Ugrás a tartalomra

Jegyzői Kabinet

Jegyzői Kabinet

                              - KOORDINÁCIÓS CSOPORT

                              - ZÖLD ÉS KLÍMAVÉDELMI CSOPORT

 


I. KOORDINÁCIÓS CSOPORT

jegyzoikabinet@bp22.hu
1221 Budapest, Városház tér 11., - 38., 41., 42., 44. szoba
Telefon: 229-2611/188

Tevékenység:

Szervezési feladatok a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatban:

 • Elkészíti a képviselő-testület és a bizottságok munkatervének tervezetét;
 • Szervezi és előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok ülését (meghívó-terv összeállítása; teremfoglalás; aláírt előterjesztések összegyűjtése; a meghívóval együtt az aláírt előterjesztések kiküldése – a képviselői munkát támogató informatikai rendszeren - a képviselők részére, továbbá elektronikusan a bizottsági tagok, egyéb érintettek részére);
 • Elkészíti a bizottsági és képviselő-testületi ülés forgatókönyvét;
 • Közreműködik az ülések lebonyolításában; jogi segítséget nyújt a bizottságok munkájához, üléseik levezetéséhez;
 • Elkészíti a jegyzőkönyvet a képviselő-testület és a bizottságok üléseiről (a jegyzőkönyveket megjelenteti a honlapon, határidőben továbbítja a Kormányhivatal részére); a meghozott döntésekről jegyzőkönyvi kivonatot készít, amit továbbít az érintetteknek;
 • Hiteles kiadmányt ad ki a képviselő-testület és a bizottságok határozatairól, továbbá az önkormányzati rendeletekről;
 • Nyilvántartja a képviselő-testület és a bizottságok döntéseit, figyelemmel kíséri a lejárt határidejű határozatok végrehajtását és összeállítja az erről szóló beszámolót;
 • Kihirdeti, nyilvántartja, megjelenteti az önkormányzati rendeleteket;
 • Nyilvántartja az önkormányzati képviselők interpellációit, felvilágosítás kéréseit és azok határidőben történő megválaszolását;
 • Előkészíti és lebonyolítja a közmeghallgatást, elkészíti a jegyzőkönyvet, figyelemmel kíséri a közmeghallgatáson elhangzottak megválaszolását
 • Előkészíti a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok, nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának átvételi eljárását

A jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó ellenőrző, jelző, koordináló és kezdeményező feladatok:

 • Ellátja a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő rendelet-tervezetek és előterjesztések törvényességi vizsgálatát;
 • Koordinálja azon rendelet-tervezetek előkészítését, amelyek nem tartoznak a hivatal más szervezeti egységeinek hatáskörébe;

Nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok

 • Szervezi és előkészíti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülését;
 • Közreműködik az ülések lebonyolításában; jogi segítséget nyújt az ülések levezetéséhez;
 • Elkészíti a jegyzőkönyvet a képviselő-testület üléseiről (a jegyzőkönyveket megjelenteti a honlapon, határidőben továbbítja a Kormányhivatal részére);
 • Nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit;
 • Előkészíti és lebonyolítja a közmeghallgatást, elkészíti a jegyzőkönyvet;
 • Előkészíti a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatának átvételi eljárását.

Egyéb feladatok:

 • Közreműködik az országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító munkákban;
 • Közreműködik a népszámlálással kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító munkákban;
 • Közreműködik a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatokban;
 • Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos jegyzői feladatokat;
 • Koordinálja a polgármesterhez és a jegyzőhöz érkező, más szervezeti egységre kiszignált panaszok, bejelentések megválaszolását.

 

Személyes kapcsolat:

Benes Attiláné
Titkársági ügyintéző  (a jegyző és az aljegyző munkájának adminisztratív segítése)
Telefon: 229-2611/177
E-mail cím: benese@bp22.hu,

dr. Bősz Balázs
Törvényességi felügyeleti ügyintéző (előterjesztések törvényességi felügyelete)
Telefon: 229-2611/188

dr. Györkösné dr. Leiter Judit
Törvényességi felügyeleti ügyintéző (előterjesztések törvényességi felügyelete)
Telefon: 229-2611/188

Kisfaludi Emese
Törvényességi felügyeleti ügyintéző (képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos ügyintézés)
Telefon: 229-2611/188

Tabányi Gréta
Titkársági ügyintéző  (képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése)
Telefon: 229-2611/188

Tomusz Judit
Titkársági ügyintéző (titkársági feladatok, a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek szervezése, előkészítése, jegyzőkönyvvezetése, az ülésekkel kapcsolatos szervezési feladatok)
Telefon: 229-2611/188

Tájékoztatás az intézett ügyekről / ügyleírások:

- társasházak törvényességi felügyelete

A társasházi törvényességi felügyeleti eljárással kapcsolatos megkereséseket a jegyzo@bp22.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

 


 

II. ZÖLD ÉS KLÍMAVÉDELMI CSOPORT

1221 Budapest, Városház tér 11. - 5. szoba

A Zöld és Klímavédelmi Csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

 • A kerület környezeti és természeti elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos helyi döntések és vélemények előkészítése.
 • Közreműködés a külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálathoz kapcsolódó szakmai, egyeztetési, lebonyolítási feladatokban.
 • A környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatások előkészítése.
 • Klímavédelmi, környezetvédelmi célú lakossági szemléletformálási munkák.
 • Zöldfelületi stratégia kidolgozása, végrehajtásának koordinálása.
 • Magasabb rendű környezetvédelmi jogszabályok véleményezése.
 • Zöldfelületekhez, fásításhoz kapcsolódó tájékoztatás.
 • A Környezetvédelmi Alap terhére kiírható Környezetvédelmi Pályázat koordinálása.

Továbbá a Zöld és Klímavédelmi Csoport feladatkörébe tartozik Budafok-Tétény Klímastratégiájához és Környezetvédelmi Programjához kapcsolódóan az azok készítésével, felülvizsgálatával, követésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Fakivágási kérelemmel kapcsolatos ügyekben a Hatósági Iroda illetékes eljárni.

Önkormányzati közterületen történő faültetés, illetve a közterületen található fák karbantartásának ügyében keresse a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Irodát.

 

Személyes kapcsolat:

Béres Mónika
Zöld és klímavédelmi csoportvezető

Telefon:  229-2611/197
Mobil:     06-20/234-6835
E-mail: tajepiteszet@bp22.hu

 

Turi Márk
Zöld és klímavédelmi ügyintéző

Telefon: 229-2611/197
Mobil:   06 20 401 0684
E-mail: turim@bp22.hu

 

Kapcsolódó információk: