Ugrás a tartalomra

Szociális Ellátási Csoport

Ügyfélfogadás hagyatéki eljárási ügyekben:
(1225 Nagytétényi út 264. telefon: 424-0032, 424-0033)

Kedd, csütörtök  09.00 órától 15.00 óráig

 

Ügyfélfogadás szociális ügyekben:
(1225 Nagytétényi út 264. telefon: 424-0032, 424-0033)

Hétfő:      13.30 - 18.00
Szerda:    08.00 - 12.00; 14.00 - 18.00                    
Péntek:    08.00 - 12.00

 

Az iroda fel­adat- és hatáskörei

 • a szociális rászo­rultságtól függő és gyer­mekvédelmi pénz­be­li ellátások­kal, a természet­ben nyújtott szociális ellátások­kal, va­la­mint a
 • a lakásépítési és vásárlási ked­vezménnyel, helyi ren­de­let­ben szabály­o­zott lakáscélú pénzügyi támogatások­kal kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • a jegyző hatáskörébe tar­tozó gyámügyi fel­adat­ok
 • a jegyző hatáskörébe tartozó hagyatéki leltár felvétele

 

Szociális Ellátási Csoport

Cím: 1225 Nagytétényi út 264. telefon: 424-0032, 424-0033, fax: 18 mellék

E-mail: szocialiscsoport@bp22.hu

Kisné dr. Kállé Erzsébet
Szociális Ellátási Csoport vezetője 
e-mail: drkalle@bp22.hu

Barabás István
szociális ügyintéző
e-mail: barabasi@bp22.hu

Dr. Ádám Péter
szociális ügyintéző
e-mail: adampeter@bp22.hu

Spaczek Anikó
szociális ügyintéző
e-mail: spaczeka@bp22.hu

Hamál Zsuzsanna
szociális ügyintéző
e-mail: hamalzs@bp22.hu

Honti Edit
szociális ügyintéző
e-mail: hontie@bp22.hu

Divák Tamás
szociális ügyintéző
e-mail: divakt@bp22.hu

dr. Bara Gergely
hagyatéki ügyintéző                     
e-mail: barag@bp22.hu

Homó Csilla
hagyatéki ügyintéző                     
e-mail: homocs@bp22.hu

Vörös Marianna
hagyatéki ügyintéző                     
e-mail: vörösm@bp22.hu

Sallay Henrietta
hagyatéki ügyintéző 
e-mail: sallayh@bp22.hu

 

 

Támogatások:

Települési és rendkívüli települési támogatások:

 • lakhatási támogatás
 • hátralékkiegyenlítő támogatás
 • beteggondozási támogatás
 • gyógyszertámogatás
 • diétás étkeztetés
 • bölcsődei térítési díj hozzájárulás
 • ingatlanhelyreállítási támogatás
 • gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye
 • élelmiszer vásárlására,
 • igazolással alátámasztott rendkívüli okból nyújtott rendkívüli települési támogatás,
 • temetési támogatás,
 • babakelengye támogatás,
 • téli tüzelő vásárlás,
 • 18. év alatti kiskorú gyermek iskoláztatása, nevelése,
 • meningococcus B elleni oltás támogatása
 • létfenntartást veszélyeztető krízishelyzet esetén nyújtható rendkívüli települési támogatás
 • beteg szállítási költségének támogatása
 • szociális tűzifa támogatás
 • kiegészítő rezsitámogatás
 • szociális kaszálás

 

Kapcsolódó nyomtatványok

 

ÉLELMISZER vásárlásra nyújtott  rendkívüli települési támogatás

Ügyintéző: minden szociális ügyintéző

22.§ (1)  Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából, melynek egy naptári évben maximális megállapítható összege alkalmanként 16.000.-Ft, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a minimálbér (2024. évben 266.800.-Ft) 40 %-át. (106.720.-Ft)

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából, melynek egy naptári évben maximálisan megállapítható összege alkalmanként 12.000.-Ft, feltéve ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege meghaladja a minimálbér 40 %-át, de a 21/A. § (1) bekezdésében foglalt összeget – a minimálbér 

 • 60 %-át (160.080-Ft),
 • egyedül élő és egyedülálló esetén a 75 %-át (200.100.-Ft) nem haladja meg.

(3) Az élelmiszer vásárlása céljából nyújtott rendkívüli települési egy naptári évben maximálisan három alkalommal állapítható meg.

(4) A kérelmező az utalványt a megállapítást követő három hónapon belül veheti át, azt követően utalvány csak újabb kérelem benyújtása után állapítható meg és adható át. Ha a három hónapos határidő elmulasztása miatt nem kerül sor az utalvány átadására a kérelmező részére, akkor ezen kérelem alapján megállapított rendkívüli települési támogatás az ügyfél által igénybe vehető alkalmak számát nem érinti.

 

IGAZOLÁSSAL alátámasztott rendkívüli okból nyújtott  rendkívüli települési támogatás

Ügyintéző:

Spaczek Anikó
e-mail: spaczeka@bp22.hu

23.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg – postai, vagy átutalással történő folyósítással, vagy utalvány formájában – igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen szélsőséges időjárási viszonyokhoz, betegséghez, elemi kár, vis maior elhárításához, vagy káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

(2) A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó, a nem várt többletkiadásokat igazoló tények, körülmények, a még teljesítésre váró kiadásokkal is igazolhatók.

(3) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 21/A § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt, azaz a  minimálbér (2024. évben 266.800.-Ft)

 • 60 %-át (160.080.-Ft)
 • egyedül élő és egyedülálló esetén 75 %-át (200.100.-Ft)

(4) Elemi kár, vis maior bekövetkezése esetén az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és a kár viselése a kérelmező, illetve családja életét, vagy létfenntartását veszélyezteti.

 

TÉLI TÜZELŐ támogatás

Ügyintéző:

Divák Tamás
szociális ügyintéző
e-mail: divakt@bp22.hu

24. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg – postai vagy átutalással történő folyósítással – téli tüzelőanyag megvásárlásához kapcsolódó kiadások enyhítése céljából. A támogatás egy naptári évben egy alkalommal állapítható meg, összege maximálisan 50.000.- Ft, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt.

Fentiek alapján a téli tüzelő támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér (2024. évben 266.800.- Ft)

 • 60%-át (160.080.-Ft),
 • egyedül élő és egyedülálló esetén a 75%-át (200.100.- Ft).

(2) A téli tüzelő megvásárlásához kérelmezhető rendkívüli települési támogatás – figyelemmel a fűtési időszakra – szeptember 1. napjától március 31. napjáig igényelhető.

(3) Téli tüzelő megvásárlása céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás egy háztartáson belül csak egy alkalommal adható.

 

18. év alatti gyermekkel kapcsolatos kiadások támogatása

Ügyintéző:

Hamál Zsuzsanna
e-mail: hamalzs@bp22.hu

Barabás István 
e-mail: barabasi@bp22.hu

Honti Edit 
e-mail: hontie@bp22.hu

25.§ Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy naptári évben egy alkalommal – postai, vagy átutalással történő folyósítással – a kiskorú gyermekhez, illetve neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából. A támogatás összege gyermekenként 20.000.- Ft, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a

 • minimálbér 60%-át,
 • egyedül élő és egyedülálló esetén a 75%-át.

A minimálbér – figyelemmel a 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére – 2024. éven 266.800.- Ft.

 

BABAKELENGYE támogatás

Ügyintéző:

Spaczek Anikó
e-mail: spaczeka@bp22.hu

28.§ (1) bekezdése alapján települési támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából – postai, vagy átutalással történő folyósítással – egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére, ha az újszülött lakóhelye vagy tartózkodási helye a kerületben található és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér (2024. évben 266.800.-Ft) 60 %-át (160.080.-Ft) egyedülálló esetén 75 %-át (200.100.-Ft.

(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni, mely határidő jogvesztő.

(3) A kérelemhez A 6.§ (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően csatolni kell:

 • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát,
 • igazolást arról, hogy az újszülött vonatkozásában a kérelmező a Magyar Államkincstártól megigényelte a családtámogatási ellátásokat, és
 • a Védőnői Szolgálattól igazolástarról, hogy a kérelmező a gyermeket ténylegesen a kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén gondozza, valamint
 • nyilatkozatot, hogy más településen még nem vett igénybe a gyermek születésével kapcsolatos támogatást.

(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 60.000.-Ft.

(5) A babakelengye támogatást a megállapító döntés véglegessé válását követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.

28/A.§ alapján a kerületi származási hellyel rendelkező újszülött születésével kapcsolatos kiadások enyhítésére az Önkormányzat egyszeri, természetbeni támogatásként babakelengye csomagot biztosít, az újszülött hat hónapos koráig a Védőnői Szolgálat 22. útján.

 

KRÍZISTÁMOGATÁS

Ügyintéző:

Hamál Zsuzsanna
e-mail: hamalzs@bp22.hu

Barabás István 
e-mail: barabasi@bp22.hu

Honti Edit 
e-mail: hontie@bp22.hu

28/B. § Az e rendeletben foglalt támogatásokon túlmenően, váratlanul fellépő, a 23.§-ban foglaltakon túlmutató, súlyos és létfenntartást veszélyeztető krízishelyzetben – a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság utólagos tájékoztatásával – a Polgármester a közvetlen veszély elhárítására vagy kárenyhítésre egyedi intézkedéssel, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül, családtagonként legfeljebb ötvenezer forint összegben rendkívüli települési támogatást nyújthat.

 

MENINGOCOCCUS B elleni oltás támogatása

Ügyintéző:

Spaczek Anikó
e-mail: spaczeka@bp22.hu

28/C.§ (1) Települési támogatás állapítható meg két hónapos életkort betöltött, legfeljebb kétéves gyermekek meningococcus B baktérium elleni oltássorozata költségeinek finanszírozása céljából – postai, vagy átutalással történő folyósítással – feltéve, ha gyermek kerületi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik

 1. az első három oltóanyag teljes vételárával megegyező összegben, de legfeljebb 30.000.- Ft oltóanyagonként, ha:

aa) a kérelmező törvényes képviselő családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt a minimálbér (2024. évben 266.800.-Ft) 60 %-át (160.080.-Ft) vagy

ab) a kérelmező törvényes képviselő a gyermeket egyedülállóként neveli.

(2) A kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően csatolni kell:

a) a Védőnői Szolgálattól igazolást arról, hogy a kérelmező a gyermeket ténylegesen kerületben bejelentett lakó-vagy tartózkodási helyén neveli;

b) az oltóanyagról szóló számlát.

(3) A támogatás iránti kérelmet a vakcináról szóló számla kiállításától számított 2 hónapon belül lehet előterjeszteni, mely határidő jogvesztő.

 

TEMETÉSI támogatás

Ügyintéző:

Spaczek Anikó
e-mail: spaczeka@bp22.hu

27.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg az eltemettetésre köteles személynek, vagy az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek – postai, vagy átutalással történő folyósítással – halálesethez, illetve temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha:

a) a Kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a minimálbér (2024. évben 266.800.-) 70 %-át (186.760.-Ft), a támogatás összege a kérelmező által bemutatott, temetéssel kapcsolatban felmerült, költségről szóló számla összegének az 50 %-a, de legfeljebb 140.000.-

b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege meghaladja a minimálbér 70 %-át (186.760.- Ft), de nem haladja meg a 80 %-át (213.440.-Ft), a támogatás összege a számla összegének a 35 %-a, de legfeljebb 100.000.-Ft.

(2) A kérelemhez csatolni kell a 6.§ (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, és 60 napnál nem régebben kiállított eredeti temetési számlákat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán rögzíteni kell.

 

Beteg személy szállítási költségeihez való hozzájárulás

Ügyintéző:

Kisné dr. Kállé Erzsébet
Szociális Ellátási Csoport vezetője 
e-mail: drkalle@bp22.hu

23/A. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg – postai, vagy átutalással történő folyósítással - annak a személynek, akinek családjában élő tartósan beteg, vagy fogyatékos személy folyamatos ápolása, kezelése céljából rendszeres szállításáról kell gondoskodnia, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 21/A. § (1) bekezdésben meghatározott összeget.

             A minimálbér – figyelemmel az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére - 2024. évben 266.800.- Ft.

Fentiek alapján beteg személy szállítási költségeihez való hozzájárulás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 60%-át (160.080.-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén a 75%-át (200.100.- Ft).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a minimálbér összegének:

a) a 75 %-át, amennyiben a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér 50 %-át, egyedülálló esetén a 60 %-át;

     b) 50 %-át, amennyiben a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az a) pontban meghatározott mértéket, de nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott mértéket.

(3)  A kérelemhez csatolni kell:

a) a Szociális Szolgálat által kiállított igazolást arról, hogy a beteg szállítása a támogató szolgáltatás keretében nem biztosítható,

b) a folyamatos kezelést végző  intézmény igazolását a kezelés tényéről, illetve annak szükségességéről, rendszerességéről, és

c) a felmerült kiadás nagyságát igazoló számlát.

(4) Amennyiben kísérettel a tartósan beteg, vagy  fogyatékos személy tömegközlekedési eszközöket igénybe tud venni, a támogatás mind a kísérő személy, mind  a beteg személy számára  megállapítható. A hozzájárulás egy naptári évben egy alkalommal állapítható meg a (2) bekezdésben meghatározott keret erejéig, melynek utalásáról a jogosult által benyújtott számla alapján kell gondoskodni.

 

Gyermekétkeztetés térítési díjának 50 %-os kedvezménye:

Ügyintéző:

Hamál Zsuzsanna
e-mail: hamalzs@bp22.hu

Barabás István
e-mail: barabasi@bp22.hu

Honti Edit 
e-mail: hontie@bp22.hu

25/A. § (1) Azon gyermekek részére, akik a gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  21/B. §  (2) bekezdés a) pontja alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 50 %-os normatív kedvezményében részesülnek, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) további  50 %-os  étkezési díjkedvezményt biztosít.

(2) Amennyiben az intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem az Önkormányzat biztosítja, az (1) bekezdés szerinti étkezési díjkedvezményt az intézményi étkeztető által az Önkormányzat nevére, címére kiállított számla ellenében, az abban megjelölt bankszámlaszámra kell utalni.

 

Diétás étkezés

Ügyintéző:

Kisné dr. Kállé Erzsébet
Szociális Ellátási Csoport vezetője 
e-mail: drkalle@bp22.hu

25/B. §[6] (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy nevelési évre – a kérelmező választása szerint postai úton történő folyósítással, vagy bankszámlára történő folyósítással - a gyermek intézményben történő étkezési költségeihez történő hozzájárulásként azon gyermek részére, aki a Gyvt.  21/B. § alapján ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult és szakorvos által igazolt diétás étkezése a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 15. §-ának rendelkezésein kívül esik.

(2) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben a gyermekétkeztetési kedvezmények igénybe vételéhez előírt bizonyítékokat, vagy az adott tanévre szóló személyi térítési díj megállapításáról szóló határozatot.

(3) A támogatás összege havonta:

a) a Gyvt. alapján ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult esetén a gyermek által az adott hónapban az intézményben töltött napok számának és az Önkormányzat által a közétkeztetési szolgáltatási szerződés alapján a napi diétás ételért fizetendő bruttó szolgáltatási díj forintösszegének a szorzata;

b) a Gyvt. alapján 50 %-os normatív gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult esetén a gyermek által az adott hónapban az intézményben töltött napok számának és az Önkormányzat által a közétkeztetési szolgáltatási szerződés alapján a napi diétás ételért fizetendő bruttó szolgáltatási díj forintösszege 50%-ának a szorzata.

(4) Az egyes hónapokra járó támogatás összegének kiszámításához az intézményi jelenléti napokról a XXII. kerületi Egyesített Óvoda, illetve az Intézmények Gazdasági Irodája szolgáltat adatot. Amennyiben a jogosult gyermeknek nem a XXII. kerületi Egyesített Óvodában, illetve nem a Dél-Budai Tankerületi Központ által fenntartott és az Önkormányzat közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézményben van jogviszonya, az intézményi jelenléti igazolást a kérelmező szerzi be és nyújtja be a Hivatalnál.

 

Bölcsődei térítési díj hozzájárulás

Ügyintéző:

Kisné dr. Kállé Erzsébet
Szociális Ellátási Csoport vezetője 
e-mail: drkalle@bp22.hu

25/C. § (1) Azon törvényes képviselő részére, akinek gyermeke a Gyvt.  41. §  (1) bekezdése alapján jogosult a bölcsődei gondozás keretében nyújtott napközbeni ellátásra, azonban férőhelyhiány okán a benyújtott felvételi kérelmet az Egyesített Bölcsőde vezetője elutasította, a Gyvt. 43/A. §, 44. §, 44/A. §, valamint 44/B. §-aiban foglalt napközbeni ellátási formák igénybevétele esetén, a tényleges gondozási napokról szóló igazolás alapján személyi térítési díj-hozzájárulás állapítható meg, a kérelmező választása szerint postai úton történő folyósítással, vagy bankszámlára történő folyósítással.

(2) Nem állapítható meg a támogatás, ha a kérelmező családjában a nem állami szolgáltatónál történő napközbeni ellátásért fizetendő személyi térítési díjjal csökkentett egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeget.

           A minimálbér – figyelemmel az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére - 2024. évben 266.800.- Ft.

Fentiek alapján bölcsődei térítési díj, annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 60%-át (160.080.-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén a 75%-át (200.100.- Ft).

(3) A támogatás összege a ténylegesen igénybe vett gondozási napok figyelembevételével a személyi térítési díj összege, de legfeljebb 3.000.- Ft/nap.

(4) Az egyes hónapokra járó támogatás összegének kiszámításához a napközbeni ellátás jelenléti napjairól kiállított igazolást a kérelmező szerzi be és nyújtja be a Hivatalnál tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

 

BETEGGONDOZÁSI TÁMOGATÁS

Honti Edit 
e-mail: hontie@bp22.hu

 

14. § (1) Beteggondozási támogatás állapítható meg postai, vagy átutalással történő folyósítással:

            a) annak a kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, hozzátartozó hiányában a gondozott egyetértésével más személynek (a továbbiakban: gondozó), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós  gondozásra szoruló, kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy gondozását végzi; családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 11 § (2) bekezdésében foglalt összeget nem haladja meg és a gondozó a kerületben a gondozottal a gondozás időtartama alatt egy háztartásban él;

            b) különös méltánylást érdemlő esetben annak a kerületi lakó- illetve tartózkodási hellyel nem rendelkező nagykorú hozzátartozónak, hozzátartozó hiányában a gondozott egyetértésével más személynek (a továbbiakban: gondozó), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy gondozását végzi; családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 11 .§ (2) bekezdésében meghatározott összeget, és a gondozó a kerületben a gondozottal a gondozás időtartama alatt egy háztartásban él, továbbá a gondozó nem részesül más települési önkormányzat által, a gondozásra tekintettel folyósított települési támogatásban.

A minimálbér – figyelemmel az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére - 2024. évben 266.800.-Ft.

Fentiek alapján a beteggondozási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 50 %-át (133.400.-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén a 70 %-át (186.760.- Ft). 

(2) Beteggondozási támogatásban csak az a személy részesülhet, aki az Szt. 43.§-ban és a 43/A.§-ban meghatározott ápolási díjra nem jogosult.

(3) A beteggondozási támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a háziorvos által kiállított igazolást arra nézve, hogy a gondozott állandó és tartós gondozásra szorul, valamint azt a háziorvosi igazolást, mely tanúsítja, hogy a gondozó személy alkalmas az ápolási feladatok ellátására.

(4) A gondozást végző személy számára egyidejűleg csak egy beteggondozási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá  egy gondozott személyre tekintettel csak egy gondozó személy számára állapítható meg beteggondozási támogatás.

15. § (1)Nem jogosult beteggondozási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) a gondozni kívánt személy ellátási igénye a gondozási szükséglet vizsgálat alapján  a házi segítségnyújtáshoz szükséges gondozási szintet nem éri el, vagy ellátása a házi segítségnyújtás keretében biztosítható,

b) a gondozott személy két hónapot meghaladóan bentlakásos szociális intézményiellátásban részesül,

c) ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a beteggondozási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a beteggondozási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódóan biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, vagy

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje –az otthon történő munkavégzés kivételével –a napi 4 órát meghaladja, ide nem értve a 15/A.§ (1) bekezdésében foglaltakat

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megállapítására irányuló környezettanulmány készítésében a Szociális Szolgálat közreműködik.

(3) A beteggondozási támogatás havi bruttó összege 2020. január elsejétől megegyezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolási díjnak a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott havi alapösszege 80%-ával.  A beteggondozási támogatást egy évre kell megállapítani.

(4) A beteggondozási támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül.

(5) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente, a 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben félévente felül kell vizsgálni.

(6)  A felülvizsgálati eljárásban a jövedelemvizsgálat  során  annak a beteggondozási díjnak az összegét, melynek összegére, vagy jogosultsági feltételeinek fennállására a felülvizsgálat vonatkozik, figyelmen kívül kell hagyni.

15/A. § (1) A beteggondozási támogatás folyósítását –a jogosultság változatlanul hagyása mellett –fel kell függeszteni, amennyiben:

a)  a gondozó 4 órát meghaladó foglalkoztatás keretében, legfeljebb egy éves időtartamra, határozott idejű munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, a szerződésben, kinevezésben meghatározott időtartamra. A határozott idő lejártát követő 8 napon belül a gondozó köteles kérni a támogatás további folyósítását, kérelméhez csatolnia kell a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnéséről szóló igazolást.

b) a gondozott személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül, legfeljebb hat hónapra. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás megszűnését követő 8 napon belül a gondozó köteles kérni a támogatás további folyósítását, kérelméhez csatolni kell a gyógyintézetből történő elbocsátásról szóló igazolást.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a gondozott nem kéri a támogatás  továbbfolyósítását, a beteggondozási támogatást a felfüggesztés lejárati időpontja hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

16. § (1) A beteggondozási támogatást meg kell szüntetni, ha

a) a gondozó vonatkozásában a 14.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok következik be,

b) a gondozott személy állapota az állandó gondozást már nem teszi szükségessé,

c) a gondozó a kötelezettségét nem teljesíti, a gondozott érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő magatartást tanúsít,

d) a gondozott, vagy a gondozó személy elhalálozik,

e) a gondozó vagy a gondozott személy kerületi lakcíme megszűnik, vagy

f) egyéb más kizáró ok következik be.

g) a jogosult a felülvizsgálati felhívásnak határidőben nem tesz eleget és határidő meghosszabbítását sem kéri,

h) a gondozó rendszeres pénzellátásra válik jogosulttá, és annak összege meghaladja a beteggondozási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a gondozónak a beteggondozási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján –keresőképtelenné válása esetén –folyósítanak.

i) a gondozó 4 órát meghaladó határozatlan idejű munkaviszonyt létesít.

(2) A gondozott személy érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő magatartásnak minősül különösen:

a) a gondozott személyt körülvevő környezet tisztaságának elhanyagolása,

b) a gondozott személyi higiéniájának elhanyagolása,

c) a gondozott állapotának megfelelő élelmezés biztosításának elmulasztása,

d) ha a gondozó a gondozottnak az orvos által előírt kezeléseken történő megjelenéséről, részvételéről nem gondoskodik, a gondozott mielőbbi felépülését szolgáló, előírt rehabilitációs kezeléseken való részvételét nem biztosítja,

e) a gondozó az orvos által a gondozott részére előírt gyógyszerezés szabályait nem tartja be, vagy a gondozott megfelelő gyógyszerekkel való ellátásáról nem gondoskodik,

f) a gondozó a gondozott orvosi ellenőrzéseken való részvételét nem biztosítja, vagy azt akadályozza, vagy

g) a gondozott személytől való életvitelszerű különélés.

(3) A gondozót kötelezettségeinek teljesítésében a kerületi házi segítségnyújtást végző Szociális Szolgálat ellenőrzi.  A Szociális Szolgálat az ellenőrzés során jogosult a családdal rendszeresen kapcsolatot tartani, melynek alkalmával meggyőződik az állandó felügyelet biztosításáról, annak módjáról, a gondozási tevékenység teljesítésének mikéntjéről. A Szociális Szolgálat köteles a gondozóval személyes kapcsolatot tartani, a gondozó pedig köteles a Szociális Szolgálat munkatársával együttműködni.

(4) A beteggondozási támogatást és annak folyósítását az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglaltak fennállása esetén a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával, az (1) bekezdés h-i) pontja esetén a bejelentés, vagy a tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(5) A beteggondozási támogatást a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.

 

Hátralékkezelési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása

Ügyintéző:

Kisné dr. Kállé Erzsébet
Szociális Ellátási Csoport vezetője 
e-mail: drkalle@bp22.hu

18. § (1) Hátralékkezelési támogatás nyújtható – lakásminőségtől függetlenül - lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, a kerületben érvényes lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó azon személynek, aki e rendeletben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, és

a)  akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 11. § (2) bekezdésében meghatározott összeget,

b) vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított hátralékkezelési támogatás különbözetének megfizetését, és a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt,

c) kezelhető adóssága meghaladja az 50.000.- Ft-ot, de nem haladja meg minimálbér két és félszeresét, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

d) részt vesz a Családsegítő Szolgálat által működtetett hátralékkezelési tanácsadáson, és

e) a támogatás feltételeit meghatározó külön szerződést a Családsegítő Szolgálattal megköti, és az abban foglaltakat teljesíti.

           A minimálbér – figyelemmel az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére - 2024. évben 266.800.- Ft.

Fentiek alapján hátralékkezelési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek háztartásában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 50%-át (133.400.-Ft) , egyedül élő és egyedülálló esetén a 70%-át (186.760.- Ft).

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, internethasználat), lakbér, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hátralékkezelési támogatás iránti kérelemhez e rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell:

a) a lakás nagyságát bizonyító iratot,

b) a lakást terhelő hátralékot bizonyító igazolást, és

c) a lakáshasználat jogcímét alátámasztó okiratot.

(4) Hátralékkezelési támogatás önkormányzati bérlakásban lakó, szociális vagy költségalapú lakbérre jogosult kérelmező részére csak különös méltánylást érdemlő esetben nyújtható.

19. § (1) A hátralékkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálat látja el.

(2) A hátralékkezelési támogatás nyújtásának feltétele a hátralékkezelési tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadó) való előzetes együttműködés (a továbbiakban: tanácsadás), melynek időtartama legfeljebb 3 hónap. Az együttműködés tartalmát az adós és a tanácsadó között létrejövő írásbeli együttműködési megállapodás határozza meg.

(3) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési tanácsadás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval, melynek során az adós köteles:

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez, nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni a hátralékkezelési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta rendszeresen a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni a hátralékkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról és

d) háztartása bevételeinek és kiadásának alakulásáról köteles háztartási naplót vezetni.

(4) A támogatásban részesülő személy a hátralékkezelés részeként köteles a támogatás megszűnését követően a támogatás folyósításával megegyező időtartamban, de legalább 1 éven keresztül a Családsegítő Szolgálattal együttműködni.

(5) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság vonatkozásában kéri a hátralék kezelését, akkor a támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembe vételével kell meghatározni.

20. § (1) Hátralékkezelési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a hátralékkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb 350.000.-Ft lehet, mely egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően.

(3) A hátralékkezelési támogatás időtartama 12 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

(4) A hátralékkezelési támogatást a megállapító döntés véglegessé válását követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.

21. § (1) A hátralékkezelési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) a hátralékkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, vagy

c) a hátralékkezelési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2)  A támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a hátralékkezelési támogatás lezárásától - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 36 hónapon belül nem részesülhet hátralékkezelési támogatásban.

(4) Nem állapítható meg hátralékkezelési támogatás címén települési támogatás,

a) ha az adós, vagy a vele egy háztartásban élő az Szt. 4.§ 1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik,

b) ha az adós olyan lakásban lakik, amelyre eltartási szerződést kötöttek, vagy

c) olyan lakásban lakik, amelyre életjáradéki szerződést kötöttek, és a háztartásban az  életjáradék összegével emelt egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja a 18.§ (1) bekezdésében foglalt jövedelemhatárt.

 

Ingatlanhelyreállítási támogatás

Kisné dr. Kállé Erzsébet
Szociális Ellátási Csoport vezetője 
e-mail: drkalle@bp22.hu

26. § (1) Különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb 500.000.-Ft rendkívüli települési támogatás állapítható meg a tulajdonos kérelmező által lakott, elemi kárt szenvedett, vis maiorral érintett ingatlan helyreállítására.

(2) Az ingatlanhelyreállítási támogatás megállapításának feltétele, hogy:

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeget,

b) az igazolt helyreállítási költség kizárólag az elemi kárt szenvedett, vis maiorral érintett ingatlan helyreállításához kapcsolódik,

c) az ingatlan szerkezetében keletkezett kár mértéke meghaladja a 26. §-ban meghatározott összeg kétszeresét,

d) a költségek indokoltságát a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda alátámasztja,

e) a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a kérelmező bejelentette az Önkormányzathoz, és

f) a tulajdonos kérelmező hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, és a kár viselése a kérelmező, illetve családja életét vagy létfenntartását veszélyezteti

g) a kérelmező a tárgyévben még nem részesült ingatlanhelyreállítási támogatásban.

               A minimálbér – figyelemmel az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére - 2024. évben 266.800.- Ft.

 Fentiek alapján az ingatlanhelyreállítási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 60%-át (160.080.-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén a a 75%-át (200.100.- Ft).

 

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem

Ügyintéző:

Spaczek Anikó
e-mail: spaczeka@bp22.hu

17.§ (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

(2) Gyógyszertámogatás állapítható meg – postai, vagy átutalással történő folyósítással – gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér (2024. évben 266.800.-Ft)

 • 50 %-át (133.400.-Ft) család esetén,
 • 70 %-át (186.760.-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén,

feltéve, ha részére a feltétlen szükséges havi rendszeres gyógyító ellátás költségének összege meghaladja a minimálbér 2,5 %-át (6.670.-Ft).

(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell - a 6.§ (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően –a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről - kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról – szóló igazolást; a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult.

(4) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000.-Ft – amennyiben a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének összege ennél alacsonyabb, úgy annak az összege - melyet a támogatás teljes időtartamára – egy évre – előre, két részletben kell folyósítani a kérelmező részére. A támogatás első részletét a határozat véglegessé válását követő hónapban, második részletét a határozat véglegessé válását követő 7. hónapban kell folyósítani.

(5) Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha

        a) a jogosult az Szt. 50.§ (1), vagy (2) bekezdésében foglalt közgyógyellátásra szerez jogosultságot,

        b) ha a jogosult kerületi lakcíme a folyósítás időtartama alatt megszűnik, vagy

        c) a jogosult elhalálozott.

(6) A gyógyszertámogatást és annak folyósítását az (5) bekezdés a)-b) pontjainak fennállása esetén a bejelentés, vagy tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával, míg az (5) bekezdés c) pontja esetén a határozat meghozatala utolsó napjával kell megszűntetni.

 

Gyermekek után adható támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása:

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY,

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Ügyintézők:

Hamál Zsuzsanna
e-mail: hamalzs@bp22.hu

Barabás István
e-mail: barabasi@bp22.hu

Honti Edit 
e-mail: hontie@bp22.hu

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a kérelem benyújtásától kezdődően egy évre kell megállapítani, melynek alapján a családot/ kérelmezőt (a jogszabályban meghatározott tankönyv és gyermekétkeztetési kedvezményeken kívül) gyermekenként tárgyév augusztus és november hónapjában 6000,- – 6000,- Ft összegben, a hátrányos, halmozottan hátrányok esetében 6500-6500.-Ft pénzbeli ellátás formájában támogatás illeti meg. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg annak a kérelmezőnek a gyermekére tekintettel, akinek családjában – gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, vagy nagykorú, vagy tartós beteg, súlyos fogyatékos gyermeket gondozó család vonatkozásában - az egy főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 180%-át (51.300,- Ft-ot), egyéb esetben a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025,- Ft- ot).

A Budafok- Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata azon kérelmező esetében állapíthatja meg az ellátást, aki Budapest XXII. kerületében érvényes lakóhellyel, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen ezen tartózkodási helyen él.

A kérelemhez mellékelni kell

 • a kérelmező személyes okmányainak (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó igazolvány, társadalombiztosításiigazolvány,)
 • a gyermek/gyermekek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
 • a családtagok részéről a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolását,
 • a gyermek(ek) bölcsődei, óvodai, iskolalátogatási igazolását, nagykorú gyermek részéről iskolalátogatási igazolást a nappali tagozatú oktatásban való részvételről.

További esetlegesen csatolandó dokumentumok a családi pótlék, a nyugdíjfolyósító szerv által küldött értesítés a tárgyévi nyugdíj összegéről (amennyiben az ügyfél rendelkezésére áll), gyermektartásdíj, egyéb jövedelem stb. összegét tartalmazó hivatalos irat másolata is.

A hatóság ügyintézői az eljáráshoz szükséges csatolandó dokumentumokról, igazolásokról másolatot készítenek.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 • a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében

 • a fentiekben meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
 • a nevelésbe vett gyermek,
 • az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával egyidejűleg, vagy külön kérelemre állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára.

A kérelemhez mellékelni kell

 • A kérelmező személyes okmányainak (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány,) másolata.

 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Barabás István
e-mail: barabasi@bp22.hu

 

12. § (1) A képviselő-testület települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként.

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, internethasználat díja, lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás.

(3) A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, aki e rendeletben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 11. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

A minimálbér – figyelemmel az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésére - 2024.évben 266.800.- Ft.

Fentiek alapján a lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek háztartásában, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 50%-át (133.400.-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén a 70%-át (186.760.- Ft).

(5) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell a háztartás rezsiköltségét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat. Amennyiben nem átalánydíjas kötelezettsége áll fenn, akkor egy nyári, és egy téli időszakra vonatkozó számlát, bizonylatot, valamint a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen tulajdoni lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést, lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, egy évre állapítható meg.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás összege havonta:

a) ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem és a rezsiköltség aránya nem haladja meg a 30 %-ot, 8.000.-Ft,

b) ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem és a rezsiköltség aránya meghaladja a 30 %-ot, de a 40 %-ot nem éri el, 10.000.-Ft,

c) ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem és a rezsiköltség aránya meghaladja a 40 %-ot, 12.000.-Ft.

(8) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

13. § (1) A 12. § (1)  bekezdésben  meghatározott lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(2) Lakhatási támogatásra nem jogosult, aki ugyanazon szolgáltató felé már hátralékkezelési támogatásban részesül 6 hónapon belül.

(3) A lakhatási támogatás összegét, valamint a jogosultság további fennállását felül kell vizsgálni

         a) ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az Szt. 25. § (7) bekezdésében meghatározott tartós változás történt,

         b) az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő személyek létszáma megváltozott, vagy

         c) az ellátás megállapításánál figyelembe vett egy havi rezsiköltség tekintetében  legalább három egymást követő hónapban  10 %-nál nagyobb mértékű tartós változás következik be.

(4) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni a változás hónapját követő hónaptól, ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott.  A támogatást  és annak folyósítását a változással érintett hónap utolsó napjával kell megszüntetni ha  egyéb, megszüntetésre okot adó körülmény merül fel.

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

Ügyintéző:

Spaczek Anikó
e-mail: spaczeka@bp22.hu

A Rendelet 28/E. § (1) bekezdései alapján rendkívüli települési támogatásként szociális tűzifa természetbeni ellátás állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a minimálbér

 • 60 %-át (160.080.-Ft)
 • 75 %-át (200.100-Ft), egyedül élő és egyedülálló esetén.

(2) Egy évben – a rendelkezésre álló tűzifa készlet erejéig – egy háztartásrészére legfeljebb összesen két erdei köbméter tűzifa igényelhető, amelynek kiszállításáról Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területén a Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik.

(3) A szociális tűzifa támogatás – figyelemmel a fűtési időszakra – szeptember 1. napjától március 31. napjáig igényelhető.

(4) Szociális tűzifa ellátásra és a téli tüzelő vásárlásra ugyanabban az évben ugyanazon háztartás tagjai részére NEM adható támogatás.

 

KIEGÉSZÍTŐ REZSITÁMOGATÁS

Ügyintéző: dr. Ádám Péter
e-mail: adampeter@bp22.hu

 

A 28/F § (1) bekezdése alapján kiegészítő rezsitámogatás nyújtható november 1 – március 31. napjáig terjedő időszakra (továbbiakban téli időszak) annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága nem haladja meg a minimálbér 60 %-át (160.080.-Ft), egyedül élő személy esetén a 70 %-át (186.760.-Ft), feltéve, ha az általa lakott lakás alapterülete:

 • egy személyes háztartás             85 m2
 • két személyes háztartás            105 m2
 • három személyes háztartás      125 m2
 • négy személyes háztartás         145 m2
 • minden további személy után 10-10 m2 (a Rendelet 3. § 2. pontját alapul véve)

(2) A támogatás összege a téli időszakban havi 15.000.- Ft. Kérelmező kérheti a támogatás 12 hónapra elosztott folyósítását, ebben az esetben a támogatás havi összege 6250.-Ft.

(3) A támogatás megállapítására irányuló kérelem évente szeptember 1-től - március 31-ig nyújtható be. A kérelem benyújtásának utolsó napja a téli időszak utolsó napja. A támogatás egy háztartáson belül csak egy személynek állapítható meg és legfeljebb egy téli időszakra, egy évre elosztott folyósítás esetén legfeljebb egy évre vonatkozik. A támogatás egy évre elosztott folyósítás esetén legfeljebb a kérelem a benyújtását követő hónaptól kezdődően egy évre állapítható meg.

(4) A téli időszakra igényelt támogatás esetén az azt megelőzően szeptember és október hónapokban benyújtott kérelmeknél a jogosultság kezdő időpontja november 1. napja. A téli időszak kezdő napján, vagy azt követően benyújtott kérelmeknél a jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtása hónapjának első napja.

 

Védendő fogyasztó igazolás kiadása

Hamál Zsuzsanna
e-mail: hamalzs@bp22.hu

Barabás István
e-mail: barabasi@bp22.hu

Honti Edit 
e-mail: hontie@bp22.hu

 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult, védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.

A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg:

a)     részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,

b)     előre fizető mérőhöz való jog.

A szociálisan rászoruló fogyasztók köre:

 • időskorúak járadékára,
 • aktív korúak ellátására,
 • lakásfenntartási támogatásra,
 • ápolási díjra,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A hatóság ügyintézői az eljáráshoz szükséges csatolandó dokumentumokról másolatot készítenek. 

 

SZOCIÁLIS KASZÁLÁS

Honti Edit
Tel.: 06-1-424-0032/ 18 mellék
e-mail: hontie@bp22.hu

Rendkívüli települési támogatásként az ingatlan előtti közterület rendben tartására, az arra köteles személy kérelmére, részére szociális kaszálás természetbeni ellátás állapítható meg a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig abban az esetben, ha

          a)        a kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori minimálbér  60%-át, egyedül élő esetén a 65 %-át, egyedülálló esetén a 75 %-át.

b)      a kérelmező és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek betöltötték a 75. életévüket, vagy orvosi igazolással alátámasztott mozgás, vagy látásfogyatékosságban szenvednek, vagy egyéb tartós betegségük miatt nem képesek az ingatlan előtti közterület rendben tartására és nincs az ingatlan előtti közterület rendben tartására képes nagykorú hozzátartozójuk,

c)       az ingatlannak nincs más, az ingatlan előtti közterület rendben tartására kötelezhető tulajdonosa, vagy a többi tulajdonos is megfelel az a) és b) pont szerinti feltételeknek.

Szociális kaszálásokra minden évben május 15. és október 15. között kerül sor. A szociális kaszálás elvégzéséről a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. gondoskodik.

 

KÖZTEMETÉS

Ügyintéző:

Kisné dr. Kállé Erzsébet
csoportvezető

Tel.: 06-1-424-0032/16; 0620 2538027
e-mail: drkalle@bp22.hu

 

Jegyzői gyámhatósági feladatok:

Ügyintéző:

Vörös Marianna                    
e-mail: vörösm@bp22.hu

 • családvédelmi koordináció,
 • gyermek nevének megállapítása,
 • előzetes gyámrendelés, képzelt szülő adatainak megállapítása,
 • igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy,
 • képzelt szülő adatainak megállapítása,
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat cselekvőképes nagykorú esetén, 
 • tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről

 

Hagyatéki ügyintézés

E-mail: hagyatekiugyintezes@bp22.hu

Ügyintézők:

Vörös Marianna – hagyatéki ügyintéző                     
Tel: 06-1-424-0032/ 12 mellék
e-mail: vörösm@bp22.hu

Kisné dr. Kállé Erzsébet
csoportvezető

Tel.: 06-1-424-0032/16; 0620 2538027
e-mail: drkalle@bp22.hu

Sallay Henrietta – hagyatéki ügyintéző
Tel.: 06-1-424-0032/ 11 mellék
e-mail:sallayh@bp22.hu

dr. Bara Gergely – hagyatéki ügyintéző
Tel.: 06-1-424-0032/ 15 mellék                
e-mail: barag@bp22.hu

Homó Csilla – hagyatéki ügyintéző
Tel.: 06-1-424-0032/ 20 mellék                   
e-mail: homocs@bp22.hu

A Jegyző rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel hagyatéki leltár felvételére abban az esetben, ha az elhunyt utolsó érvényes lakóhelye a XXII. kerületben volt

További, a Szociális Ellátási Csoport feladat- és hatáskörébe tartozó ügycsoportok

 • szociális ellátások utalása, kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása
 • jegyzői gyámhatósági feladatok keretében: a bírósági/társhatósági megkeresésekben kért környezettanulmányok elkészítése
 • végrehajtási ügyek