, főépítész 229-2611/190
Nagy Andrea, titkársági ügyintéző

229-2611/190

06-20-237-9250

Papajcsik Gábor, irodavezető-helyettes 229-2611/133

Dévai Zoltán, városépítészeti csoportvezető

(kerületi építési szabályzat ügyei, általános tájékoztatás)

229-2611/213

06-20-246-3521

Fekete Adrienn, településképi ügyintéző

(településképi véleményezés, főépítészi szakmai konzultáció)

229-2611/142

06-20-239-1995

Bencs Erzsébet, műszaki ügyintéző I.

(településképi bejelentés, településképi rendelet, általános tájékoztatás)

229-2611/255

06-20-238-0427

Tóth Ágnes, műszaki ügyintéző II.

(településképi bejelentés, településképi rendelet, általános tájékoztatás)

229-2611/221

06-20-358-3039

(Főépítész ügyfélfogadása: keddi napokon 11:00-13:00 között, csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - 229-2611/190)

 

Általános tájékoztatások:

 

Személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalás útján van lehetőség. 

Az online időpontfoglaló rendszer ide kattintva érthető el. (Főépítészi szakmai konzultációra nem ezen a felületen, hanem telefonon lehet időpontot kérni.)

 

Településképi véleményezési eljárás megindításához a kérelem leadása minden páros héten munkaidőben hétfőn 8.00-18.00 óráig, kedden 8.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-16.00 óráig lehetséges a Főépítészi és Műszaki Irodán. 

A kötelező főépítészi konzultáció időpontjára minden kedden 11-13 óráig tartó időintervallum van fenntartva. A konzultációra előzetes bejelentkezés szükséges minden hétköznap, kizárólag 8-14 óra között a 229-2639 telefonszámon. A konzultációhoz szükésges tervdokumentáció leadási határideje: előző hét csütörtök 12 óra.

Tájékoztatás lakás rendeltetési egységekkel kapcsolatban ide kattintva letölthető.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott Településfejésztési dokumentumok, Kerületi Építési Szabályzatok (KÉSZ/DKÉSZ), településképi dokumentumok az alábbi helyen érhetőek el: hatályos Kerületi Építési Szabályzatok

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása

Településképi bejelentési eljárások

 

Tájékoztatás építéshatósági feladatok változásáról:

2020. március 1-től az építésügyi hatósági hatáskörök és feladatok a Kormányhivatalokhoz kerültek az alábbi módon.

2020. március 02.  napjától, -  a XXII. kerület vonatkozásában -,  a feladat ellátásának helye:

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

(I., XI., XXII. kerületek vonatkozásában)

Budapest  I.  Logodi u. 38-40. sz.

tel: 795-9029

e-mail: epitesugy-delbuda@bfkh.gov.hu

A fentiek alapján  építésügyi hatósági ügyekben kizárólagosan a fentebb megjelölt Kormányhivatalhoz lehet fordulni, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. 

 

Az iroda fel­adatköre:

 

A Polgármes­te­ri Hi­va­tal egységes szer­ve­zetében végzi és szer­ve­zi az önkormányzat település-fej­lesztéssel, ren­dezéssel, környe­zetvédelmi ter­vezéssel kap­cso­lat­os fel­ada­ta­it va­la­mint a természe­tes és épített környe­zet ele­me­i­nek alakításával és védelmével kap­cso­lat­os helyi döntések előkészítését. E döntések végre­hajtásának fel­adatkörében ko­or­dinációs sze­re­pet tölt be.

Az Építési törvény meg­határozza, hogy a települési önkormányzat az épített környe­zet, a település terv­szerű alakítása és védelme érdekében e törvény és végre­hajtási ren­de­le­te­i­nek ke­re­tei között településfej­lesztési és településren­dezési fel­adat­o­kat lát el.

A települési önkormányzat (főváros­ban a kerületi önkormányzat)

 • elláthat­ja az épített környe­zet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, továbbá meg­határozza a település terület­fel­használásához az építmények­ben létesíthető ren­del­tetések körét és a reklámok el­he­lyezésére vo­nat­kozó köve­telménye­ket,
 • előzetes tájékoz­tatást ad az ügy­fe­lek­nek a helyi településren­dezési előírások tar­talmáról, ennek keretében ja­vas­la­tot tehet a telek beépítésének feltéte­le­i­re a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kap­cso­lat­ban,
 • szak­mai kon­zultációt biz­tosít az előző al­pont­ban meg­határo­zott köve­telmények tel­jesítése érdekében.

A települési önkormányzat polgármes­te­re jog­szabályban meg­határo­zott ese­tek­ben és módon

 • véleményt adhat a jog­szabályban meg­határo­zott építésügyi hatósági engedélykére­lem­hez,
 • településképi be­je­lentési eljárást foly­tat­hat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámel­he­lyezések és ren­del­tetésmódosítások te­kin­tetében.

A települési önkormányzat (főváros­ban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi fel­adatát a helyi ren­de­le­tei meg­al­kotásával és a kap­csolódó sajátos jog­intézmények­kel, továbbá a települési (főváros­ban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi - a főépítészi tevékenységről szóló kormány­ren­de­let­ben fo­g­lal­tak sze­rin­ti - önkormány­za­ti főépítész közreműködésével látja el.

Fel­adatkörébe tar­to­zik továbbá a Helyi Építészeti Nívódíj adományozásával kap­cso­lat­os döntések előkészítése, a végre­hajtásban történő közreműködés.

Tájékoz­tatási tevékenysége révén bővíti a kerület fej­lesztésére vo­nat­kozó is­me­re­te­ket és biz­tosítja a nyilvánosságot az iroda fel­adatkörébe tar­tozó egyes fo­lya­ma­tok­ban.

Az iroda fel­adatának fon­tos célja a kerület fejlődése és fej­lesztése során - támasz­kod­va a helyi adottságokra - az ur­ba­nisz­ti­kai és városépítészeti / építészeti, környe­ze­ti minőség előmozdítása.

 

Az Iroda feladatköréhez kapcsolódó fontosabb dokumentumok:

Településfejlesztési dokumentumok:
Településfejlesztési Koncepció
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Kerületi Építési Szabályzatok:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2018 (V.03.) önkormányzati rendelete Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról. A rendelet a 30-as vasútvonaltól északra eső területrészekre hatályos.

Rendeletszöveg

Szelvényezés

2. melléklet: szabályozási terv - SZ01 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ02 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ03 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ04 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ05 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ06 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ07 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ08 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ09 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ10 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ11 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ12 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - jelmagyarázat

28/2016. (XI.15.) - Budafok Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat (módosítva a 15/2017. (V.30.) rendelettel)

Rendeletszöveg

Szabályozási tervlap

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018 (X.15.) önkormányzati rendelete a Budatétény és Nagytétény Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzatról

 

Rendeletszöveg

1. melléklet: szabályozási terv - 1. szelvény

1. melléklet: szabályozási terv - 2. szelvény

1. melléklet: szabályozási terv - 3. szelvény

1. melléklet: szabályozási terv - 4. szelvény

A Főváros által jóváhagyott, kerületünk területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatok:
39/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról
35/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a XXII. kerület Budatétény és Nagytétény Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról
Településképi dokumentumok:
Településképi Arculati Kézikönyv (232/2017. (XII.14.) számú határozattal jóváhagyva)

Településképi rendelet (31/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet) rendeletszöveg, 2. melléklet (védett utcák jegyzéke), 4. melléklet (ajánlott fásszárú növényfajok)

Településképi rendelet 1. melléklete (karaktertérkép)
Településképi rendelet 3. melléklete (értékes fák katasztere)
Településképi rendelet 5. melléklete (kilátópontok)
  Településképi rendelet 6. mellékete - kérelem nyomtatvány - Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat polgármestere településképi véleményezési eljárásához
  Településképi rendelet 7. melléklete - kérelem a településképi bejelentési eljáráshoz

 

Tájékoztatás az intézett ügyekről / ügyleírások / munkatársak 

 

Főépítész, irodavezető 

Szesztai György (fszt. 5., tel: 229-2611/190) foepiteszet@bp22.hu

(ügyfélfogadása: előzetes bejelentkezés alapján, szakmai konzultáció keddenként)

 

Irodavezető-helyettes

Papajcsik Gábor (fszt. 8., tel: 229-2611/133)

 

Titkársági ügyintéző

Nagy Andrea (fszt. 7., tel: 229-2611/190 email: foepiteszet@bp22.hu)

 

Városépítészeti csoport

Dévai Zoltán városépítészeti csoportvezető  (fszt. 7., tel.: 229-2611/213, 06-20-246-3521, e-mail: devaiz@bp22.hu)

A Városépítészeti csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

 • Kerületfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásának koordinálása, egyeztetése, időszakos felülvizsgálatának a lebonyolítása, partnerségi egyeztetés,
 • településrendezési eszközök eseti és átfogó felülvizsgálatának előkészítése, problémalista vezetése, valamint a terv készíttetésének, lakossági,- társadalmi, hatósági egyeztetésének, a terv jóváhagyásának koordinálása, részvétel a közbeszerzés műszaki tartalmának meghatározásában,
 • fővárosi településrendezési eszközök módosításának előkészítése,
 • kerületi térinformatikai rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • szomszédos települések, kerületek, a főváros településrendezési eszközeinek valamint, megyei és az országos hatályú településrendezést érintő rendeletek véleményezése,
 • szakmai tájékoztatás adása építtetők és tervezők részére a településrendezési terv, helyi építési szabályzat készítésének céljáról, folyamatáról, a folyamatban lévő tervmódosításokról,  az ingatlanok jogszabályok szerinti építési övezeti besorolásáról, ingatlanok beépíthetőségéről, szabályozási határértékeiről,  telekalakítási kérdésekről, lehetőségekről,
 • a jelentősebb településrendezési tervek előkészítését szolgáló tanulmányok, tanulmánytervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • szakvélemények összeállítása a rendezési tervek készítésével, illetve alkalmazásával összefüggően, 
 • kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • telekalakításokkal kapcsolatos feladatok.

 

Kapcsolódó dokumentum:

Lakossági észrevételek a szabályozási terv készítéséhez (formanyomtatvány)

 

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetésről szóló rendelet és dokumentumtár

 

Településképi ügyek

Fekete Adrienn településképi ügyintéző  (fszt. 7., tel.: 229-2611/142, 20/239-1995 e-mail: feketea@bp22.hu

 

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképvédelmi Rendelet, nyilvános értékelő felület 

A településképi ügyekbe tartoznak az alábbiak:

 • településképi véleményezési eljárással, tervtanáccsal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • kötelező főépítészi szakmai konzultációk szervezése, lebonyolítása,
 • település egységes építészeti arculatának alakítása érdekében történő szakmai vélemények, állásfoglalások előkészítése,
 • építészettel, városképpel kapcsolatos tervkonzultációk,
 • építészeti tervpályázatok lebonyolítása,
 • építészeti, városépítészeti tanulmánytervek elkészítésének koordinálása,
 • építészeti nívódíjjal kapcsolatos feladatok,
 • közreműködés a városrehabilitációs és egyéb pályázati projektek előkészítésében.

 

Kerületi főépítészi szakmai konzultáció

A kerületi főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező minden 
   a) a kerület településképi szempontból védett területein álló épület építése, átalakítása, bővítése esetén, 
   b) tűzfalfestés esetén és 
   c) telepszerű beépítések homlokzat színezésekor. 
A szakmai konzultációra vonatkozó írásbeli megkereséshez a tervezett építési tevékenységet bemutató, konzultációra alkalmas vázlatot szükséges mellékelni. A városképi illeszkedés megítélése szempontjából elengedhetetlen, hogy a dokumentáció tartalmazzon színezett homlokzatokat, látványtervet, és egy utcakép tervlapot a tervezett épülethomlokzat utcaképbe illesztéséről, mely tervlapon bemutatásra került a két-két szomszédos ingatlan homlokzata is (ez lehet felszerkesztett rajz, vagy google utcafényképbe illesztett montázs is). 

Kifejezetten szükséges és javasolt, hogy a szakmai konzultáción a tervet, vázlattervet készítő tervező szakember, vagy bevont kollégája biztosítsa a jelenlétét, hogy érdemben egyeztetni lehessen a felmerülő szakmai, városképi kérdésekről. A szakmai konzultáció személyesen és digitális formában is lefolytható. Nagyobb építkezés esetén a személyes egyeztetés javasolt, illetve személyes forma akkor is biztosítható, ha tervező azt kéri.

A konzultáció írásbeli bejelentkezési adatlap kitöltésével indul, a nyomtatvány e-mailen (feketea@bp22.hu) való megküldésével, melyhez vázlatot kötelező csatolni.

A konzultáció időpontjára minden kedden 11-13 óráig tartó időintervallum van fenntartva. A konzultációra előzetes bejelentkezés szükséges minden hétköznap, kizárólag 8-14 óra között a 229-2639 telefonszámon. 

A Főépítészi és Műszaki Iroda felhívja az építtetők figyelmét, hogy az állami mintaterv katalógus hasznos eleme lehet annak, hogy minőségi épület készüljön Budafok-Tétényben is, ezért az építtetőknek érdemes a következő honlapon elérhető anyagait áttekinteni:

https://www.oeny.hu/oeny/nmtk/main

A mintatervek helyszíni adaptálása építész tervezési feladat, ennek részletei a vonatkozó honlapon elérhetőek.

 

Településképi véleményezési eljárás

A polgármester az építési engedélyezési eljárást megelőzően az építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz településképi véleményezési eljárást folytat le. A fővárosban a fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt. 

Nem a helyi, hanem az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi

a) az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és

b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló

többlakásos, új építésű lakóépület építészeti-műszaki dokumentációját. Az ilyen tervek kapcsán a tervegyeztetes@ebm.gov.hu e mail címre tudnak megkeresést tenni, a kerület ezen terveket nem tudja befogadni.

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a településképi rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon papír alapon, az építészeti-műszaki dokumentációt a Korm. rendeletben meghatározott módon kell benyújtani, a polgármesternek címezve. A kérelem leadása minden páros héten munkaidőben hétfőn 8.00-18.00 óráig, kedden 8.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-16.00 óráig lehetséges a Főépítészi és Műszaki Irodán. 

Beadandó munkarészek (az eljárás a 3 feltétel együttes teljesítése után indítható el):
- 1 példány eredeti aláírt kérelem.
- 1 példány papír alapú tervdokumentáció / tervlapok, színezett homlokzat, látványterv, tervezett utcakép, fotódokumentáció/.
- A tervlapok feltöltése az ÉTDR felületre.

 

Kapcsolódó rendeletek, dokumentumok:

 

Műszaki csoport

Bencs Erzsébet műszaki ügyintéző (fszt. 7., tel.: 229-2611/255, 20/238-0427, e-mail: bencse@bp22.hu)

Tóth Ágnes műszaki ügyintéző (fszt. 7., tel: 229-2611/211, 06-20-358-3039, e-mail: tothagnes@bp22.hu)

A Műszaki csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

 • településképi bejelentési eljárások lefolytatása,
 • településképi rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzése,
 • ügyfelek tájékoztatása a vonatkozó rendezési és építészeti rendeletekről, előírásokról,
 • 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása az 1988. I. tv. 14/A. § (6) bek. alapján.

Településképi bejelentési eljárás 

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt építési engedélyezéshez nem kötött építési tevékenység esetei közül :
   a) a kerület településképi szempontból védett területein 
     aa) az építmény homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik és amennyiben az építési tevékenység hatása közterületről             látható,
     ab) kerítés építése és átalakítása esetén, és
   b) a kerület teljes területén
     ba) az építmény homlokzatának megváltoztatása körében a homlokzat képszerűre festése esetén, lakótelepi  épületek homlokzatának utólagos színezése esetén,
     bb) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása, rendeltetésmódosítások esetén,
     bc) reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben foglalt               követelmények érvényesítése érdekében,
     bd) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
     be) emlékfal építése esetén, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a településképi rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon papír alapon, a dokumentációt papír alapon, vagy digitális adathordozón kell benyújtani, a polgármesternek címezve. 

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása

A gépjármű tárolásra vonatkozó igazolás/hatósági bizonyítvány iránti kérelmet papír alapon, vagy az E-papír https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét (a hatósági bizonyítvány felhasználási céljának feltüntetésével)
 • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét
 • cég esetén aláírási címpéldány
 • meghatalmazott esetén a meghatalmazást
 • annak a teleknek a címét, helyrajzi számát, melyen a gépjárművet tárolni kívánja (amennyiben a telep nem a kérelmező tulajdonában van az ingatlan használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás))
 • a tárolni szándékozott jármű adatait: rendszámát, típusát, alvázszámát, motorszámát. (vagy gépjármű forgalmi engedélyét vagy járműkísérő lapot

Kitölthető kérelem nyomtatvány itt elérhető.