Ugrás a tartalomra

Adóügyi Iroda

Adóügyi Iroda - Adókivetési Csoport és Adónyilvántartási Csoport

1225 Budapest, Nagytétényi út 306. (Szelmann Ház).

 

Ügyfelek fogadására kizárólag ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban van lehetőség!

Időpont foglalható az alábbi elérhetőségen keresztül: https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/ vagy a 06-20-246-0510 telefonszámon.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Kedd: -
Szerda: 8:00-12:00 és 14:00-18:00
Csütörtök: -
Péntek: 8:00-12:00

 

Az önkormányzati adóhatóság helyett 2021. adóévtől a gépjárművek adóztatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartozik.  A NAV tájékoztatója ezzel kapcsolatban ezen a linken elérhető:  tájékoztató gépjárműadóról.  A NAV telefonos ügyintéző rendszere belföldről a 06-80/20-21-22 telefonszámon hívható.

 

Tevékenység

Az iroda fel­adatkörébe a helyi adók (építményadó, te­lekadó, magánszemély kom­munális adója), a ta­laj­ter­helési díj, a desztilláló berendezés tulajdonjogának nyilvántartása, adóiga­zolások és hatósági bi­zonyítványok kiállítása, valamint a törvény által hatáskörbe utalt egyéb fel­adat­ok ellátása (az adók módjára be­haj­tandó köztar­tozások kezelése stb.) tar­to­zik.

Az egyes adóne­mek­re és azok járulékaira (pótlék és bírság), a ta­laj­ter­helési díjra, az adók módjára be­haj­tandó köztar­tozásokra, va­la­mint az állam­igaz­gatási eljárási illetékre történő be­fi­zetéseket az OTP-banknál ve­ze­tett, adóne­menként elkülönített számlákra kell tel­jesíteni.

Tovább az e-ügyintézés portálra.

Számlaszámok:

Építményadó

11784009-15522001-02440000

Telekadó

11784009-15522001-02510000

Magánszemélyek kommunális adója

11784009-15522001-02820000

Gépjárműadó

11784009-15522001-08970000

Talajterhelési díj

11784009-15522001-03920000

Államigazgatási eljárási illeték

11784009-15522001-03470000

Késedelemi pótlék

11784009-15522001-03780000

Bírság, végrehajtási költség

11784009-15522001-03610000

Egyéb bevételek

11784009-15522001-08800000

Idegen bevételek

11784009-15522001-04400000

 

Tájékoztatás a 2023. évi helyi adómérték változásokról

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 1-i hatállyal módosította a helyi adókról szóló 10/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletet és adómérték változásról döntött.

 

2023. adóévtől az alábbi változások léptek életbe:

Építményadó

Változatlanul mentes az adó alól a lakás és a magánszemély üzleti tevékenységet nem szolgáló gépjárműtárolója.

Az adó mértéke:

  • A 100 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nagyságú kereskedelmi egység esetén 1830 Ft/m2/év,
  • A garázs, valamint a 100 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú kereskedelmi egység esetén 2080 Ft/m2/év,
  • Minden egyéb építményfajta esetén 1800 Ft/m2/év.

    A pincére vonatkozó adómérték nem változott, továbbra is 550Ft/m2/év.

Adókedvezmény

54%-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt a hétvégi ház, műterem, gazdasági épület után, továbbá minden olyan építmény után – kivéve a pincét - mely üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgálja.

A pincére vonatkozó, magánszemélyeket megillető kedvezmény nem változott, 81%.

Telekadó

Az adó mértéke:

Belterületi telekre vonatkozóan 333 Ft/ m2/év,

Külterületi telekre vonatkozóan 232 Ft/m2/év.

Adókedvezmény

A belterületi telekre vonatkozóan 36%-os kedvezményben részesül a magánszemély adóalany az üzleti célt nem szolgáló telke, telekrésze után.

Külterületi telek esetében 54%-os kedvezményben részesül a magánszemély adóalany az üzleti célt nem szolgáló telke, telekrésze után.

Fontos változás, hogy megszűnt a magánszemélyek külterületi telkére vonatkozó adómentesség.

Magánszemély kommunális adója

Az adó mértéke:

Az adó mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti jogonként 32.000 Ft/év.

Az adómentességre vonatkozó szabályok nem változtak.


Tájékoztatás az iroda által intézett ügyekről (ügyleírások)

 

Budapesten kétszintű önkormányzati rendszer működik, a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat működteti.

Az alábbi elérhetőségen tud a helyi iparűzési és idegenforgalmi adóval kapcsolatosan információhoz jutni:

https://ssl.budapest.hu/web_hair/info1.do


Egyedi ügyekben az ügyintézők adnak felvilágosítást a lap alján található elérhetőségeken.

Előzetes időpontfoglalás alapján ügyintézőink fogadják a bejelentkezett ügyfeleket. Bejelentkezés a https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/ oldalon vagy a 06-20-246-0510-es telefonszámon lehetséges.

Az adatbejelentések, bevallások, nyomtatványok benyújtására személyesen, postai úton és elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) van lehetőség! 

Az elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál felület az alábbi elérhetőségen:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A szolgáltatás használatával lehetősége van az Ön, vagy az Ön által képviselt adózó helyi adóegyenlegének lekérdezésére. A szolgáltatás igénybevételéhez elektronikus azonosítás szükséges! Amennyiben azonosítási hiba történik az adóegyenleg lekérdezés kapcsán, kérem jelezzék az Adóügyi Iroda bármelyik elérhetőségén! 

 

Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu (vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu ) oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl.kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 

Az E-Papír szolgáltatás (https://www.epapir.gov.hu/) keretében egyéb ügyekben is van lehetősége elektronikusan kapcsolatba lépni velünk.

Az elektronikus ügyintézés csak ügyfélkapus/cégkapus bejelentkezéssel használható!


Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén levő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Magánszemély üzleti célt nem szolgáló lakása és 2020. január 1-től a magánszemély nem üzleti célú gépjárműtárolója mentes az építményadó alól a helyi rendelet szerint. Az adó alanya az, aki az adóév első napján ilyen ingatlantulajdonnal, ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű joggal rendelkezik (pl. haszonélvezet, kezelői jog). Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékére, az adókedvezményekre és a mentességekre vonatkozó részletes szabályokat részben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, részben pedig Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Számlaszám:
Építményadó 11784009-15522001-02440000

 

Építményadó adatbejelentés - egységes (minden adóköteles építmény esetén kitöltendő)

Építményadó 'A' betétlap (üdülőről) (csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben egy helyrajzi számon több üdülő van)

Építményadó 'B' betétlap (kereskedelmi egység, egyéb építmény esetén) (csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben egy helyrajzi számon több kereskedelmi egység, egyéb építmény van) 

Építményadó megállapodás (az építményadó adatbejelentés része, amennyiben két vagy több tulajdonos megállapodást köt)

Építményadó adatbejelentés - kitöltési útmutató

Építményadó adatbejelentése lakásokra (csak cégeknek) (központi nyomtatvány)

Építményadó adatbejelentés reklámhordozókra (központi nyomtatvány)

Adóbevallást, adatbejelentést tartalmazó nyilatkozat (alapítványoknak, egyesületeknek)

Elektronikus adatbejelentés megtehető az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

 

Az adómegállapítás során a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete által szabályozott telekadó és építményadó kedvezmények és mentességek a vállalkozó adóalany üzleti célt szolgáló adótárgyára vonatkozóan nem alkalmazhatók.


Telekadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) rendelkezései szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén levő telek. A Htv. értelmező rendelkezései szerint teleknek minősül: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet,

j) a folyóval összefüggő vízterületet alkotó, - kizárólag a hajózási hatóság engedélyével megszüntethető - kereskedelmi áruk ki- és berakodásának céljából szabad kikötőként használt, vízzel borított medencét.

Az adatbejelentésre és adófizetésre az kötelezett, aki a fentiek szerint teleknek minősülő ingatlantulajdonnal, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal rendelkezik. Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe. A telekadó mértékét, az igénybe vehető adómentességi feltételeket részben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, részben pedig Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Számlaszám:
Telekadó 11784009-15522001-02510000

Telekadó adatbejelentés  ÚJ 2020. adóévtől

Telekadó adatbejelentés

Telekadó megállapodás (a telekadó adatbejelentés része, amennyiben két vagy több tulajdonos megállapodást köt)

Telekadó adatbejelentés - kitöltési útmutató

Adóbevallást, adatbejelentést kiegészítő nyilatkozat (alapítványoknak, egyesületeknek)

Elektronikus adatbejelentés megtehető az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas


Magánszemély kommunális adója

Magánszemély kommunális adója fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonjogával, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője. A magánszemély kommunális adójának mértékét, az igénybe vehető adókedvezményeket és adómentességeket részben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, részben pedig Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

2020. január 1-től a magánszemély adóalanyok széles köre mentesül a magánszely kommunális adója megfizetése alól.

Az önkormányzati lakás valamennyi bérlője mentes az adófizetési kötelezettség alól.

A magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosítottja (pl. haszonélvező) – továbbiakban együtt: tulajdonos – 2020. január 1-től mentes az adófizetési kötelezettség alól, ha 

  • 1.) a tulajdonos (vagy a tulajdonosok legalább egyikének) a Budapest XXII. kerületben van az állandó lakóhelye az adóév első napján ÉS
  • 2.) a lakás az adózó vagy a közeli hozzátartozójának életvitelszerű lakhatását biztosítja (természetesen rajtuk kívül még más is lakhat a lakásban, de legalább az adózó vagy a közeli hozzátartozónak ott kell élnie. (Közeli hozzátartozó: egyenesági és oldalági rokonok - a Ptk. szabályai szerint) ÉS
  • 3.) az ingatlant nem adja bérbe vagy nincs olyan hasznosítása a lakásnak, amiből a tulajdonosnak jövedelme származik.

Számlaszám:
Magánszemély kommunális adója 11784009-15522001-02820000

Magánszemély kommunális adója adatbejelentési nyomtatvány

Elektronikus adatbejelentés megtehető az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas


Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az önkormányzat rendeletével bevezette a talajterhelési díjat. A díj bevezetésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése.

A törvény szerint a talajterhelési díj-fizetési kötelezettség azt a személyt, illetve szervezetet terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló, kiépített közcsatornára nem kötött rá. Nem terheli díjfizetési kötelezettség, akinél a közcsatorna nincs kiépítve (műszakilag nem áll rendelkezésre). A díjkötelezettség a törvény hatálybalépésének időpontjától, vagyis 2004. július 1-től kezdődött. Ha a csatornahálózatot ezen időpont után építik ki, a csatorna üzembe helyezését követő 90. naptól áll fenn a díjkötelezettség. A talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizetése a díjkötelezettséggel érintett személy kötelezettsége, aminek minden év március 31-ig, az önadózás szabályai szerint kell eleget tennie.

E kötelezettség teljesítéséhez segítséget nyújt az adóhatóság azzal, hogy az első alkalommal történő nyilvántartásba vételt követően az érintettek részére évente megküldi a bevallásnyomtatványt és a készpénz-átutalási megbízást (csekket). Első alkalommal azonban a díjkötelezettnek kell felkeresni az adóügyi irodát a nyilvántartásba vételhez, ez alkalommal jut hozzá a bevallásához és a készpénz-átutalási megbízásához (csekkhez).

A csatornarákötésekkel kapcsolatos támogatásokról a Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Irodájánál érdeklődhetnek.

Számlaszám:
Talajterhelési díj 11784009-15522001-03920000

Elektronikus adatbejelentés megtehető az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

           Talajterhelési díj bevallás a 2023. évre

           Talajterhelési díj bevallás a 2022. évre

           Talajterhelési díj bevallás a 2021. évre

Talajterhelési díj bevallás a 2020. évre

Talajterhelési díj bevallás a 2019. évre

           Talajterhelési díj bevallás a 2018. évre 


Gépjárműadó

A fentebb részletezettek szerint 2021. január 1-től a NAV működteti ezt az adónemet, az önkormányzati adóhatóság hatásköre kizárólag a 2020. december 31-i határidőig tartó adókötelezettségekre terjed ki.

Adatbejelentés gépjárműadó mentességhez (2020. adóévig bezárólag)

Elektronikus adatbejelentés megtehető az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas


Desztilláló berendezés bejelentése

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény  szabályozza a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adókötelezettségét.

A magánfőzőnek a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni az Önkormányzati adóhatósághoz.

A magánfőző a desztilláló berendezés tulajdonlásával kapcsolatos bejelentési kötelezettséget a 35/2008. XII.31.) PM rendelet 11. melléklete szerinti tartalommal rendszeresített „bejelentés” nyomtatvány kitöltésével és Önkormányzati adóhatósághoz való benyújtásával tudja teljesíteni. 

NAV tájékoztatója a magánfőzésről (2016.)

NAV hirdetménye a magánfőzés 2016. évtől érvényes szabályairól

Magánfőző bevallása 2015. évre, benyújtandó 2016. január 15-ig

Magánfőző bejelentése desztillálóberendezésről

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről


Adóigazolással, továbbá az egyéb eljárási illetékfizetéssel járó adóügyek

A köztartozásról kiállított hatósági igazolás (parkolási, fuvarozási engedélyhez, pályázathoz, hiteligényléshez, cégbírósági eljáráshoz stb. szükséges adóigazolás) után eljárási illetéket 2016. évtől nem kell fizetni.  Az ehhez szükséges kérelem innen letölthető:

Adóigazolás iránti kérelem

A kérelem elektronikusan benyújtható az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak az adóigazolás kiadásához szükséges okiratok az alábbiak:

- cégkivonat (fénymásolat is elegendő)

- egyéni vállalkozóknál vállalkozói igazolvány másolata

- aláírási címpéldány 

- meghatalmazás (ha nem a cégvezető vagy az igazolás kérelmezője jár el az ügyben) 

Az adó- és értékbizonyítványok (hatósági bizonyítvány) kiállításához 4000 Ft eljárási illetéket kell fizetni. A kérelem nyomtatványa innen letölthető: adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem.

Az önkormányzat 11784009-15522001-03470000 számú, államigazgatási eljárási illeték számlájára átutalással, vagy az adóhatóságnál beszerezhető készpénz-átutalási megbízáson (csekken) kell megfizetni az eljárási illetéket.


Jogorvoslat, méltányosság, fizetési könnyítés, túlfizetés

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben foglaltak alapján az adóhatóság döntései ellen – a határozat, vagy végzés kézbesítését követő naptól számított 15 napon belül – az érintettnek fellebbezési lehetősége van. Erre az adóhatósági döntés minden esetben felhívja a figyelmet, és tájékoztatást tartalmaz a fellebbezés benyújtásának módjáról és az eljárási illeték mértékéről is.

2013. évtől magánszemélynek nem kell eljárási illetéket fizetnie az általa kezdeményezett, az adó, bírság, pótlék méltányosságból történő mérséklésére, valamint fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésére irányuló eljárásokban. 2021. adóévtől a vállalkozások is illetékmentesen élhetnek a kérelemmel.

Az eljárási illetékek befizetését az önkormányzat 11784009-15522001-03470000 számú, államigazgatási eljárási illeték számla javára kell átutalással, vagy az adóhatóságnál beszerezhető készpénz-átutalási megbízáson (csekken) kell teljesíteni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A méltányossági eljáráshoz, illetve fizetési könnyítés iránti kérelemhez az adóhatóság által rendszeresített adatlapon nyilatkozni kell a kérelmező magánszemély és a vele együtt élő családtagok jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeiről. Az adóhatóság az adatlapban közölt adatokat értékelve, összegezve, a törvényben foglalt szempontokat is szem előtt tartva hozza meg mérlegelési jogkörben az ügyfél kérelmére a határozatot. Adómérséklés csak magánszemélyek részére biztosítható és abban az esetben, ha az eljárás lefolytatását követően megállapítható, hogy az adó megfizetése adózó és a vele közös háztartásban élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné. A fizetési könnyítés engedélyezését is feltételhez köti a törvény. Ez a kedvezményes fizetési mód bizonyítottan átmeneti fizetési nehézség esetében engedélyezhető, de csak abban az esetben, ha a tartozás kialakulása adózó részére nem róható fel, az adó rendezése érdekében úgy járt el, ahogy tőle elvárható. További törvényi feltétel, hogy az adózó – az átmeneti fizetési nehézség okainak feltárása mellett – a későbbi megfizetés garanciáit is bemutassa az eljárás során. (A részletes tájékoztató az "Adatlap" nyomtatványokon megtalálható). Kérelemre az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozására naptári évenként egy alkalommal automatikusan biztosítja a részletfizetést (részletes tájékoztató megtalálható a kérelem nyomtatványán).

Túlfizetés esetén a lenti nyomtatvány a folyószámla valamely adónemén mutatkozó túlfizetés más adónemre történő átvezetésére, továbbá a folyószámla bármely adónemén az adózó javára mutatkozó összeg visszaigénylésére szolgál. Ha az adózónak adótartozása nincs, és adatbejelentési (bevallási) kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Adatlap természetes személyeknek (adómérséklés, fizetési könnyítés)

Természetes személyek automatikus részletfizetés iránti kérelme (1.000.000 Ft alatti tartozás esetén maximum 12 hónapra automatikusan biztosítandó kedvezmény, egyéb iratot nem kell mellékelni a kérelemhez)

Adatlap gazdálkodó szervezet fizetési kedvezmény iránti kérelméhez 

(elektronikusan kérem töltse ki a PDF formanyomtatványt és azt küldje be az epapir.gov.hu oldalon keresztül)

Túlfizetésről rendelkezés

Túlfizetésről rendelkezés haláleset után

A kérelem elektronikusan benyújtható az alábbi oldalon (bejelentkezést követően a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata kiválasztása után): https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas


Kapcsolat:

E-mail: adougyiiroda@bp22.hu

Irodavezető:
Tasy József
Telefon: 06-20-452-5152

Titkárság:
Engert Szilvia (időpontfoglalás)
titkársági munkatárs
Telefon: 06-20-246-0510

Adónyilvántartási Csoport:

Bernuláné Bakonyi Zsuzsanna
irodavezető-helyettes, csoportvezető 
Telefon: 06-20-807-7939

Aknai Tímea
ügyintéző (adókönyveléssel, nyilvántartással, adóbehajtással, részletfizetéssel (L-R kezdőbetűjű adózók), számlarendezéssel, adóigazolással kapcsolatos ügyek és magánfőzéssel kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-807-7880 

Bán Gyöngyi
ügyintéző (adókönyveléssel, nyilvántartással, adóbehajtással, részletfizetéssel (S-Zs kezdőbetűjű adózók), számlarendezéssel, adóigazolással kapcsolatos ügyek, továbbá  az adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés is)
Telefon: 06-20-807-7880 

Pataj Miklós
ügyintéző (jogutódok kötelezésével kapcsolatos ügyek, továbbá a adó- és értékbizonyítvány kiállítása, A-Cs kezdőbetűjű adózók adóbehajtással kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-30-251-6401 

Szatmári Erika
ügyintéző (nyilvántartással, adóbehajtással, részletfizetéssel (magánszemély név szerinti D-K kezdőbetűk), számlarendezéssel, adóigazolással kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-807-7880 

 

Adókivetési Csoport:

Olasz Lilla (adózók név szerinti A-H kezdőbetűk)
csoportvezető (adatbejelentések alapján helyi adók megállapításával kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-236-8070 

Gonda-Kepes Nikoletta (adózók név szerinti I-M kezdőbetűk)
ügyintéző  (adatbejelentések alapján helyi adók megállapításával kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-238-0151

Majer Gábor (adózók név szerinti N-R kezdőbetűk)
ügyintéző  (adatbejelentések alapján helyi adók megállapításával kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-236-2872

Hegedüs Viktória (adózók név szerinti S kezdőbetűtől végig)
ügyintéző  (adatbejelentések alapján helyi adók megállapításával kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-235-9942

Földi Gabriella 
ügyintéző (talajherhelési díjjal és gépjárműadózással kapcsolatos ügyek)
Telefon: 06-20-246-0394