Ugrás a tartalomra

Népszavazás 2016

NÉPSZAVAZÁS – 2016.

 

Formanyomtatványok

 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára tűzte ki az országos népszavazást. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 

A szavazásról

Az országos népszavazáson szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár, akit a bíróság nem zárt ki választójogából. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány:

 • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (ideiglenes személyazonosító igazolvány),

 • magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,

 • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,

 • magyar hatóság által kiállított útlevél (ideiglenes útlevél).

  Lakcím igazolására alkalmas igazolvány:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

 • régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet,

 • lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény.

  Személyi azonosító igazolására alkalmas igazolvány:

 • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya hátoldala),

 • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

   

A választópolgár ezt követően megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a népszavazásra feltett kérdésre adott válaszhoz („Igen” vagy „Nem”) tartozó körbe tollal írt X vagy + jellel (két egymást metsző vonal), függetlenül attól, hogy van-e bármilyen más megjelölés a szavazólapon.

Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe.

 

Mozgóurna iránti kérelem

Mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár igényelhet, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt akadályozott.

Aki a mozgóurnát más indokkal kéri, annak kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16:00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel.

A szavazás napján, 2016. október 2-án legkésőbb 15:00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni mozgóurnát, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A kérelem teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, meghatalmazott útján is benyújtható (Teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták vagy a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímének szerepelnie kell az okiraton.).

 

Átjelentkezés

Átjelentkezési kérelmet az nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyétől eltérő szavazókör területén kíván szavazni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 Az átjelentkező választópolgár szintén 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A XXII. kerületbe átjelentkezett, névjegyzékbe felvett választópolgárok a kijelölt 10-es számú szavazókörben szavazhatnak (Budapest XXII. kerület, Szent István tér 1., Nádasdy Általános Iskola).

Az átjelentkezési valamint a mozgóurna iránti kérelem benyújtható személyesen, elektronikus úton a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.

 

Szavazókörök száma és címe

 

A népszavazással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodához.

 

Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. kerület Helyi Választási Iroda  (HVI) és
Bu­da­pest 18. számú Országgyűlési Egyéni választókerületi Választási Iroda (OEVI)
- székhe­lye: 1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.
- vezetője: dr. Szántó János, jegyző


Választási in­formációs szolgálat:
- névjegyzékkel (mozgóurna, átje­lent­kezés, külképvi­se­le­ti névjegyzékbe vétel) kapcsolatos ügyekben:

Tótfalusiné Lipták Éva          229-2611/160-as mellék

Nagy Brigitta                         229-2611/162-es mellék

Win­tsche-Mi­kesch Imréné    229-2611/113-as mellék

- minden egyéb ügyben:

dr. Juhász Melinda               229-2611/188-as mellék

                  juhaszm@bp22.hu

 

Bu­da­pest 18. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bi­zottság (OEVB)
- székhe­lye: 1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

      OEVB ülések

- elnöke: Dr. Apostol János
- elnökhelyettese: Palánczné Németh Zsuzsanna
- tagja:       Falusi Endre Márton (választott)

dr. Tengölics Márta (delegált - FIDESZ)

Daróczi Károly (delegált - MSZP)

 

A Bu­da­pest, XXII. kerületi székhelyű választási szer­vek

- elekt­ro­ni­kus le­ve­lezési címe:  valasztas@bp22.hu

- fax száma:   1/229-2611/161

 

 

 

A Helyi Választási Bizottság döntései:

- 1-2016_határozat (lemondás folytán megüresedett képviselői mandátum betöltéséről)