Ugrás a tartalomra

Polgármesteri Kabinet

Polgármesteri Kabinet

1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2620, 229-2617
Tevékenység

A Polgármes­te­ri Ka­bi­net fel­adatköre

 • A polgármes­ter tevékenységének társa­dal­mi szintű szer­vezési és ko­or­di­natív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kap­cso­lat­os, va­la­mint az előkészítő- és háttéranyagok ki­dol­gozásával és ki­dol­goz­tatásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátása
 • A polgármes­ter, az al­polgármes­ter(ek) munkájának szer­vezése, mun­ka­feltéte­le­i­nek biz­tosítása
 • A polgármes­ter és az al­polgármes­te­rek hi­va­ta­li programjának meg­szer­vezése, a találkozások előkészítése
 • A polgármes­ter­hez és al­polgármes­te­rek­hez közvet­lenül érkező meg­ke­resések továbbítása az irat­ke­zelési szabály­zat­nak meg­fe­lelően és az ezzel kap­cso­lat­os ko­or­dináció ellátása
 • A polgármes­ter és al­polgármes­te­rek fogadóóráinak szer­vezése
 • A képvi­selő-testület tag­jai, a polgármes­ter, al­polgármes­ter(ek), jegyző belföldi és külföldi útja­i­nak előkészítése
 • A képvi­selő-testület és bi­zottságai, a tisztségvi­selők nem­zetközi kap­cso­la­ta­i­ra vo­nat­kozó szak­mai, pro­tokolláris és rep­re­zentációs fel­adat­ok ellátása
 • Állami ünnepségek meg­szer­vezése
 • Az ünnepi testületi ülések meg­szer­vezése
 • A kerületi fesz­tiválok, önkormány­za­ti ren­dezvények ren­dezésével, szer­vezésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • Az önkormányzat kerületi tu­risz­ti­kai, ide­gen­for­gal­mi és közművelődési kon­cep­ciója, az ezzel kap­cso­lat­os előter­jesztések előkészítése
 • Az éves tu­risz­ti­kai program, a programajánló füzet elkészítése és az érde­kel­tek felé történő el­jut­tatása
 • Tu­risz­ti­kai in­formáció nyújtása, va­la­mint a kerület is­mertségi növekedésének elősegítése
 • A kerület­ben fel­lel­hető tu­risz­ti­kai értékek feltárásának elősegítése és hasz­nosítása
 • A kerület részvételének szer­vezése és bony­olítása a fővárosi és az országos kiállításokon, vásárokon, be­mu­tatókon, kon­fe­ren­ciákon
 • Az önkormány­zat­hoz beérkező pályázati beadványok ide­gen­for­gal­mi és tu­risz­ti­kai szem­pontból történő értékelése
 • Az önkormányzat kerületi közművelődési kon­cep­ciójával kap­cso­lat­os előter­jesztések előkészítése
 • A kul­turális, a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények létre­hozásával, átszer­vezésével, névváltoz­tatásával, megszüntetésével, irányításával, ellenőrzésével, fenn­tartásával és működtetésével kap­cso­lat­os döntések előkészítése
 • A művészeti, közösségi intézmények, a lakosság művészeti, közművelődési kez­deményezésének, önszer­veződése­i­nek, kul­turális célja­i­nak támogatására irányuló döntések előkészítése
 • A közművelődéssel és közgyűjteménnyel, ide­gen­for­ga­lom­mal kap­cso­lat­os képvi­selő-testületi előter­jesztések és az önkormány­za­ti ren­de­le­tek előkészítése, ja­vas­lattétel ezek módosítására
 • A kerületi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról-, a díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormány­za­ti ren­de­let­ter­ve­ze­tek és az adományozással összefüggő döntések előkészítése
 • A helyi kitüntető díjak átadásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátása
 • A kerületi hivatásos művészeti élet segítése, a kerületi szintű kul­turális ren­dezvények, ju­bi­le­umok szer­vezése
 • A kul­turális intézmények fenn­tartásával, s a tu­laj­do­n­osi jogok gya­k­orlásával összefüggő fel­adat­ok végre­hajtásának szak­mai felügye­le­te
 • Közművelődés és civil alapok fel­használásával összefüggő fel­adat­ok ellátása érdekében a pályázati kiírás előkészítése
 • Országos és közművelődési pályázatok fi­gye­lem­mel kísérése
 • Az éves költségvetésben kul­turális célú pályáza­to­kra, va­la­mint a művészeti ösztöndíjakra megállapított előirányzat fel­használásával összefüggő fel­adat­ok ellátása, a döntést követően gon­dos­kodás a végre­hajtásról
 • A művészeti alkotások el­he­lyezésével, áthe­lyezésével, le­bontásával kap­cso­lat­os döntések végre­hajtásának szak­mai ko­or­dinációja
 • A lakosság művészeti kez­deményezése­i­nek, önszer­veződésének támogatása
 • Közösségi, kul­turális ha­gyományok és értékek ápolásának támogatása
 • A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
 • A közművelődési szak­terület­hez kap­csolódó költségvetési ke­re­tek gazdálkodási, pénzügyi le­bony­olítás fel­ada­ta­i­nak ellátása
 • a Klauzál Gábor Bu­da­fok-Tétényi Művelődési Központ­tal és a Bu­da­fo­ki Dohnányi Ernő Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar Közhasznú Non­pro­fit Kft-vel való kap­cso­lat­tartás.
 • Kap­cso­lat­tartás a sajtóval; (na­pi­lapok, TV, rádió stb.)
 • Sajtó tevékenységgel kap­cso­lat­os döntések, előter­jesztések előkészítése
 • Kerületi média­meg­je­lenést igénylő eseményekről esemény­naptár készítése,
 • Helyi médi­umok felé (Városházi Híradó, Prom­on­tor TV, Hon­lap, fotós) részére esemény­naptár alapján sajtóanyagok el­jut­tatása
 • Országos, re­gi­onális médi­umok felé sajtóanyagok el­jut­tatása
 • VH kiadói fel­ada­ta­i­nak ellátása
 • Az önkormányzat hon­lapjával kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • A kerület kap­cso­lat­rend­szerének alapját képező két- és több­ol­dalú együttműködési megállapodások­kal kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátása
 • Testvérvárosi kap­cso­lat­tartás és építés
 • Kap­cso­lat­tartás egyházi és civil szer­ve­ze­tek­kel
 • A kerület belföldi és nem­zetközi kap­cso­la­ta­i­ra vo­nat­kozó kon­cep­ció, ter­vek, előter­jesztések előkészítése
 • Civil szer­ve­ze­tek kiértesítése a kiírt pályáza­tokról, beérke­zett pályáza­tok­kal kap­cso­lat­os ad­mi­niszt­ratív munka ellátása
 • az irodák (Város­fej­lesztési és -üze­mel­tetési, Főépítészi, Va­gyon­gazdálkodási) műszaki jel­legű fel­ada­tai ellátásának ko­or­dinációja
 • az önkormányzat éves költségvetési tervéhez kap­csolódó beruházások,  fej­lesztések, va­la­mint je­lentősebb kar­ban­tartási munkák fi­gye­lem­mel kísérése és véleményezése
 • az önkormányzat érde­keltségi területén készülő műszaki jel­legű ter­vek véleményezése
 • a szabályozási ter­vek előkészítése során az önkormány­za­ti érde­kek érvényesülésének fi­gye­lem­mel kísérése, a szabályozási ter­vek készítése során -szükség esetén- ja­vas­lat tétel
 • a városüze­mel­tetési, a va­gyon­gazdálkodási és város­ren­dezési területre érke­zett lakossági észrevételek fi­gye­lem­mel kísérése, va­la­mint a közérdekű be­je­lentésekre, pa­na­szo­kra adott vála­szok véleményezése
 • Hazai, il­let­ve EU forrásból fi­nanszíro­zott pályázatok készítése során a pályázati tanácsadó és a Polgármes­te­ri Hi­va­tal közötti kap­cso­lat­tartói, ko­or­dinációs, előkészítési fel­adat­ok.
 • Hazai, il­let­ve EU forrásból fi­nanszíro­zott pályázatok győztes pályázatok meg­valósulása során a pro­jekt­me­nedzs­ment szolgáltató és a Polgármes­te­ri Hi­va­tal közötti kap­cso­lat­tartói, ko­or­dinációs, előkészítési fel­adat­ok, előre­ha­ladási és fenn­tartási je­lentések, a pénzügyi rész- és végelszámolások, a változás be­je­lentések és szerződésmódosítások elkészítésében való közreműködés.
 • Hazai, il­let­ve EU forrásból fi­nanszíro­zott olyan győztes pályázatok meg­valósulása során, amely­ben a pro­jekt­me­nedzs­men­tet a pro­jekt­fe­lelős szak­iro­da látja el: ko­or­dinációs, előkészítési, kon­zultációs fel­adat­ok, előre­ha­ladási és fenn­tartási je­lentések, a pénzügyi rész- és végelszámolások, a változás be­je­lentések és szerződésmódosítások elkészítésében való közreműködés.
 • Hazai, il­let­ve EU forrásból fi­nanszíro­zott pályázatok külső ellenőrzései (ún. helyszíni ellenőrzések) során az ellenőrzést végző szer­ve­zet­tel való kap­cso­lat­tartás, a közreműködő szer­ve­ze­ti egységek által előállított- anyagok, do­ku­men­tumok, adat­ok összegyűjtése, rend­sze­rezése és az ellenőrzést végző szer­ve­zet felé történő továbbítása, az ellenőrzések során a közreműködő szer­ve­ze­ti egységek kijelölése és az ellenőrzésben való részvételük irányítása.

 

Személyes kapcsolat

Albert Éva
polgármesteri titkársági ügyintéző
E-mail:alberte@bp22.hu
Telefon:+361-229-2617, 229-2611/121

Batke Annamária
alpolgármesteri titkársági ügyintéző
E-mail:batkea@bp22.hu
Telefon:+361 229-2620; 229-26-11/158

Hajduk Dóra
civil kapcsolati- és rendezvényszervező referens
E-mail:hajdukd@bp22.hu
Telefon:+361-229-2611/199

dr. Neszmélyi Lászlóné
városi főmérnök
E-mail:neszmélyizs@bp22.hu
Telefon:+361-229-2611/146

Benes Attiláné
asszisztens
E-mail: benese@bp22.hu
Telefon:+361-229-2611/156

Csonka Renáta
projekt manager
E-mail: csonkar@bp22.hu
Telefon:+361-229-2611/145

Papp Liza Ildikó
programszervező, közművelődési és művészeti referens
E-mail:pappl@bp22.hu
Telefon:+361-229-2611/106

Dr. Csikesz Lilla Krisztina
sajtófőnök
E-mail: drcsikeszl@bp22.hu
Telefon: +361-229-2611/252

Nagy Dorottya
sajtóreferens
E-mail: nagydorottya@bp22.hu
Telefon:+361-229-2611/252

Szatmáriné Kapás Marian
kabinetvezető
E-mail:kapasm@bp22.hu
Telefon:+361 229-2611/191