Ugrás a tartalomra

Közterület-felügyelet

       Üdvözöljük a Budafok-Tétény Közterület-felügyeleti Csoport honlapján!

 

Felügyeletünk weboldalán remélhetőleg minden ügyfelünk és minden idelátogató megtalálja az őt érdeklő fontos és közérdekű információkat.

A 2008-as induláskor 5 fő alkotta a Felügyelet állományát, egészen 2015 áprilisáig. Ekkor az Önkormányzat Képviselő-testülete új feladatokat határozott meg a Felügyelet számára, ezzel egyidejűleg döntött arról is, hogy 12 főre emeli a felügyelők létszámát.

 

Hasznos, közérdekű információk:

 

Tájékoztatjuk a kerületi lakosságot és a kerületünk közigazgatási területén közlekedőket, hogy kerületünkben mobilkamerás térfigyelő rendszer működik.

 

A közterület-használati engedély iránti kérelmeket 2020. március 16. napjától a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportja bírálja el.

Az Általános Igazgatási Csoport elérhetőségei, az ügyintézéshez szükséges további információk és a közterület-használati engedély kiadásához szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi helyről: https://budafokteteny.hu/ugyintezes/altalanos-igazgatasi-csoport

 

Feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy:

A felügyelő a közterület-felügyeleti törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A felügyelőnek az e törvényben meghatározott tevékenység végzését, valamint az intézkedésére való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány, illetve egyéni azonosító számmal ellátott jelvény igazolja. Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a szolgálati igazolványát.

A feladatkörében eljáró, rendészeti feladatokat ellátó,  intézkedésre  jogosult közterület-felügyelő hivatalos személy, köztisztviselő. A törvényben meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez, személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat korlátozhatja törvényi keretek között.  Intézkedése kikényszerítése céljából testi kényszert, vagy vegyi eszközt (könnygázszóró sprayt) alkalmazhat, önvédelmi célból rendőrbotot, vagy tomfát birtokolhat, az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása céljából bilincset tarthat magánál. Feladat körében eljárva a közterület-felügyelő igazoltathat az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében, ruházat, csomag és járműátvizsgálást alkalmazhat, járművet feltartóztathat, tetten ért személyt visszatarthat és előállíthat a rendészeti törvényben írt felhatalmazás alapján. Joga van  az intézkedéséhez kapcsolódóan fotót vagy videót készíteni.

Jogállását, eljárását tekintve meg kell különböztetni a rendvédelmi feladatot ellátó rendőrtől, egyéb rendészeti feladatot ellátó mezőőrtől, természetvédelmi őrtől,  személy – és vagyonőrtől,  a közfeladatot ellátó személynek minősülő  polgárőrtől, a várakozóhelyek használatát ellenőrző parkolási társaságok ellenőreitől (parkoló őr), valamint a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató társaságok alkalmazottaitól (közterület-fenntartók).

Fontos, hogy a közterület-felügylet nem rendelkezik sem jogorvoslati, sem méltányossági jogosultsággal: mindezekre a szabálysértési törvény csak az illetékes szabálysértési hatóságoknak biztosít lehetőséget. Ezért a felügyelet nem engedheti el a jogszerűen kivetett bírságot, nem mérsékelheti annak összegét, és nem adhat a bírságrendezésére részletfizetési lehetőséget sem. A határidőn túl, vagy nem a meg határozott mértékben befizetett bírságot a felügyelet visszautalja a befizetőnek, és az eljárást úgy folytatja, mint ha befizetésre nem került volna sor.

Helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megszegése esetén a közterület-felügyelő 5000-től 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy eljárást kezdeményezhet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél. A jegyző által, a közigazgatási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás végén a bírság összege 150 000 forintig terjedhet.                                                                               

 

Felügyeletünk szervezeti felépítése.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és elektronikus elérhetősége:

HATÓSÁGI IRODA

Közterület - felügyeleti Csoport          /1221 Budapest, Városház tér 11./

 

Vezető neve,

beosztása:

 

Éles András

Közterület-felügyeleti Csoportvezető

Telefonos elérhetőség:

 

+36 1/229-26-11 / 135 mell.

ügyeleti szám: +36 20 386-59-42

A szervezeti egység feladatai:

Közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása.

Ügyfélfogadási idő:

 

Előzetes időpontfoglalás alapján:  https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

 

Elektronikus email cím:

 

 ugyfelszolgalat_btkf@bp22.hu

 

Ügyintézők:

Horváth Vivien

+36 1/229-26-11 / 253

 

Rozboráné M. Eszter adminisztrátor

 

 

Szabálysértési i ügyek nyilvántartása, kezelése. 

Lakossági bejelentések, panaszok fogadása, továbbítása.  

 

Bédi Tamás Viktor

+36 20/253-0298

Közterületen, közterület-használati engedély nélkül tárolt  "roncs"  autókkal kapcsolatos ügyintézés 

Szolgálat irányító:

Kassai Károly Zoltán

+36 1/229-26-11 / 250

Lakossági ügyek kivizsgálása, napi szolgálatok szervezése, irányítása.

Közterület-felügyelők:

Bédi-Pató Mónika Edina

 

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Eőry Emil

 

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Fekete István

 

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Joósz Gyula

 

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Soltész Tamás Zsolt

 

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Tóth Károly

 

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Tringli László

 

Közrend, köztisztaság védelme.

Segédfelügyelő:

Kiss Sándor Zoltán

Közrend, köztisztaság védelme.

 

 

                                                              BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT FELADATAI

 

 • közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
 • a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
 • a fővárosi önkormányzat által rendeletben meghatározott védett- illetve súlykorlátozás alá eső övezeteiben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási és várakozási engedélyeinek ellenőrzése,
 • közúton hatósági engedéllyel (rendszámmal) nem rendelkező vagy lejárt műszaki vizsgával és közterület használati engedély nélkül tárolt jármű elszállítással történő eltávolítása, amennyiben annak tulajdonosa az eltávolításra történő felszólítást követő 10. napig ennek nem tesz eleget (roncsautó),
 • a közúti közlekedés szabályainak betartatása (KRESZ)
 • a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
 • üzemelteti a közterületi térfigyelő kamerarendszert,
 • munkájában szorosan együttműködik a rendőrséggel, katasztrófa védelemmel, a vámhatósággal, a polgári védelemmel, valamint külön felkérés alapján a tisztiorvosi szolgálat, a környezetvédelem, a munkaügyi felügyelőség és más hatóság dolgozójával.            

                   

                                                                    KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ ÁLTAL ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

 

 • Felvilágosítást kérhet.
 • Feljelentés megtétele vagy egyéb intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja.
 • Az igazoltatás során a személyazonosság megállapításához szükséges ideig, rendőrség megérkezéséig az érintettet feltartóztathatja.
 • A köztisztasági szabályokat, a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy behajtási korlátozást megszegő járművet jogosult feltartóztatni.
 • Köteles felhívni a szabálysértés elkövetőjét a cselekmény, állapot azonnali vagy határidőre történő megszüntetésére.
 • A szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembe vételével a felügyelő figyelmeztetheti, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentheti.
 • A gépjárművel elkövetett megállási, várakozási szabálysértések esetében az elkövető távollétében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentheti.
 • A szabálysértéssel összefüggésben lévő dolgot, tárgyat átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadja.
 • A szabálysértésen tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében előállíthatja.
 • Elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti
 • A helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelenérvényes műszaki vizsgával nem rendelkező járművet a törvény által megszabott határidő leteltével elszállítással eltávolíthatja.
 • Amennyiben a figyelmeztetés, vagy a felszólítás nem jár eredménnyel, a felügyelő a jogszabályban meghatározott további intézkedést köteles megtenni. Törvényben, rendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki, illetve feljelentéssel élhet.
 • Amennyiben a távollevő gépjármű vezetőjével szemben kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű vezetője a járművéhez visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási eljárásként folytatható az intézkedés.
 • A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a hatáskörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

 

                                                                         A közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult:

 

A 2012. évi II. törvény – továbbiakban szabálysértési törvény - 39.§ (2) bek. e. pontja alapján meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt e törvény külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki a közterület-felügyelő az alábbi esetekben:

 • a tulajdon elleni szabálysértés,
 • polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés,
 • koldulás,
 • tiltott szerencsejáték,
 • közerkölcs megsértése,
 • veszélyeztetés kutyával,
 • csendháborítás,
 • köztisztasági szabálysértés,
 • veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával,
 • szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése,
 • jogosulatlan közterületi értékesítés,
 • jégen tartózkodás szabályainak megszegése,
 • tiltott fürdés,
 • személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése,
 • közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése - a járművezető távollétében is - miatt. 

   

  A Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata képviselő testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelete alapján a közterület-felügyelő helyszíni bírságot – közigazgatási bírság - szabhat ki az alábbiak megsértése miatt, tettenérés esetén.

   

 • Önkormányzati jelkép és a kerület történelmi városrészének jogosulatlan használata,
 • a közterület jogellenes használata,
 • közutak, közterületek felbontására, használatára vonatkozó szabályokmegszegése,
 • zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata,
 • zajvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegése,
 • üzemképtelen jármű tárolási szabályainak megszegése,
 • az üzletek nyitvatartási rendjének megszegése,
 • köztisztasággal kapcsolatos magatartási szabályok megszegése,
 • települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos megatartási szabályok megszegése,
 • utcanévtáblákra, házszámokra vonatkozó szabályok megszegése esetén.

 

JOGORVOSLAT

Általában

Beadványt bármilyen jogcímen csak a szabálysértés/szabályszegést elkövető vagy az elkövető által írásban meghatalmazott személy tehet.

Az egyes eljárásokra vonatkozóan

A helyszíni bírsághoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget mindig az határozza meg, hogy az a szabálysértési (2012.évi. II. tv. alapján) vagy szabályszegési (1988. évi I. törvény alapján) eljárás keretében történt.

Felülvizsgálati kérelem szabálysértés esetén: A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a értelmében a helyszíni bírsággal szemben felülvizsgálati kérelemmel élhet. Ennek elbírálására a Felügyelet vezetője jogosult. A felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt szabálysértés, az intézkedést foganatosító személy nem volt közterület-felügyelő, egyéb büntethetőséget kizáró ok, a jogszabályban előírttól eltérő összegű bírság került kiszabásra. Amennyiben a felülvizsgálati kérelme megalapozott, a Felügyelet jogosult az intézkedést visszavonni, vagy a kiszabott bírság összegét módosítani. A felülvizsgálati döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak! Az ügyintézési határidő 15 nap.

Minden más esetben méltányosságra, bírság elengedésére, csökkentésére, halasztására, részletfizetésre irányuló kérelem előterjesztésére csak a szabálysértési eljárás keretében van mód. Szabálysértési eljárás a bírság meg nem fizetése miatt az illetékes szabálysértési hatóságnál tett feljelentéssel indul.

Gépjárművezető távollétében szabályszegés elkövetése során kiszabott közigazgatási bírság esetén: Amennyiben az arra jogosult vitatja a szabályszegés tényét, valamint a befizetés elmaradása esetén, a felügyelet közigazgatási hatósági eljárás indítását kezdeményezi az illetékes BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányságon.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt: a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.

Helyszíni bírság (szabálysértés és közigazgatási bírság): Amennyiben az Ön jelenlétében kiszabott helyszíni bírság nyomtatványt aláírta, az azt jelenti, hogy a jogsértés tényét elismerte és az intézkedést tudomásul vette, azt nem vitatta. A tudomásul vett intézkedések esetén nincs helye jogorvoslatnak! Közigazgatási bírság esetében jogsértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálati kérelem kezdeményezhető. Az elismert közigazgatási bírság befizetésének elmaradása esetén, kezdeményezzük annak adók módjára történő behajtását.

 

ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA:

ÜGYTIPUSOK:

 • Szabálysértési, szabályszegési ügyek.
 • Gépjármű elszállítással kapcsolatos ügyintézés.
 • Közrend, köztisztaság védelme.

Szabálysértési  ügyek:

Ügyintézők:

Horváth Vivien  

E-mail: horvathv@bp22.hu

Telefonszám: 06 1 229 2611 / 253

Rozboráné M. Eszter

E-mail: matraie@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján:  https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

Telefonszám: 06 1 229 2611 / 251

 

Gépjármű elszállításával kapcsolatos ügyintézés:

Bédi Tamás Viktor 

E-mail:  beditamas@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján:  https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

Telefonszám:  +36 20/253-0298

 

Közrend, köztisztaság rendjével kapcsolatos bejelentés:

Ügyintéző: Kassai Károly 

E-mail: kassaik@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján:  https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

Telefonszám:  06 1 229 2611 / 250

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGI HÁTTÉR:

 

A Közterület-felügyelet tevékenységét az alábbi törvények és rendeletek szabályozzák:

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (más néven: KRESZ)

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

63/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

   

Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő testületének rendeletei:      

 

 • Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 • Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014 . (II.11.) önkormányzati rendelete közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörök vállalásáról és ellátásáról

 • Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól 

 • Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 10/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

 

 

                                                                                                                       Éles András

                                                                                                                      Csoportvezető